PDF-fájl

Általános Üzleti Feltételek

I.
Preambulum
II.
Kapcsolattartás
III.
Szállítás - szállítási idő - szállítási határidők meghosszabbítása - részteljesítések
IV.
Vis maior - elállás - az ügyfél általi elszállítás jogának fenntartása
V.
Tulajdonjog fenntartása
VI.
Szavatossági igények - reklamációs kötelezettségek
VII.
Ipari oltalmi jogok és szerzői jogok - joghézagok
VIII.
Kártérítési felelősség
IX.
Árak
X.
Fizetési feltételek - beszámítás - biztonság - engedményezés
XI.
A teljesítés helye - bírói illetékesség - alkalmazandó jog
XII.
Használati jogok
XIII.
Záró rendelkezések
XIV.
Kapcsolat

I. Preambulum

1. A „Balluff-Elektronika Kft.“ a következőkben szabályozott ÁSZF valamennyi, a „Balluff-Elektronika Kft“-vel üzleti jogviszonyban lévő partnerére kiterjednek akként, hogy társaságunkkal kapcsolatos, a társaságunk részéről történő szállítás teljesítésének feltétele, hogy azok hitelt érdemlő módon (írásban) visszaigazolásra kerüljenek. Amennyiben a visszaigazolást a megrendelő nem kifogásolja, azzal elismeri, hogy az ÁSZF-et megismerte és azokat magára nézve kötelezőnek tekinti.
2. Az ÁSZF-ben rögzített feltételeknél kedvezőtlenebb feltételeket a Vevő javára kifejezetten csak akkor lehet alkalmazni és a Vevőnek követelni, ha azokat az Eladó „Balluff-Elektronika Kft.“ hitelt érdemlően írásban még a szállítás előtt elfogadta.
3. Érvénytelennek minősülnek a Megrendelőnek vagy a Megbízónak az ÁSZF-kel ellentétes vagy ettől eltérő üzleti feltételei, amelyek a jelen feltételek között nem szerepelnek.

 

II. Kapcsolattartás

1. Értékesítési partnereink csak előzetes, írásbeli egyetértésünk alapján jogosultak arra,hogy az ÁSZF-től eltérő, kiegészítő megállapodást kössenek.
2. A megrendelés ránk nézve attól az időponttól kezdve bír kötelező érvénnyel, ha aztírásban visszaigazoltuk.
3. Az ábrák, a rajzok, a számítások és más, a termékekre, alkalmazásokra, vagy projektekrevonatkozó ismeretanyagot, vagy információt tartalmazó dokumentumok esetén is fenntartjuka tulajdonjogot és a szerzői jogvédelem (illetve az ipar jogvédelem) még azon esetekbenis kiterjed rájuk, amikor ezeket a vevő részére átadjuk. A velünk szerződő partnerektudomásul veszik, hogy szigorúan tilos az előzetes írásbeli hozzájárulásunk nélkül a tőlünkkapott dokumentációkat sokszorosítani, vagy azt harmadik félnek hozzáférhetővé tenni.A velünk szerződő partnerek tudomásul veszik, hogy termékeinkhez csak angol és németnyelvű dokumentációt tudunk biztosítani.

 

