Produkty
Kontakt a podpora
Nákupní košík

Přihlásit se

Přihlaste se prosím pro individuální kalkulaci ceny.

Zapomněli jste heslo?

Nemáte zřízený účet? Zaregistrujte se níže.

Zkontrolujeme, zda u nás již máte zákaznické číslo, abychom s ním mohli propojit Váš nový online účet.

Registrovat

Produkty

Webové stránky

Dokumenty

Nákupní podmínky

1. Oblast platnosti

Naše objednávky dodávek a ostatních plnění (dále souhrnně jen „plnění“) probíhají výhradně na základě následujících nákupních podmínek. Podmínky, které jsou s nimi v rozporu, odchylují se od nich nebo prodejní podmínky dodavatele, které nejsou upraveny v těchto nákupních podmínkách, neuznáváme; výjimkou jsou pouze případy, kdy výslovně písemně souhlasíme s jejich platností. Toto platí i v případě, kdy plnění se znalostí odporujících, odchylujících se nebo v našich nákupních podmínkách nestanovených podmínek bez výhrad přijmeme nebo pokud dodavatel ve své nabídce, ve svém potvrzení zakázky, ve fakturách nebo jinak v souvislosti s prováděním smlouvy odkazuje na platnost svých všeobecných obchodních podmínek a firma Balluff jejich zahrnutí opětovně výslovně neodmítne. V rámci běžných obchodních styků platí naše nákupní podmínky také pro všechny budoucí smlouvy s dodavatelem, aniž bychom vždy byli povinni na platnost těchto nákupních podmínek zvlášť poukazovat. Tyto nákupní podmínky platí jen v obchodním styku s firmami.

2. Nástroje

Nástroje, výrobní zařízení, modely, matrice, šablony nebo jiné vzory (následně jen „nástroje“), které poskytneme dodavateli k provedení objednávky, zůstávají naším vlastnictvím a jsou dodavateli pouze zapůjčeny. Dodavatel je povinen nástroje na vlastní náklady udržovat v použitelném stavu, zejména je odborně a kvalifikovaně ošetřovat a udržovat. Po splnění svých smluvních povinností, nebo pokud nedojde k realizaci smlouvy, resp. bude smluvní vztah ukončen, je dodavatel povinen nám nástroje neprodleně a bez vyzvání vydat v řádném stavu. Navíc je nám dodavatel povinen nástroje neprodleně vydat v řádném stavu tehdy, pokud jej k tomu vyzveme. Dodavatel nese riziko náhodného zničení a náhodného poškození nástrojů nacházejících se v jeho držení a zavazuje se, že nás bude o poškození nástrojů neprodleně informovat. Dodavatel navíc během doby držení nástrojů odpovídá za jakékoli jejich úmyslné nebo nedbalostní poškození či narušení. Tato ustanovení platí odpovídajícím způsobem pro nástroje, které dodavatel zhotoví nebo nechá zhotovit pro výrobu pro nás určených výrobků a jejichž výrobní náklady jsme hradili. Nástroje spadající do oblasti použití tohoto bodu 2 smí dodavatel používat výhradně v souvislosti s výrobou pro nás určených výrobků. Dodavatel se zavazuje, že tyto nástroje bez našeho předchozího písemného souhlasu nepřenechá třetím stranám ani k prohlédnutí, ani k jiným účelům. Dále se dodavatel zavazuje, že pomocí těchto nástrojů vyrobené výrobky bez našeho předchozího písemného souhlasu nepřenechá třetím stranám ani v nedokončeném stavu, ani jako polotovary nebo hotové výrobky. Totéž platí pro výrobky, které dodavatel vyvinul podle našich specifikací nebo za naší významné součinnosti (prostřednictvím pokusů apod.).

