Dokumentumok

Balluff beszerzési dokumentumai
Balluff beszerzési dokumentumai

Fontos dokumentumok

Itt találja meg a sikeres együttműködéshez szükséges valamennyi dokumentumot.

 • Beszerzési feltételek

  1. Érvényességi kör

  Cégünk szállításokkal és egyéb szolgáltatásokkal (a továbbiakban együttesen: „szolgáltatások”) kapcsolatos megrendelései kizárólag a következő beszerzési feltételek alapján történnek. Érvénytelennek minősülnek a beszállító ezzel ellentétes, ettől eltérő vagy azon eladási feltételei, amelyek ezen beszerzési feltételek között nincsenek szabályozva, hacsak írásban kifejezetten hozzá nem járultunk. Mindez akkor is érvényes, ha a beszerzési feltételeinkkel ellentétes, attól eltérő vagy ott nem rögzített feltételek ismeretében a szolgáltatásokat fenntartás nélkül elfogadjuk, vagy ha a beszállító az ajánlatában, a megbízás nyugtázásakor, a számlákon vagy egyéb, a szerződés végrehajtásával összefüggésben az ő általános szerződési feltételeinek érvényességére utal, és a Balluff szempontjából kifejezetten semmi nem mond ellent annak, hogy mindezt a feltételek közé belefoglalja.
  Az élő üzleti kapcsolatok keretén belül beszerzési feltételeink úgyszintén érvényesek a beszállítóval kötendő jövőbeli szerződésekre is anélkül, hogy külön felhívnánk a figyelmet ezen beszerzési feltételek érvényességére.
  Ezek a beszerzési feltételek csak a vállalatokkal bonyolított kereskedelmi ügyletekre érvényesek.

  2. Szerszámok

  Azok a szerszámok, gyártóberendezések, modellek, matricák, sablonok vagy egyéb minták (a továbbiakban együttesen: „szerszámok”), amelyeket egy megrendelés kielégítésének érdekében beszállítóink rendelkezésére bocsátunk, a cégünk tulajdonában maradnak, és a beszállítóknak csak kölcsönadjuk azokat. A beszállító köteles a szerszámokat saját költségére használatra alkalmas állapotban tartani, különös tekintettel a szakszerű és hozzáértő módon történő ápolásra és karbantartásra. A szerződéses kötelezettségeinek teljesítése után, vagy ha szerződés nem köttetik, ill. a szerződéses jogviszony megszűnik, a beszállító köteles a szerszámokat haladéktalanul és külön felszólítás nélkül előírás szerinti állapotban cégünknek visszaszolgáltatni. Emellett a beszállító haladéktalanul köteles a szerszámokat előírás szerinti állapotban cégünknek visszaszolgáltatni abban az esetben is, ha erre felszólítjuk.
  A beszállító vállalja a nála lévő szerszámok véletlenszerű károsodásával vagy elromlásával járó felelősséget, továbbá vállalja, hogy a szerszámok károsodása esetén haladéktalanul értesít minket. Ezen felül a beszállító azon időtartam alatt, amíg a szerszámok nála vannak, jótáll minden szándékos vagy hanyagságból eredő károsodásért, ill. olyan eseményért, amely során a szerszám megrongálódhat.
  Ezek a rendelkezések érvényesek azokra a szerszámokra is, amelyeket a beszállító az általunk meghatározott termékek előállításához legyárt vagy legyártat, és amelyeknek gyártási költségét a cégünk átvállalja.
  A beszállító azokat a szerszámokat, amelyek a 2. pontban meghatározott alkalmazási terület hatálya alá tartoznak, kizárólag a részünkre szánt termékek előállításához használhatja. A beszállító vállalja, hogy ezeket a szerszámokat a mi előzetes írásos hozzájárulásunk nélkül harmadik személy részére sem megtekintésre, sem egyéb célra nem adja át. Ezen túlmenően a beszállító vállalja, hogy ezeknek a szerszámoknak a segítségével előállított termékeket sem nyers, sem félkész vagy késztermék állapotukban harmadik személy számára nem adja át a mi előzetes írásos hozzájárulásunk nélkül. Ugyanez vonatkozik azokra a termékekre is, amelyeket a beszállító az általunk megadott adatok alapján, vagy a mi jelentős közreműködésünkkel (kísérletek útján stb.) fejlesztett ki.