III. Szállítás - szállítási idő - szállítási határidők meghosszabbítása - részteljesítések

1. A megrendelés kapcsán elfogadott időpontok nem jelentenek véglegesen rögzített időpontokat, ha azok tájékoztató jellegűnek minősülnek.
1.1. Szállítási határidőnek az az időpont minősül, amely a megrendeléssel és szállítással kapcsolatos tárgyalásokon részletesen tisztázásra került és a szerződéses feltételekbe mindkét fél hitelt érdemlő módon bizonyítva beleegyezik.
2. A „Balluff-Elektronika Kft.“ a szállítási határidőket csak a különösen következő esetekben
vállalja:
- A vevő által leadandó összes dokumentáció beérkezett hozzánk.
- A vevő által beszerzendő összes hozzájárulás és engedélyezés kellő időben rendelkezésünkre lett bocsátva.
- A vevő szerződéses kötelezettségeit - különösen fizetési kötelezettséget - igazolta, hogy azokat maradéktalanul teljesíteni tudja.
2.1. A szállítási határidő betartottnak minősül, ha az üzemkész küldemény a gyárat a megállapodásban szereplő határidőn belül elhagyja, kivéve, ha kifejezetten írásban másképp
állapodtunk meg.
3. A szolgáltatási kötelezettség alól mentesül az Eladó, illetve a konkrét helyzetnek megfelelően meghosszabbodik, ha a szolgáltatási kötelezettség vis maior következtében nem tartható be. Például: Tűz, árvíz, vihar, robbanás, vagy más természeti katasztrófa. Üzemzavar, munkabeszüntetés, sztrájk, amelyre nincs ráhatásunk, így azokat elkerülni sem áll módunkban. Ez a feltétel akkor is érvényes, ha ilyen esemény a szállítás késése során, vagy egy beszállítónál lép fel. Ha a Megrendelő, vagy a harmadik fél által beszerzendő, szükséges engedélyek nem állnak kellő időben rendelkezésre. Ha a szállításhoz szükséges adatokat a Megrendelő nem adta meg a szerződésben vállalt határidőben.
4. A részteljesítéses szállításra történő jogosultság esetén azokat minden esetben a számlán egyedileg fel kell tüntetni.
5. Ha a szállítás a Megrendelő kívánságára, vagy általa befolyásolt körülmények miatt késedelmet szenved, jogosultak vagyunk a küldésre kész állapotjelzés után a tárolási költségeket felszámítani. A „Balluff-Elektronika Kft.“ nem zárja ki annak a megállapodásnak a lehetőségét - ha azt a bizonylatot mindkét fél elfogadja -, amelyben alacsonyabb, vagy magasabb tárolási költség szerepel, illetve amely nem tartalmaz tárolási költséget, akkor ennek megfelelően kell a vevői késedelem mértékét megállapítani.
5.1. Amennyiben a felek külön nem állapodnak meg és a Vevő a megrendelt terméket 60 napos késedelem után sem szállítja el, akkor köteles viselni azokat a költségeket, amelyek a tárolással felmerültek, és az Eladó jogosult arra is, hogy a megrendelt terméket értékesítse és az értékesítés során elszenvedett veszteségét a Megrendelő felé érvényesítse.
6. A fentiek nem érintik a jogszabály által garantált jogokat, a szerződéstől való elállást, illetve a kártérítéshez való jogát a „Balluff-Elektronika Kft.“-nek.

 

IV. Vis maior - elállás - az ügyfél általi elszállítás jogának fenntartása

1. Amennyiben valamely külső körülmény (III/3. pont) miatt nem lehetséges a szolgáltatásnakegy megadott időtartamon belüli teljesítése, úgy mindkét félnek jogában áll aszerződéstől - részben vagy egészben - írásban a másik félnek hitelt érdemlően igazoltmódon elállni.
2. Ha a partnerek bármelyike a szerződéstől nem vis maior miatt áll el, akkor az elálló félnekazt a másik fél részére haladéktalanul és hitelt érdemlően írásban tudomására kell hozni.
2.1. Az elálló fél tudomásul veszi, hogy az elállás miatt a másik félnél felmerült igazoltköltségeket köteles megtéríteni.

 

V. Tulajdonjog fenntartása

1. Az eladás során az értékesítéstől, illetve a szolgáltatásból fakadó összes vevői pénzügyikötelezettség hiánytalan kifizetéséig a leszállított termékek tulajdonjogát fenntartjuk.
1.1. Amennyiben a Megrendelő terhére a tulajdonjog fenntartása valamely speciális körülményhez,vagy az országának előírásaihoz kapcsolódik, akkor a Megrendelő köteles errőlbennünket előzetesen tájékoztatni még a megrendelés aláírása előtt.
2. A leszállítandó termék egyesítését és átalakítását külön írásbeli megállapodás kivételével,csak mi, mint gyártók vagyunk jogosultak elvégezni azzal, hogy a fenti munkálatok elvégzésétbeleegyezésünk nélkül követelni nem lehet. Amennyiben a leszállított termék egyesítéseés átalakítása nem a mi előzetes írásbeli beleegyezésünkkel történik, akkor a Megrendelőtudomásul veszi, hogy társaságunkat, mint Szállítót semminemű jótállási, garanciális, vagykártérítési felelősség nem terheli. Ezen szankciókat kifejezetten kizárjuk.
2.1. Amennyiben a közös tulajdonlás az egybeépítés, egyesítés, vagy átalakítás nyománmegszűnik, erre az esetre már most rögzítjük, hogy az új termékben olyan mértékben szerzünktulajdonrészt, amilyen mértékben a leszállított tárgy az összeépítés, egyesítés, vagyátalakítás előtt a többi termék értékéhez viszonyult.
2.2 Rögzítjük, hogy a Megrendelő a közös tulajdont köteles számunkra díjtalanul a jó gazda gondosságával megőrizni és kezelni.