3. Dodací podmínky – termíny dodání – prodlení

Pokud nebylo dohodnuto jinak, bude dodávka provedena na místo dodání uvedené v naší objednávce, nebo pokud v naší objednávce není uvedeno místo dodání, do sídla naší firmy (DAP podle podmínek Incoterms 2010). Pokud nebudou dodrženy dohodnuté termíny dodání, jsme oprávnění požadovat po marném uplynutí přiměřené lhůty náhradu škody a odstoupit od smlouvy; výjimku představují případy, kdy za prodlení nenese odpovědnost dodavatel. Pokud je dodavatel v prodlení, jsme oprávněni požadovat za každý započatý týden po vzniku prodlení paušální náhradu za škodu způsobenou prodlením ve výši 0,5 % objednací hodnoty plnění, s nímž je dodavatel v prodlení, celkem však nejvýše 10 % celkové hodnoty zakázky. Obě strany mají možnost doložit, že vzniklá škoda je vyšší, nižší, nebo že nevznikla žádná škoda. Jakmile dodavatel zjistí, že nebude schopen poskytnout plnění včas, a to celé plnění nebo jeho část, je povinen nám toto neprodleně písemně oznámit se sdělením důvodů a předpokládané délky prodlení. Ani takové sdělení, ani naše mlčení k němu nepředstavují uznání nového termínu dodání, ani se nedotkne našich smluvních nebo zákonných práv a nároků. Dílčí plnění jsou přípustná pouze s naším výslovným předchozím písemným souhlasem. Přijetí dílčích nebo opožděných plnění se nedotkne našich smluvních a zákonných práv a nároků. Nesouhlasíme s jakýmikoli vyloučeními, vymezeními a/nebo omezeními odpovědnosti dodavatele v případě prodlení s dodávkou.

4. Zasílání – balení – náklady – přechod rizik

Dodavatel je povinen na všech zasílacích dokumentech a dodacích listech zřetelně uvádět naše objednací číslo, jakož i obsah zásilky. Pokud nebude dohodnuto jinak, musí být dodávka provedena bez dopravného a balného do sídla naší firmy nebo na jiné námi uvedené místo určení. Veškeré náklady na zasílání a balení jsou zahrnuty v ceně. Dodavatel je povinen zásilku odborně zabalit a odborně zaslat. Volba vhodného dopravce je věcí dodavatele. Pokud nebylo dohodnuto jinak, je dodavatel povinen vyzvednout zasílací obaly předmětů dodávky v sídle naší firmy nebo na jiném námi uvedeném místě určení a na vlastní náklady je zlikvidovat. Připravenost dodávky k zaslání je nám vždy nutno oznámit. Máme uzavřeno pojištění přepravy. S ohledem na toto je nám dodavatel povinen neprodleně oznámit případné poškození při přepravě. Riziko náhodného zničení a náhodného poškození na nás přechází teprve při řádném předání výrobků. Dodavatel je povinen si nechat od námi zmocněné osoby písemně potvrdit přijetí dodávky.

5. Ceny – stanovení ceny – platba

Všechny dohodnuté ceny jsou pevnými cenami, a pokud nebylo dohodnuto jinak, nepodléhají dodatečné změně. Pokud nebylo dohodnuto jinak, rozumí se ceny vyplaceně na místo určení včetně nákladů na zaslání a balení a likvidaci obalů. Pokud nebylo dohodnuto jinak, hradíme faktury v čisté výši do 30 dnů. Tato lhůta běží od data, kdy nám bude doručena řádná a doložitelná faktura, nejdříve však od doručení dodávky. Všechny platby probíhají vždy s výhradou a neznamenají převzetí ani uznání plnění jako odpovídající smlouvě.

6. Vlastnosti – kvalitativní standardy

Veškeré dodávky a plnění musí odpovídat aktuálnímu standardnímu technickému stavu, příslušným zákonným ustanovením a předpisům, jakož i směrnicím úřadů, oborových profesních organizací a odborných svazů a musí být vhodné pro předpokládané použití. Je nutno dodržovat zvláště předpisy o prevenci úrazů, jiné předpisy bezpečnosti práce, jakož i obecně uznávaná bezpečnostnětechnická pravidla a pravidla hygieny práce. Dále vycházíme z toho, že příslušné osoby mají nutné kompetence a kvalifikace k provedení dodávek a plnění. V ostatním je nutno provádět dodávky a plnění při vynaložení péče obvyklé v obchodních vztazích. U plnění, která vycházejí z podkladů zakázky založených na výkresech, plánech nebo jiných specifikacích či charakteristických znacích, je nutno co nejpřesněji dodržet v nich obsažené specifikace a charakteristické znaky. Mají přednost před – v ostatním platícími – průmyslovými normami. Změny v provedení nebo kvalitě poskytovaných plnění proti uzavřeným dohodám nebo proti předchozím plněním smí dodavatel provádět pouze tehdy, když bylo provedeno předchozí vzorkování a předchozí písemné schválení z naší strany. V případě pochybností je dodavatel povinen se dotázat na předpokládaný účel použití nebo způsob dalšího zpracování. Částečné přijetí nebo zpracování dodaných výrobků neznamená přijetí bez výhrad. Částečným uplatněním nebo zpracováním dodaných výrobků nejsou dotčeny veškeré nároky v souvislosti s vadami.