  3. Szállítási feltételek – szállítási határidők – késés

  Amennyiben eltérő értelmű megállapodás nem született, a szállítás DAP (Incoterms 2010) szállítási módon a rendelésünkben megnevezett helyre vagy, ha a rendelésünkben nincs szállítási hely megadva, a cégünk székhelyére történik.
  Ha a megállapodott teljesítési időpontokat nem tartják be, és a haladékként megadott határidő is letelik, úgy jogosultak vagyunk kártérítést követelni és a szerződéstől elállni, hacsak a késés nem a beszállítón kívül álló okok miatt következik be.
  Abban az esetben, ha a beszállító késik, minden, a határidő lejárta után megkezdett hétre járó késedelmi díj beszedésére vagyunk jogosultak, amely a szolgáltatások rendelési értékének 0,5%-a, de összesen legfeljebb a teljes szerződéses érték 10 %-a lehet.
  Mihelyt a beszállító felismeri, hogy a szolgáltatást vagy annak egy részét nem tudja idejében teljesíteni, haladéktalanul értesítenie kell minket írásos formában a késés okát és előre látható mértékét is megnevezve. Sem maga az értesítés, sem a visszajelzés hiánya nem jelenti az új szállítási határidő elfogadását, vagy nem érinti a mi szerződéses és törvényes jogainkat és igényeinket.
  Részteljesítések csak a mi kifejezett előzetes írásos hozzájárulásunkkal engedélyezettek.
  A részteljesítések vagy késett teljesítések elfogadása a mi szerződéses és törvényes jogainkat és igényeinket nem érinthetik.
  Szállítás késése esetén sem a beszállító felelősségének kizárásával, a felelősségének korlátozással és/vagy megkötésével nem értünk egyet.

  4. Szállítás – csomagolás – költségek – kárveszély átszállása

  A beszállító köteles minden szállítási dokumentumon és szállítólevélen a rendelési számunkat és a szállítmány tartalmát egyértelműen feltüntetni.
  Amennyiben eltérő értelmű megállapodás nem született, a szállítás teljesítése a szállítási és csomagolási költségek áthárítása nélkül a cégünk székhelyére vagy egy általunk megnevezett helyre történik. Az ár a szállítási és csomagolási költséget is tartalmazza.
  A beszállító köteles a szakszerű csomagolást és szállítást biztosítani. A megfelelő szállító kiválasztása a beszállító feladata.
  Amennyiben eltérő értelmű megállapodás nem született, a beszállító köteles a szállított tárgyak csomagolását saját költségén elszállítani a cégünk székhelyéről vagy az általunk megnevezett egyéb helyről és azt megfelelően ártalmatlanítani.
  A küldéskész állapotot minden esetben jelezni kell nekünk. Cégünk rendelkezik szállítási biztosítással. Erre való tekintettel a beszállító haladéktalanul köteles tájékoztatni minket bármilyen szállítás során keletkezett sérülésről.
  A véletlen károsodással vagy elromlással kapcsolatos kockázat csak az előírások szerinti termékátvétel után száll át cégünkre. A szállítmány átvételéről egy erre általunk felhatalmazott személy írásos átvételi elismervényt állít ki a beszállító részére.

  5. Árak – árképzés – fizetés

  Minden megállapodott ár fix, és – amennyiben eltérő értelmű megállapodás nem született – utólagos módosításuk nem lehetséges.
  Amennyiben erről eltérő értelmű megállapodás nem született, az ár tartalmazza a szállítás, a csomagolás, valamint a csomagolás ártalmatlanításának a költségeit.
  Amennyiben erről eltérő értelmű megállapodás nem született, a számlákat nettó 30 napon belül fizetjük ki. A kifizetés időtartamát egy, az előírásoknak megfelelő és visszakereshető számla kézhez vételétől, de legkorábban a szállítmány beérkezésétől számítjuk.
  Minden kifizetés mindenkor fenntartások mellett történik, és sem a szolgáltatás átvételét, sem annak szerződés szerinti mivoltának elismerését nem jelenti.

