PDF-fájl

I. Altalános

A Balluff-Elektronika Villamossági és Elektronikai Termékeket Gyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: gyártó/eladó) kizárólag üzleti megrendelőknek (azaz akinek szakmájához, önálló foglalkozásához vagy üzleti tevékenységéhez szükséges) szállít árukat, termékeket. Az eladó a fogyasztóknak (azaz a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk) 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja szerint: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy) nem biztosít lehetőséget a jelen webshop-ban feltüntetett termékek megrendelésére. Az eladó felhívja a fogyasztók figyelmét arra, hogy a nem üzleti megrendelőktől származó megrendelések az eladó által elutasításra kerülnek.

A jelen általános értékesítési feltételek irányadóak minden, az eladó által végzett áruszállításra, amelyet a megrendelő a www.balluff.com/local/hu/home/ weboldalon keresztül, telefon vagy e-mail útján rendel meg. Amennyiben a jelen általános értékesítési feltételek és bármilyen egyéb általános szerződési feltétel - ideértve (különösen, de nem kizárólagosan) bármely megrendelésben található általános szerződési feltételeket - között eltérés/ellentét van, úgy a jelen értékesítési feltételek irányadóak. Az eladónak leadott megrendelés (ideértve a telefonos és e-mail útján való megrendeléseket is) a jelen értékesítési feltételek elfogadását is jelenti, amely értékesítési feltételek a www.balluff.com/local/hu/home/weboldalon is megtalálhatók.

II. Megrendelések erről az oldalról

Ezen a weboldalon elérhető rendelési folyamat lehetővé teszi a vevők/megrendelők számára, hogy a megrendeléseket - az eladónak történő leadás/megküldés előtt - ellenőrizzék és a megrendelés véglegesítése előtt az esetleges hibákat kijavítsák. A megrendelés leadása után a vevő/megrendelő egy e-mailt kap, amely megerősíti a megrendelés az eladóhoz történő megérkezését. Azonban, felhívjuk szíves figyelmét, hogy ez nem jelenti a megrendelés elfogadását. Az eladó a megrendelés elfogadását e-mail útján igazolja vissza, mely e-mail megerősíti, hogy a megrendelés elfogadásra került, Ezen e-mail megrendelő részére történő megküldésével jön létre a szerződés az eladó és a vevő/megrendelő között.

A megrendelés leadása és elfogadását követően felléphetnek olyan körülmények, melyek miatt az eladónak nem áll módjában a megrendelésben feltüntetett termékek leszállítására. Ilyen körülmények különösen: a megrendelés elfogadása azon okból kifolyólag nem engedélyezhető, mert a vevő/megrendelő nem minősül jelen feltételek szerinti üzleti ügyfélnek; vagy a megrendelt áruk nincsenek raktáron (vagy már nem elérhetők); vagy a szállítási határidő nem teljesíthető; vagy mert jelen weboldalon a megrendelt termékre vonatkozóan hibás ár került feltüntetésre. Az előbbiekben hivatkozott körülményekről az eladó a vevőt/megrendelőt email-ben tájékoztatja, továbbá ezen esetekben a leadott megrendelés nem kerül feldolgozásra. Amennyiben a vevő/megrendelő a megrendelt áru(k) vételárát már megfizette, abban az esetben az eladó a teljes vételárat (illetve, ha a vételár nem tartalmazza, akkor a vevő által már kifizetett szállítási költséget is) a felszámított szállítási díjat) a lehető legrövidebb időn belül (legkésőbb a megrendelés feldolgozásának elutasításától számított 15 napon belül) a vevő részére visszafizeti.

III. Árak

A webshop-ból megrendelhető termékek vételárának az az ár minősül, amely - a jelen weboldalon keresztül történő vásárlás esetén - a megrendelés leadáskor a megrendelőben szerepel, továbbá – az egyéb úton leadott megrendelések esetén - az eladó által az ajánlatban megajánlott vételár. Egyéb úton leadott megrendelések esetén az eladó által megajánlott vételár a gyártói listaárakat alapul véve kerül meghatározásra azonban a listaárak a megrendelő értesítése nélkül módosíthatóak. Ellenkező rendelkezés hiányában az árak egy megrendelőn feltüntetett termékre, azaz egy szállítmány egy címre történő kiszállítására vonatkoznak. Amennyiben a vevő megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkező termékek szállítását kéri, abban az esetben az eladó fenntartja a jogot, hogy az ilyen tanúsítványok biztosításáért felárat számítson fel.

Eltérő rendelkezés hiányában az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák. Az ÁFA a mindenkor hatályos jogszabályok szerint kerül megállapításra, kivéve azon árukat, amelyek esetében a vevő ÁFA megfizetésére nem köteles.

IV. Fizetés

A vevőknek a jelen Weboldalon keresztül megrendelt termékek esetében egy előzetesen létrehozott „Balluff fiókon” keresztül, hitelkártyával vagy betéti kártyával van lehetőségük a vételár kiegyenlítésére. Ezen fiók vagy kártya akkor kerül megterhelésre, amikor az áruk kiszállítása a szállítási címre megkezdődik. Az eladó, minden, az adott helyzetben elvárható intézkedéseket megtesz annak érdekében, hogy a titkosított fizetési mechanizmus használatával minden, a vevő által a termékek vételár megfizetéséhez szükséges, fizetési rendszerbe megadott adat biztonságát garantálja, azonban felróhatóság hiányában az eladó nem felelős a vevő káráért, továbbá az eladó nem felelős abban az esetben sem, ha felelőssége hiányában harmadik személy jogosulatlanul hozzáfér a vételár megfizetése során megadott adatok bármelyikéhez.

