Soubor PDF

Všeobecné obchodní podmínky

I.
Všeobecné obchodní podmínky firmy Balluff CZ s.r.o.
II.
Objednávky a ceny
III.
Dodací podmínky
IV.
Platební podmínky
V.
Internetový obchod
VI.
Záruky a reklamace
VII.
Závěrečná ustanovení
VIII.
Podmínky a způsob uplatnění práva z vadného plnění a ze záruky (Reklamační řád)

I. Všeobecné obchodní podmínky firmy Balluff CZ s.r.o.

1.Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím (dále jen „kupující“). Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy. Nakupovat ve společnosti Balluff CZ s.r.o. v rámci jí stanovených velkoobchodních cen může každá právnická nebo fyzická osoba - podnikatel. Při prvním nákupu zboží, či poptávce na jeho cenu, je kupující povinen informovat prodávajícího o fakturační a dodací adrese, IČO a DIČ, telefonickém, elektronickém a faxovém spojení a kontaktní osobě písemně.

2. Tyto obchodní podmínky se vztahují i na uzavírání smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím formou dálkové komunikace prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese cart.balluff.com/cs-CZ/carts, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky.

3. Zákazníkem internetového obchodu je podnikatel, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „kupující“). Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je spotřebitel ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.

4. Uzavřením kupní smlouvy kupující vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami a s reklamačním řádem, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před uzavřením kupní smlouvy upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

5. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

6. Prodávající při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Prodávající je podnikatelem, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu zboží nebo služby.

7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

8. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

9. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

II. Objednávky a ceny

Objednávku lze uskutečnit odesláním objednávky písemně na e-mailovou adresu firmy, faxem nebo prostřednictvím internetového obchodu.
Po obdržení objednávky bude prodávající informovat kupujícího formou písemného potvrzení o ceně, termínu dodání a platební podmínce, a to e-mailem nebo faxem. V případě, že si kupující objednané zboží nepřevezme, vyhrazuje si prodávající právo fakturovat náklady s tím spojené.
Ceny zboží jsou velkoobchodní povahy a mají důvěrný charakter. Ceny jsou sdělovány telefonicky nebo formou písemné nabídky. Prodávající si vyhrazuje právo aktuální změny cen.
Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

 • zboží se již bez možné náhrady nevyrábí nebo nedodává
 • výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží

V těchto případech bude kupující neprodleně informován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet v nejkratším možném termínu.

 

III. Dodací podmínky

Zboží je dodáváno společností UPS, UPS expres, Schenker (při rozměrech zásilky nad 2000 mm) z Německa nebo PPL ze skladu v Praze po naskladnění: UPS, Schenker 2-3 prac. dny nebo UPS expres - 1-2 prac. dny, PPL – 1-2 prac. den.
Za dopravu UPS a PPL je účtován poplatek 125 Kč, u UPS expres je cena závislá na váze zboží, tato expresní doprava je objednána a účtována jen po předchozím odsouhlasení nebo na žádost kupujícího. Za nadrozměrné zásilky (větší než 2000 mm) je účtován poplatek min. 800 Kč, dle skutečné váhy a velikosti zásilky.
Při osobním odběru kupující přebírá zboží na základě podpisu včetně uvedení čitelného jména a příjmení na dodacím listu. Podpisem stvrzuje převzetí dodávky uvedeného množství a sortimentu a zároveň potvrzuje, že dodané zboží nenese známky zjevných vad a poškození.
V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
Při zaslání zboží prostřednictvím přepravní služby je kupující povinen ihned zkontrolovat v přítomnosti přepravce neporušenost originálních firemních přelepek a obalu. V případě převzetí poškozené zásilky prodávající neručí za neúplnost zásilky, či jiné poškození zboží způsobené neodborným zacházením ze strany dopravce.
Kupující nemá právo na vrácení jinak bezvadného, včas a řádně dodaného zboží podle objednávky. Ke zrušení kupní smlouvy, příp. její části, může dojít pouze po dohodě obou smluvních stran. Na odstoupení od smlouvy má kupující právo pouze z důvodů uvedených v zákoně.
V případě požadavku na vrácení nebo výměnu zboží je kupující povinen poslat písemnou žádost, po prověření zašle prodávající vyjádření o možnosti vrácení s vyčíslením nákladů spojených s tímto úkonem, případně jeho zamítnutí.

 

IV. Platební podmínky

Zboží lze uhradit následujícími způsoby:

 • platbou předem formou zálohové faktury
 • platební kartou předem ( objednávka přes internetový obchod )

U nových obchodních partnerů požaduje prodávající u první objednávky platbu předem formou zálohové faktury a při nákupu přes internetový obchod požaduje prodávající platbu předem platební kartou u objednávek v hodnotě nad 5000 Kč.
Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

 

V. Internetový obchod

1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

4. Pro objednání zboží se stávající kupující musí přihlásit dle pokynů na webovém rozhraní ( poté je objednávka vyřízena dle konkrétního nastavení v našem systému ). Pokud se jedná o nového obchodního partnera nebo o jednorázový nákup bez registrace / přihlášení ( jako host ), vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
a) objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu)
b) způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“)
c) souhlas s přiloženými obchodními podmínkami

5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „k pokladně“. Odeslání objednávky kupující souhlasí s konečnou cenou uvedenou v nákupním košíku. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

6. Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

9. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

10. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

11. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

12. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

13. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po dodání zboží nebo uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího, příp. přibalí společně u zboží.