7. Nároky v souvislosti s vadami

V případě dodání vadných výrobků můžeme podle naší volby požadovat odstranění vady v přiměřené dodatečné lhůtě nebo dodání bezvadné věci. Dodavatel je povinen nést výdaje a náklady vynaložené za účelem dodatečného plnění. Dodavatel uhradí zejména všechny náklady a výdaje vzniklé v souvislosti se zjištěním a odstraněním vad, také pokud vzniknou nám, zejména náklady na prohlídku, demontáž a opětnou montáž, práci, materiál, dopravu a ostatní náklady při dodatečném dodání a opravě. Toto platí také tehdy, pokud se výdaje zvýší tím, že předmět dodávky byl přemístěn na jiné místo, než bylo místo plnění, ovšem ne tehdy, pokud vzniknou nepřiměřené náklady. Námi zvolený způsob dodatečného plnění, jakož i dodatečné plnění jako takové nesmí být odmítnuty s odůvodněním, že toto je možné jen s nepřiměřenými náklady, pokud náklady (zvoleného) dodatečného plnění nepřevyšují původní kupní cenu vadného zboží více než o trojnásobek. V naléhavých případech (pokud je dodavatel v prodlení s odstraňováním vady nebo pokud nám hrozí neobvykle vysoké škody) jsme oprávnění – i tehdy, pokud bude aplikováno právo vztahující se na kupní smlouvy – vady odstranit na náklady a nebezpečí dodavatele sami nebo je nechat odstranit třetí stranou. V případě aplikovatelnosti práva vztahujícího se na kupní smlouvy toto ovšem neplatí, pokud dodavatel není za vadu odpovědný. Pokud (a) jsme dodavateli neúspěšně určili přiměřenou lhůtu k odstranění vady nebo dodání bezvadné věci, (b) se dodatečné plnění nezdařilo, (c) dodatečné plnění nelze vyžadovat, (d) bude dodatečné plnění dodavatelem vážně a s konečnou platností odmítnuto nebo (e) pokud se vyskytují zvláštní okolnosti, které při zvážení oboustranných zájmů ospravedlňují uplatnění níže popsaných dále sahajících práv, jsme oprávněni snížit kupní cenu v poměru, v jakém byla v době uzavření smlouvy hodnota věci v bezvadném stavu ke skutečné hodnotě (snížení), nebo odstoupit od smlouvy. Navíc nebo alternativně jsme oprávněni požadovat náhradu škody vzniklé dodáním vadných výrobků, s výjimkou případu, kdy dodavatel nenese odpovědnost za porušení povinnosti. Nároky kvůli věcným vadám se promlčují za dva roky od přechodu rizik, s výjimkou případů, kdy zákon předpokládá delší dobu promlčení nebo kdy jsme s dodavatelem sjednali delší promlčecí lhůtu. S omezením našich zákonných nároků na náhradu škody nesouhlasíme ani ohledně míry zavinění, ani ohledně rozsahu a výše odpovědnosti. V ostatním budou aplikovány zákonné předpisy o dodání vadných výrobků. Platnost našich dále jdoucích nároků kvůli dodání vadných výrobků potud nebude dotčena.

8. Povinnost provádění kontroly a reklamace

Dodavatel je povinen dodat zboží stoprocentně zkontrolované. Po doručení dodávek kontrolujeme pouze to, zda tyto odpovídají objednanému množství a typu, jakož i zda se nevyskytují zvenku zjistitelná poškození při přepravě. Dodavatel potud upouští od případných dále jdoucích zákonných požadavků na kontrolu zboží při jeho doručení. Pokud v rámci případné namátkové kontroly zjistíme vady, jsme podle naší volby oprávnění celou dodávku bez dalšího zkoumání odmítnout nebo celou dodávku zkontrolovat či nechat zkontrolovat třetí stranou a takto vzniklé náklady na kontrolu účtovat dodavateli. Reklamační lhůta pro vady činí 10 pracovních dnů. Reklamační lhůta začíná běžet u zjevných vad předáním, u nikoli zjevných vad objevením vady.