  6. Minőség – minőségi szabványok

  Mindennemű szállításnak és szolgáltatásnak meg kell felelnie a korszerű technikáknak, a vonatkozó törvényi rendelkezéseknek és előírásoknak, különös tekintettel a környezetvédelmi előírásokra és a RoHS-ra és a REACH-ra vonatkozó rendelkezésekre, valamint az európai uniós, hatósági, szakszervezeti és szakszövetségi irányelveknek, és a tervezett használatra alkalmasnak kell lennie. Ezzel összefüggésben a beszállító garantálja, hogy megfelelő intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a Dodd-Frank törvénynek az ún. konfliktusövezetekből származó ásványok (pl. tantál, volfrám, ón vagy arany) használatára vonatkozó 1502. szakaszában foglalt követelményeknek, szolgáltatásainak részünkre történő teljesítése során mindig teljes mértékben eleget tegyen; a beszállító ezennel kifejezetten kijelenti, hogy a részünkre szállított anyagok nem tartalmaznak konfliktusövezetekből származó ásványokat, amelyek a Kongói Demokratikus Köztársaságban vagy a szomszédos országokban fegyveres csoportokat közvetlen vagy közvetett módon finanszíroznak vagy támogatnak. Továbbá figyelembe kell venni a balesetmegelőzési előírásokat, az egyéb munkavédelmi előírásokat és az általánosan elfogadott biztonságtechnikai és foglalkozás-egészségügyi szabályozásokat is. Továbbra is abból indulunk ki, hogy a mindenkori személyek rendelkeznek a szállítmányok és szolgáltatások előállításához szükséges kompetenciákkal és képzettséggel. Általános elvárás a kereskedelemben szokásos gondosság megtartása melletti szállítás, illetve teljesítés.
  Olyan szolgáltatások esetében, amelyeknek rajzok, tervek, egyéb specifikációk vagy minőségi jellemzőket tartalmazó megbízási dokumentációk szolgálnak alapul, az érintett dokumentációkban meghatározott specifikációk és minőségi jellemzők szigorúan betartandók. Ezek az – általánosan érvényes – ipari szabványoknál előbbre valók.
  A beszállító kizárólag abban az esetben térhet el a szolgáltatásnak a megállapodásokban rögzített vagy a korábbi szolgáltatásoknak megfelelő teljesítésétől és minőségétől, amennyiben ezt mintavételezés előzte meg, és írott formában is jóváhagytuk.
  Kétséges esetekben a beszállítónak érdeklődnie kell a tervezett felhasználási célról vagy a további feldolgozás módjáról.
  A leszállított termékek részleges átvétele vagy feldolgozása nem jelent kifogások nélküli átvételt. A leszállított termékek részleges igénybevétele vagy feldolgozása ellenére minden szavatossági igény megmarad.

  7. Szavatossági igények

  Hiányos termékek szállítása esetén saját választásunk szerint egy megfelelő mértékű halasztási időn belül követelhetjük a hiányosság megszüntetését vagy egy hibátlan termék leszállítását. A beszállító viseli az utólagos teljesítés során felmerülő költségeket és ráfordításokat.
  A beszállító viseli különösképpen a hiányosságok megállapításával és elhárításával kapcsolatosan felmerülő költségeket és ráfordításokat még akkor is, ha ezek nálunk merülnek fel, különös tekintettel a vizsgálati, ki- és újra beszerelési, bér-, anyag-, szállítási és egyéb, az utólagos szállítás és az utólagos javítás során felmerülő költségekre. Mindez akkor is érvényes, ha a költségek amiatt lesznek magasabbak, mert a szállítandó tárgyat a teljesítési hely helyett egy másik helyre szállították, abban az esetben azonban nem, ha aránytalanul nagy költségek keletkeznének. Az általunk választott utólagos teljesítési módot, illetve magát az utólagos teljesítést nem szabad azzal az indoklással megtagadni, hogy ezek csak aránytalanul nagy költségek árán lennének lehetségesek, amennyiben a (választott) utólagos teljesítési mód költségei nem lépik túl a hiányos áru eredeti megvásárlási árának háromszorosát.
  Sürgős esetekben (ha a beszállító egy hiányosság megszüntetésével késik, vagy szokatlanul nagymértékű károk fenyegetnek minket), jogosultak vagyunk – abban az esetben is, ha az adásvételi szerződésben meghatározott alkalmazhatók – a hiányosságot a beszállító költségére és kockázatára önállóan vagy harmadik fél bevonásával megszüntetni. Az adásvételi szerződésben meghatározott jogok alkalmazhatósága esetén ez nem érvényes akkor, ha hiányosság a beszállítón kívül álló okok miatt következik be.
  Abban az esetben, ha (a) mi a beszállítónak meghatároztunk egy megfelelő határidőt a hiányosság megszüntetésére vagy egy hibátlan termék leszállítására, és ez nem jár sikerrel, (b) az utólagos teljesítés kudarcot vall, (c) nem várható el, (d) a beszállító ténylegesen és végérvényesen megtagadja, vagy (e) ha olyan különleges körülmények lépnek fel, amelyek a kölcsönös érdekek mérlegelését követően a következőkben meghatározott szélesebb körű jogok érvényesítését indokolják, jogosultak vagyunk a vételár csökkentésére, amelynek mértéke a szerződéskötés időpontjában meghatározott hibátlan állapotú termék értékének és a jelenlegi valódi értékének arányával egyenlő (csökkentés), vagy elállni a szerződéstől. Ezenfelül vagy ennek alternatívájaként jogosultak vagyunk kárpótlást követelni a hiányos termék szállításával okozott károk miatt, hacsak a jogsérelem nem a beszállítón kívül álló okok miatt következett be.
  A hiányosságokkal kapcsolatos követelések két évvel a kárveszély átszállása után évülnek el, hacsak a törvény hosszabb elévülést nem ír elő, vagy mi a beszállítóval egy hosszabb elévülési időtartamról nem állapodtunk meg.
  A törvényes kártérítési igényeink korlátozásával nem értünk egyet sem a hiba mértékét, sem a felelősségvállalás mértékét, sem annak összegszerű nagyságát illetően.
  Hiányos termékek szállítása esetén általánosságban a törvényi előírások érvényesek. A hiányos termékek szállítása miatti szélesebb körű jogok érvényesítése számunkra megengedett marad.