 

VI. Záruky a reklamace

Podmínky a způsob uplatnění práva z vadného plnění a ze záruky jsou uvedeny v Reklamačním řádu.

 

VII. Závěrečná ustanovení

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.
Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
Prodávající si vyhrazuje právo na případné změny těchto obchodních podmínek bez předchozího upozornění. Prodávající je oprávněn provést změnu podmínek jednostranně, ale jen v přiměřeném rozsahu a vyskytne-li se rozumná potřeba. V takovém případě prodávající změnu oznámí kupujícímu, který má právo navrhované změny odmítnout a smlouvu z toho důvodu vypovědět.

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou v platnosti od 1. dubna 2018.

 

VIII. Podmínky a způsob uplatnění práva z vadného plnění a ze záruky (Reklamační řád)

Prodávající, Balluff CZ s.r.o. se sídlem Pelušková 1400, Praha 9 - Kyje, 198 00, stanovuje tímto dokumentem podmínky a způsob uplatnění práv z vadného plnění a ze záruky (reklamační řád). Práva kupujícího z vadného plnění a ze záruky (dále jen “reklamace“) musí být vždy uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem. Záležitosti tímto reklamační řádem neupravené se řídí platným právním řádem České republiky.

A. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

1. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti. Zboží je vadné, není-li dodáno v ujednaném množství, jakosti a provedení.

2. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo
a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
b) na odstranění vady opravou věci,
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d) odstoupit od smlouvy.

3. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

4. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

5. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.

6. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

7. Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

B. ZÁRUKA ZA JAKOST

1. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že výrobek bude po určitou dobu (záruční dobu) způsobilý pro obvyklý účel nebo si zachová obvyklé vlastnosti. Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Po přijetí zboží je kupující povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu, nejpozději následující pracovní den informovat písemně prodávajícího o zjištěných vadách. Při použití zásilkové služby nebo veřejného dopravce se reklamace výrobku poškozeného při přepravě řídí „Přepravním řádem“ dopravce a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2. Není-li stanoveno jinak, je délka záruční doby 24 měsíců.

3. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu prodávající.

C. REKLAMAČNÍ ŘÍZENÍ

1. Pro oznámení vady, na kterou se vztahuje záruka, a pro uplatnění práva z vadného plnění platí následující ustanovení :

2. Reklamaci uplatňuje kupující v sídle prodávajícího. V případě reklamace zašle kupující na adresu sídla prodávajícího písemnou reklamaci s popisem projevující se vady zboží nebo služby a sdělením o tom, jaké právo si zvolil. Přílohou je vadné zboží v kompletním stavu a kopie dokladu o zakoupení (faktura nebo dodací list). Náklady na zaslání (dopravu) reklamovaného zboží hradí kupující.

3. Reklamované zboží musí být zasláno čisté, nesmí obsahovat provozní kapaliny či jiná znečistění. Zasláním zboží k reklamaci prohlašuje kupující, že zboží nebylo vystaveno následujícímu znečistění, jehož původem jsou : zdraví ohrožující kontaminace, leptavé látky, jedovaté látky, výbušné či zápalné látky, látky s nebezpečím požáru, radioaktivní kontaminace či biologicky ohrožující látky. Z důvodů ochrany životního prostředí a ochrany zdraví pracovníků prodávajícího bude v případě zjištěného znečištění zahájena reklamace až po provedení dekontaminace v souladu s předpisy pro ochranu zdraví. Protokoly o dekontaminaci musí být zaslány s dokumenty reklamačního řízení.

4. Každé přijaté reklamaci přiřadí prodávající interní reklamační číslo, které slouží pro identifikaci reklamace v komunikaci s kupujícím. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění či ze záruky, potvrdí mu prodávající v písemné formě způsob řešení reklamace.

5. Nároky kupujícího ze záruky zanikají, pokud nebyly uplatněny do konce záruční doby a dále v případě, že došlo k :

 • porušení návodu k obsluze při užívání a zacházení se zbožím
 • používání výrobků v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy, prostředí určeným pro používání výrobcem v technické dokumentaci
 • porušení ochranných či záručních pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou
 • nekvalifikovanému zásahu či nepovolené změně parametrů u výrobku
 • mechanickému poškození výrobku
 • poškození výrobku účinky přepětí
 • poškození zboží přírodními živly.

Reklamační řád je platný pro všechny obchodní případy vč. internetového obchodu (e-shop) a pokud jsou smluvně ujednány jiné podmínky, má v tom případě přednost ujednání smluvních stran.

Tento reklamační řád je v platnosti od 1. srpna 2018.

Kontakt

Balluff CZ s.r.o.
Pelušková 1400
198 00 Praha 9 - Kyje
Tel. +420 281 000 666
Fax +420 281 940 066
e-mail obchod@balluff.cz
Web www.balluff.cz

 

Nahoru