 

VI. Szavatossági igények - reklamációs kötelezettségek

1. Ha a felek kifejezetten nem állapodtak meg a termék minőségével és a használatával kapcsolatos alkalmasságról, akkor kizárólag és végérvényesen a mindenkori, a termékhez tartozó szerződés, szabvány, használati útmutató és a hatályos irányadó jogszabályok az irányadók, kivéve, ha ettől eltérő megállapodásra kifejezett írásban nem került sor.
2. A hiányos, vagy hibás szállítás miatti reklamációkat az észleléstől számítva haladéktalanul, de legkésőbb hét naptári napon belül írásban kell az Eladó „Balluff-Elektronika Kft.“ felé jelezni. Ezen határidő betartásának elmulasztása a Megrendelő terhére esik.
3. A szavatossági igények a szállítási szerződés teljesítését követően, a mindenkor hatályos magyar jogszabályok által előírt időponton belül évülnek el. Ezen szabályozás nem érvényes azon termékekre vonatkozó szavatossági igényekre, amelyek kopásnak vannak kitéve (optoelektronikai érzékelők, mechanikai érzékelők, micropulse útmérők, mágnes kódolású út- és szögmérő rendszerek, induktív csatolók és tartozékok, valamint a „Balluff-Elektronika Kft.“ által ilyennek besorolt összetevők, pl. kábelek, csatlakozók, dugók), melyek esetén a szavatossági idő 12 hónap.
4. Amennyiben egy termék esetén meghatározott számú használat vagy kapcsolási ciklus van rögzítve, akkor ez a megállapodás kizárólag addig érvényes, amíg a fenti VI/3. bekezdésben részletezett szavatossági idő le nem jár. Ha a termék a megállapodás szerinti használatot vagy kapcsolási ciklust a VI/3. bekezdésben részletezett elévülési kötelezettség időtartamának lejárta előtt elérte, akkor az ezen megállapodásból eredő valamennyi kötelezettség azonnali hatállyal elévül. Egyéb esetben a megadott szerinti számú használatról vagy kapcsolási ciklusról szóló megállapodás csak akkor lép hatályba, ha a termék a hozzátartozó adatlapon vagy használati útmutatóban meghatározott környezeti feltételek mellett került használatba.
5. A szavatossági igényeket a „Balluff-Elektronika Kft.“ kizárja például:
- Határidőn túli és nem előírás szerint végzett ellenőrzés esetében.
- A leszállított termék utólagos, általunk nem engedélyezett módosítása esetén.
- A természetes kopásból, a nem rendeltetésszerű használatból, vagy a nem rendeltetésszerű tárolásból eredő károsodások.
6. Kártérítés kizárólag a VIII. pontban megadottak szerint érvényesíthetők.

 

VII. Ipari oltalmi jogok és szerzői jogok - joghézagok

Ha kifejezetten a jelen ÁSZF-ben eltérően nem állapodtunk meg, akkor az ipari oltalmi jogok, szerzői jogok tekintetében a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok az irányadók.

 

VIII. Kártérítési felelősség

1. A „Balluff-Elektronika Kft.“-t csak és csak akkor terheli kártérítési felelősség az általaszállított termékekkel kapcsolatban és csak a hatályos, a Magyar Polgári Törvénykönyv általszabályozott módon és mértékben, ha a termékben található a Megrendelő által kifogásolt,a rendeltetésszerű használatot kizáró, vagy csökkentő hiba terhünkre - közös megállapodáshiányában - jogerős bírósági ítélettel megállapításra került. 2. Szerződési kötelezettség megsértése miatti kártérítés csak olyan károk megtérítésérevonatkoznak, amelyek a szerződéskötés idejében általunk felismerhető körülmények miattlehetséges következményként előre láthatóak lettek volna.

 

IX. Árak

Megadott áraink nettó árak. Ezek a legyártott termékre érvényesek. A csomagolási, szállítási és biztosítási költségek ezen felül számítandók, hacsak kifejezetten és írásban másképp nem állapodunk meg.