  8. Vizsgálati- és hibabejelentési kötelezettségek

  A beszállítónak a terméket 100%-osan ellenőrzött állapotban kell kiszállítania. Mi a szállítások beérkezésekor csak azt ellenőrizzük, hogy a megrendelt mennyiség és típus megfelelő-e, illetve hogy vannak-e a szállítás során keletkezett külső sérülések. A beszállító ennyiben lemond a beérkező áru ellenőrzésére vonatkozó esetleges szélesebb körű törvényi követelményekről.
  Amennyiben mi egy esetleges szúrópróbaszerű vizsgálat keretén belül hiányt állapítunk meg, jogosultak vagyunk választásunk szerint a teljes szállítmányt további vizsgálat nélkül visszaküldeni vagy a teljes szállítmányt ellenőrizni vagy harmadik fél által ellenőriztetni, és a felmerülő vizsgálati költségeket a beszállítóra terhelni.
  A hibabejelentésre rendelkezésre álló idő 10 munkanap. A hibabejelentésre rendelkezésre álló idő számolása nyilvánvaló hiányosságok esetén az átadásnál, rejtett hiányosságok esetén pedig a hiányosság észlelését követően kezdődik.

  9. Minőségbiztosítás

  A beszállító köteles a típusnak és terjedelemnek, illetve a technika mai állásának megfelelő minőségbiztosítási folyamatot elvégezni és ezt kérésre bizonyítani számunkra. A beszállító kötelezi magát arra, hogy a részünkről felmerülő igény esetén velünk egy megfelelő minőségbiztosítási megállapodást kössön, méghozzá a QS 9000 vagy esetleges követő vagy kiegészítő szabványok alapján.
  Ezen kívül a szállító mindent megtesz azért, hogy – amennyire lehetséges – teljesítse az IATF 16949 és az ISO 14001 követelményeit.

  10. Vis major

  Előre nem látható események, amelyekre nincs befolyásunk, és rajtunk kívül álló okok miatt következnek be, pl. üzemzavarok, sztrájkok, kizárások, törvényi változások, valamint egyéb vis major esetek felmentenek minket a szolgáltatás átvételének kötelezettsége alól, ha a szolgáltatás ezen körülmények miatt a gazdasági szempontok figyelembevételével számunkra már nem hasznosítható. Ebben az esetben jogosultak vagyunk a visszalépésre.
  Ez érvényes az előre nem látható és elkerülhetetlen gyártási átstrukturálások esetére is.