9. Zajištění jakosti

Dodavatel je povinen provádět zajišťování jakosti vhodného druhu a rozsahu a odpovídající aktuálnímu standardnímu technickému stavu a toto na požádání doložit. Na požádání je povinen s námi uzavřít odpovídající dohodu o zajišťování jakosti, a to na základě QS 9000 nebo případných následných či doplňujících norem. Nadto se bude dodavatel snažit dodržovat požadavky norem ISO/TS 16949 a ISO 14001, pokud to bude možné.

10. Vyšší moc

Nepředvídané události, na které nemáme vliv a za které neneseme odpovědnost, např. provozní poruchy, stávky, výluky, změny zákonů, jakož i ostatní případy vyšší moci, nás zbavují povinnosti převzít plnění, pokud pro nás plnění kvůli těmto okolnostem a se zohledněním hospodářských hledisek již není upotřebitelné. V tomto případě jsme oprávněni k odstoupení. Toto platí i pro nepředvídané a neodvratitelné změny výroby.

11. Poskytnutí materiálů a výrobků – podkladů

Námi poskytnuté materiály nebo výrobky zůstávají naším vlastnictvím. Smí být použity jen v souladu se svým určením. Spojování, zpracování nebo směšování námi poskytnutých materiálů nebo výrobků probíhá vždy pro nás jako výrobce, ovšem bez závazku pro nás. Pokud spojením, zpracováním nebo smíšením zanikne (spolu)vlastnictví, pak se již nyní sjednává, že (spolu)vlastnictví nových věcí na nás přejde proporcionálně k poměru hodnoty poskytnutých materiálů nebo výrobků k hodnotě celkového výrobku. Dodavatel předměty v našem (spolu)vlastnictví uschová bezplatně. Všechny podklady, plány, vyobrazení, výpočty, návrhy, výrobní předpisy, vzory, výkresy atd. (dále jen souhrnně „podklady“), které poskytneme dodavateli k odevzdání nabídky nebo provedení smlouvy, zůstávají naším vlastnictvím. Dodavatel smí podklady použít jen v rámci plnění smlouvy. Podklady nám musí být bez výzvy zaslány bezplatně zpět, jakmile již nebudou potřebné k vypracování nabídky a k provedení smlouvy, a to včetně případně zhotovených kopií. Dodavatel se zavazuje, že podklady bez našeho předchozího písemného souhlasu nepřenechá třetí straně, a navíc zachová o obsahu podkladů vůči třetím stranám mlčenlivost.

12. Výhrada vlastnictví a ostatní zajišťovací práva

Úpravy výhrady vlastnictví našich dodavatelů akceptujeme pouze v podobě prosté výhrady vlastnictví (výhrada vlastnictví dodavatele do uhrazení dotčených dodávek). Všechny formy výhrady vlastnictví přesahující tento rámec – obzvláště takzvané rozšířené nebo prodloužené výhrady vlastnictví, jakož i koncernové výhrady – a ostatní zajišťovací práva jsou vyloučeny.

13. Odpovědnost za škody způsobené výrobkem

Dodavatel je povinen zbavit nás nároků v rámci ručení výrobce a odpovědnosti za škody způsobené výrobkem, pokud lze závadu vyvolávající odpovědnost vyvodit z výrobku dodaného dodavatelem a tomuto se nepodaří doložit, že tato závada nemá příčinu v jeho výrobním nebo organizačním úseku. Tento nárok zahrnuje také náklady na případnou svolávací akci. Dodavatel je také povinen nás upozornit na nebezpečí, která vycházejí z jeho výrobku při použití, které není v souladu s jeho určením. Dodavatel je povinen k pokrytí výše uvedených rizik uzavřít pojištění odpovědnosti za škody v přiměřené výši a toto nám na požádání doložit. Nám případně příslušející dále sahající nároky nejsou dotčeny.