 

X. Fizetési feltételek - beszámítás - biztonság - engedményezés

1. Amennyiben kifejezetten és írásban másképp nem egyeztünk meg, a számlán szereplő dátumhoz képest nettó 14 napon belül köteles a Vevő a számlát kiegyenlíteni - azonban csak az áru beérkezése után.
2. A Megrendelő velünk szembeni követeléseinek felszámítása csak abban az esetben jár terhünkre fizetési vagy bármilyen más helytállási kötelezettséggel, ha a Megrendelő követeléseit írásban elismertük, azt nem vitatjuk, vagy ezek jogerős bírósági ítéleten alapulnak. Ugyanez érvényes a visszatartási jogokra is; a visszatartási jog gyakorlására csak abban az esetben jogosult, ha a beszámítás egyazon szerződéses viszonyon alapszik.
3. Amennyiben a Megrendelő valós vagyoni helyzete a szerződéskötés után hátrányosan megváltozott, vagy ha a szerződés megkötése után olyan tényadatok derültek ki, vagy ismerhetők fel, melyek azt a vélelmet igazolják, hogy ellenszolgáltatási igényünk a hiányzó teljesítőképesség miatt veszélybe kerül, jogosultak vagyunk megfelelő biztosítékokat megkövetelni a termékkel kapcsolatban, vagy akár más követelésekre vonatkozóan is. Amennyiben a Megrendelő az általunk megkövetelt biztosítékokat az általunk írásban megadott határidőn belül nem teljesíti, jogunkban áll a szerződéstől azonnali hatállyal elállni azzal, hogy a teljesített szolgáltatásokkal szemben fennálló minden korábbi követeléseinkre vonatkozó jogaink érintetlenek maradnak a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően.

 

XI. A teljesítés helye - bírói illetékesség - alkalmazandó jog

1. A szerződéses viszonyból származó összes kötelezettség teljesítési helye a „BalluffElektronika Kft.“ székhelye, 8200 Veszprém, Pápai út 55.
2. A járásbíróság illetékességébe eső jogi viták esetén a Veszprémi Járásbíróság, atörvényszéki illetékességű és hatáskörű jogviták esetén pedig a Veszprémi Törvényszékilletékességét fogadjuk el.

 

XII. Használati jogok

1. Nekünk, mint az Eladónak a tulajdonát képező szoftvernek a rendeltetésszerű használatratörténő átadása esetén a használati jog a megállapodás szerinti időszakra érvényes.
2. A szoftvert kizárólag az adatlapon vagy a használati útmutatóban megnevezett hardverrelegyütt használhatja, ilyen megnevezés hiányában a használat a szoftverhez együtt szállítotthardverrel történik. A szoftver más egyéb eszközön való használata előzetes írásbelihozzájárulásunkat igényli; ezen kötelezettség szándékos megsértése esetén jogunkban állkiegészítő díjtételt felszámítani. Az ezen túlmenő igények érintetlenek maradnak.
3. Az itt nem szabályozott kérdésekben a magyar jogszabályok, így különösen a PolgáriTörvénykönyv, valamint a Szerzői jogról szóló jogszabályok az irányadók.

 

XIII. Záró rendelkezések

Ha jelen ÁSZF bármelyik rendelkezése érvénytelenné válna, a többi rendelkezés továbbra isváltozatlan formában, hatályban marad. Amennyiben bármelyik rendelkezés érvénytelennekminősülne, akkor azt a hatályos magyar jogszabályok szerint jogszabályt kell alkalmazni,amely leginkább megközelíti az érvénytelennek minősített ÁSZF rendelkezést.A jelen Általános Szerződési Feltételekre nézve a mindenkori hatályos magyar jog azirányadó, a külföldi ügyletekre nézve, amennyiben a magyar jog nem alkalmazható, akkoraz adott ország hatályos jogrendszere, vagy a nemzetközi jogi szabályos rendelkezéseit kellalkalmazni. A jelen ÁSZF jogügyleteknél felmerülő viták során a jogviták rendezését elsődlegesen tárgyalásos úton kell rendezni. Amennyiben az eredménytelen, akkor van lehetőség a XI/31. pontban rögzített bíróságok előtt a jogorvoslat igénybevételére.

 

XIV. Kapcsolat

Balluff-Elektronika Kft.
Pápai út 55.
8200 Veszprém/Hungary
Tel. +36 88 421 808
Fax +36 88 423 439
balluff@balluff.hu
www.balluff.hu

 

Oldal tetejére