  11. Anyagok és termékek rendelkezésre bocsátása – dokumentumok

  Az általunk rendelkezésre bocsátott anyagok és termékek a mi tulajdonunkban maradnak. Csak rendeltetésszerűen használhatók. Az általunk rendelkezésre bocsátott anyagok és termékek összekapcsolása, egyesítése és átalakítása minden esetben számunkra mint gyártó számára történik, azonban anélkül, hogy kötelezettséget jelentene ránk nézve. Amennyiben a (közös) tulajdonlás az összekapcsolás, egyesítés vagy átalakítás nyomán megszűnik, úgy már most rögzítjük, hogy az új terméket illetően olyan mértékű (közös) tulajdonrészre tartunk igényt, amilyen mértékben a rendelkezésre bocsátott tételek értéke viszonyul a teljes termék értékéhez. A beszállító (közös) tulajdonunkban lévő tárgyakat díjtalanul kezeli a számunkra.
  Valamennyi olyan dokumentáció, terv, ábra, számítás, vázlat, gyártási előírás, minta, rajz stb. (a továbbiakban együttesen: „dokumentumok”), amelyet a beszállítónak az árajánlatadáshoz vagy egy szerződés teljesítéséhez rendelkezésre bocsátunk, a mi tulajdonunkban marad. A beszállító a dokumentumokat csakis a szerződés teljesítésének keretén belül használhatja. A dokumentumokat külön kérés nélkül díjmentesen vissza kell számunkra küldeni, amint azokra már nincs szükség az ajánlat kidolgozásához vagy a szerződés teljesítéséhez, beleértve az elkészített másolatokat is. A szállító vállalja, hogy a dokumentumokat az előzetes írásbeli hozzájárulásunk nélkül harmadik fél számára nem adja át, valamint azok tartalmát harmadik fél előtt titokban tartja.

  12. Tulajdonjog fenntartása és egyéb biztosítékok

  A beszállítóink tulajdonjog fenntartására vonatkozó szabályozásait csak az egyszerűsített tulajdonjog-fenntartás formájában fogadjuk el (a beszállítói tulajdonjog fenntartása a mindenkori releváns szállítmány kifizetéséig). Valamennyi, ennél bővebb formája a tulajdonjog fenntartásának − különös tekintettel az úgynevezett kibővített vagy meghosszabbított tulajdonjog-fenntartásra, valamint konszernfenntartásra − és az egyéb biztosítékok ki vannak zárva.

  13. Termékfelelősség

  A szállító köteles a gyártói és termékfelelősség keretein belül felmerülő követelések alól mentesíteni minket abban az esetben, ha a felelősségi kérdést kiváltó hiba visszavezethető egy, a beszállító által szállított termékre, és neki nem sikerül bebizonyítania, hogy a hiba nem az ő gyártási vagy szervezeti hatásköréből ered. A követelés kiterjed egy esetleges visszahívási akció költségeinek fedezésére is.
  A beszállítónak fel kell hívnia a figyelmünket olyan kockázatokra is, amelyek a termékének nem rendeltetésszerű használatából eredhetnek.
  A beszállító köteles a nevezett rizikók fedezésére egy megfelelő mértékű felelősségbiztosítást kötni, és ezt kérésre számunkra igazolni. A minket megillető esetleges szélesebb körű igények nem változnak.

  14. Harmadik felekhez tartozó oltalmi jogok

  A beszállító kezeskedik azért, hogy az ő szolgáltatásaival összefüggésben semmilyen szabadalmi vagy egyéb, harmadik felekhez tartozó oltalmi jogok (pl. használati és kereskedelmi minták, a márkanevek és szerzői jogok) nem sérülnek. Ez érvényes a gyártási és szállítási helyre és ugyanúgy minden olyan országra, amelyben a beszállító olyan termékeit vagy olyan Balluff termékeket forgalmaznak vagy szállítanak, amelyekbe a beszállító termékei kerültek beépítésre.
  Amennyiben harmadik fél velünk szemben egy ilyen jogsérelem miatt követelményt támaszt, akkor a beszállító köteles minket ezek alól a vélt vagy valós követelmények alól mentesíteni, kivéve azt az esetet, ha a jogsérelem a beszállítón kívül álló okok miatt következik be. A beszállító egy ilyen esetben ezen felül köteles számunkra valamennyi olyan kárt és a szükséges költségeket, illetve ráfordításokat megtéríteni, amelyek a harmadik fél velünk szemben támasztott követelményei miatt vagy azokkal összefüggésben merültek fel.
  Egyebekben a joghiányok esetére a jelen beszerzési feltételek 7. pontjában leírt szabályozások érvényesek.