14. Chráněná práva třetích stran

Dodavatel odpovídá za to, že v souvislosti s jeho plněními nebudou porušeny žádné patenty ani jiná chráněná práva třetích stran (např. užitné a designové vzory, značky a autorská práva). Toto platí pro místo výroby i dodání, jakož i pro všechny státy, v nichž budou prodávány či do kterých budou dopraveny výrobky dodavatele nebo výrobky Balluff, ve kterých jsou obsaženy či zabudovány výrobky dodavatele. Pokud by vůči nám byly kvůli porušení takových práv uplatňovány nároky třetích stran, bude dodavatel povinen nás těchto údajných nebo skutečných nároků zbavit, ledaže by dodavatel nenesl odpovědnost za porušení příslušné povinnosti. Dodavatel je v takovém případě navíc povinen nám nahradit všechny škody, jakož i potřebné náklady a výdaje, které nám vznikly z uplatňování nároků třetích stran nebo v souvislosti s ním. V ostatním platí pro právní vady úpravy obsažené v bodě 7 těchto nákupních podmínek.

15. Vymezení/omezení odpovědnosti

Dodavatel je odpovědný – nezávisle na tom, z jakého právního důvodu – podle zákonných předpisů a těchto nákupních podmínek bez omezení. Jakékoli omezení našich zákonných a smluvních nároků na náhradu škody (obzvláště z odpovědnosti za prodlení, vady a škody způsobené výrobkem) výslovně odmítáme jak ohledně míry zavinění, tak také ohledně rozsahu a výše odpovědnosti.

16. Odporující zákazy zadržení a započtení, postoupení

Při vadném plnění jsme oprávněni zadržet naše platby v přiměřeném rozsahu, pokud z principu dobré víry nevyplývá něco jiného. Postoupení pohledávek vůči nám je účinné jen s naším předchozím písemným souhlasem. Nesouhlasíme s omezením našich zákonných možností započtení a uplatnění zadržovacích práv. Zadržovací práva přísluší dodavateli jen tehdy, když jsou jeho protinároky pravomocně zjištěny, nesporné nebo námi uznané. Kromě toho je dodavatel oprávněn k výkonu zadržovacího práva jen potud, pokud se jeho protinárok zakládá na stejné smlouvě.

17. Soulad se zákony

Dodavatel odpovídá za to, že během doby platnosti a provádění smlouvy, kterou s námi uzavřel, bude dodržovat platné zákony, nařízení a ostatní právní předpisy a obchodní zvyklosti, které jsou aplikovatelné na oblast podnikání dodavatele, obzvláště co se týká vývoje, výroby, prodeje, přepravy, vývozu, certifikace jím dodávaných výrobků. Toto se týká obzvláště zákonných předpisů o bezpečnostnětechnickém a ekologickém provedení a technologii technických výrobků, obecně uznávaných technických pravidel a ostatních předpisů odrážejících standardní technický stav k datu dodávek. Dodavatel bude připraven na naši žádost písemně potvrdit dodržování výše uvedených zákonů atd. Dodavatel nám nahradí všechny škody a náklady, které nám vzniknou jeho zaviněným nedodržením výše uvedených úprav a zbaví nás případných nároků třetích stran, které vůči nám budou v této souvislosti vzneseny.

18. Vývozní kontrola a clo

U zboží je nutno uvést statistické číslo zboží (např. 85340011 nebo kód HS nebo číslo celního sazebníku) a zemi původu nákladu. Pro zboží uvedené v seznamu je nutno uvést národní číslo vývozního seznamu nebo číslo vývozního seznamu příloh I až IV nařízení ES o zboží dvojího užití, jakož i seznamu USA, pokud zboží podléhá americkým ustanovením o reexportu. Zboží, které bylo zkonstruováno speciálně pro vojenské účely, je nutno označit jako „specially designed / speciálně konstruované“. Dodavatel je povinen nám bez vyzvání předložit preferenční doklady o původu, jakož i prohlášení o shodě a označení země původu nebo určení; samostatná osvědčení o původu (osvědčení komory) pak předloží na požádání.

19. Místo plnění – sídlo příslušného soudu – aplikovatelné právo

Místem plnění je pro všechny dodávky a plnění sídlo naší firmy. Sídlo příslušného soudu je v místě sídla naší firmy. Jsme však oprávněni dodavatele podle naší volby žalovat také u soudu, který je pro něho příslušným soudem podle obecných zákonných úprav. Platí výhradně německé právo s vyloučením ustanovení kolizního práva a Úmluvy OSN o smlouvách o koupi zboží (CISG).