  15. Felelősségi korlátozások/megkötések

  A beszállító jótáll − a jogalaptól függetlenül − korlátozás nélkül a törvényi előírásokban és jelen beszerzési feltételekben leírtak szerint. A törvényes és szerződéses kártérítési igényeink bármilyen nemű korlátozása (különös tekintettel késés, hiány és termékfelelősségi okokra) kifejezetten tilos mind a hiba mértékét, mind a felelősségvállalás mértékét és annak összegszerű nagyságát illetően.

  16. Ellentétes visszatartási és felszámítási tilalom, átruházás

  Hiányos teljesítés esetén jogosultak vagyunk a megfelelő mértékig visszatartani a kifizetéseinket mindaddig, amíg a jóhiszeműségből más nem adódik.
  A velünk szemben támasztott követelmények átruházása csak az előzetes írásbeli hozzájárulásunkkal lehetséges.
  A törvényes felszámítási lehetőségeink korlátozásával és a visszatartási jogok érvényesítésével nem értünk egyet.
  Visszatartási jogok a beszállítót csak akkor illetik meg, ha az ellenigényei jogerőre emelkedtek, vagy azokat nem vitatjuk, vagy elismerjük. Emellett a beszállító visszatartási jog gyakorlására kizárólag abban az esetben jogosult, amennyiben az ellenigénye ugyanazon a szerződéses viszonyon alapul.

  17. Törvényi megfelelés

  A beszállító kezeskedik azért, hogy a velünk kötött szerződés futamideje alatt és megvalósítási fázisában betartja azokat a mindenkor érvényes törvényeket, rendeleteket, valamint egyéb jogi előírásokat és kereskedelmi szokásokat, amelyek a beszállító vállalkozási területére vonatkoznak, különös tekintettel a következőkre: az általa leszállított termékek fejlesztése, gyártása, értékesítése, szállítása, exportja, tanúsítása. Ez főként a műszaki termékek biztonságtechnikai és környezetvédelmi szempontból megfelelő kivitelezését és eljárásait taglaló törvényi előírásokat, az általánosságban elismert technikai szabályokat és az egyéb olyan előírásokat érinti, amelyek a szállítmányok időpontjában a technika állását visszatükrözik. Kérésünkre a beszállító kész arra, hogy írásban megerősítse ezen törvények stb. betartását. A beszállító megtérít számunkra minden olyan kárt és költséget, amelyek ezen szabályok beszállító általi vétkes be nem tartása miatt keletkeznek, valamint mentesít minket az ezzel összefüggésben harmadik fél által esetlegesen emelt követelmények teljesítése alól.

  18. Exportellenőrzés és vám

  Az áruk esetében a statikus árucikk-kódot (pl. 85340011 vagy HS-kódot vagy vámtarifaszámot) és az áru származási országát kell feltüntetni. A felsorolt áruk esetében megadandó a nemzeti kiviteli lista száma vagy az EG-Dual-use-VO I-IV. függelékében található kiviteli lista száma, illetve abban az esetben, ha az áruk az USA újrakiviteli szabályozásának hatálya alá esnek, az USA megfelelő kiviteli listájának száma. Azokat az árukat, amelyek speciálisan katonai célokra készültek, „specially designed/besonders konstruiert/speciális tervezés” jelöléssel kell ellátni.
  A preferenciális eredetigazolásokat, konformitásnyilatkozatokat és származási, ill. rendeltetési ország megjelölését a beszállítónak kérés nélkül be kell mutatnia nekünk; az autonóm származási bizonyítványokat (kamarai bizonyítványok) csak kérésre.

  19. Teljesítés helye – bírói illetékesség – alkalmazandó jog

  Valamennyi szállítmány és szolgáltatás esetében a teljesítés helye a cégünk székhelye.
  A felek a jelen szerződésből eredő jogviták esetén a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos joghatóságát ismerik el, ill. a Központi Kerületi Bíróság hatáskörén kívül eső jogviták esetén a Fővárosi Bíróság kizárólagos joghatóságát ismerik el.
  Kizárólag a magyar jogrend érvényes a nemzetközi magánjog és az ENSZ beszerzési jogokkal kapcsolatos egyezményének (CISG) kizárásával.