Az eladó adatkezelési szabályzata az alábbi weboldalon elérhető: www.balluff.hu.

A nem a jelen weboldalon keresztül megrendelt áruk esetében a vevő a vételárat legkésőbb a számla kiállításától számított 30 napon belül köteles megfizetni. Az eladó fenntartja magának a jogot, hogy a szállítást felfüggessze abban az esetben, ha a vételár az előbbiekben meghatározottak szerint nem kerül megfizetésre, továbbá, ha az előbbiekben meghatározott fizetési kötelezettségtől eltérő megállapodás a felek között nem jött létre. Továbbá, az eladó fenntartja magának a jogot, hogy a jelen pontban meghatározott feltételeket visszavonja és a vételár készpénzben történő megfizetésére térjen át. A vevő a vételár késedelmes megfizetése esetén az eladó részére a Ptk.-ban meghatározott késedelmi kamat megfizetésére köteles.

Eltérő megállapodás hiányában a vevő az eladóval szemben fennálló követelés beszámítására nem jogosult.

V. Új számlák

Azok a vevők, akik főkönyvi számlát kívánnak nyitni, kötelesek egy banki és két kereskedelmi referenciát benyújtani.

VI. Telefonos megrendelések

A telefonon történő megrendelések csak a hivatalos megrendelésszámra történő hivatkozással fogadható el. Amennyiben a telefonos megrendelés írásban megerősítésre kerül, úgy a vevő köteles az érintett írásbeli megrendelésen azt a visszaigazolási hivatkozást feltüntetni, amelyet az eladó a megrendelés telefonon történt elfogadásakor adott. Az eladó nem vállal felelősséget azon esetleges kettős szállításokért, amely a fenti módon leadott megrendelések miatt esetlegesen előfordulnak.

VII. Tulajdonjog

7.1 Az eladó által a vevőnek értékesített és leszállított áruk tulajdonjoga és kárveszélye a leszállítás időpontjában száll át a vevőre.

7.2 A leszállított áruk tulajdonjoga nem száll át a vevőre mindaddig, amíg a vevő a leszállított áru vételárát és a leszállítással az eladó oldalán felmerült valamennyi költséget (készpénzben vagy átutalással) az eladó részére maradéktalanul meg nem fizet, továbbá amíg a vevő által minden egyéb költség, amely az értékesített termékekkel kapcsolatos, maradéktalanul megfizetésre nem került.

7.3 Ameddig az áruk tulajdonjoga át nem szállt a vevőre, addig a vevő köteles

a) az érintett árukat letéteményesként kezelni, mint az eladó letéteményese;

b) az árukat (a saját költségén) a vevő vagy bármely harmadik személy minden egyéb árujától elkülönítetten tárolni oly módon, hogy az eladó tulajdonát képező áruk könnyen azonosíthatók maradjanak;

c) az eladó által szállított árukon vagy azokhoz kapcsolódó azonosító jelölést vagy csomagolást megőrizni, továbbá köteles gondoskodni arról, hogy azok ne kerüljenek megsemmisítésre, megrongálásra vagy eltakarásra;

d) az árukat megfelelő állapotban tartani, és azokra az eladó nevében az áruk teljes vételárára vonatkozóan biztosítást fenntartani;

(e) a fenti (d) bekezdésben meghatározott biztosítás hozamát az eladó javára kezelni.

7.4 A vevő az eladó által leszállított árukat a tulajdonjog a vevőre történő átszállása előtt kizárólag az alábbi feltételekkel jogosult továbbértékesíteni:

(a) minden értékesítést a vevő szokásos üzleti tevékenysége keretében kell végrehajtani, teljes piaci áron; és

(b) az ilyen értékesítés keretében az eladó tulajdonát a vevő a saját javára értékesíti, és a vevő köteles az ilyen értékesítés végrehajtása során megbízóként eljárni, valamint erről a körülményről a továbbértékesítés vevőjét tájékoztatni.

7.5 Az eladó jogosult bármely leszállított áru ellenértékének megfizetést követelni, annak ellenére, hogy az áru tulajdonjoga nem szállt át a vevőre.

7.6 Amíg a tulajdonjog a vevőre nem száll át, a vevő visszavonhatatlan engedélyt ad az eladó, továbbá annak megbízottjai és munkavállalói részére annak érdekében, hogy felek által egyeztetett időpontban beléphessenek azon létesítményekbe, ahol az eladó által leszállított áruk vannak vagy ahol azokat esetlegesen tárolják, abból a célból, hogy az árukat megvizsgálják vagy visszavegyék.

A vevő az eladó által a vevő részére leszállított árukra vonatkozó birtokjoga azonnal megszűnik, ha a vevő ellen csődeljárást rendelnek el, ha a vevő a hitelezőivel bármilyen megállapodást vagy egyezséget köt, ha a vevő vállalkozásához vagy annak bármely részéhez felszámolót és/vagy vagyonkezelőt, vagyonfelügyelőt jelölnek ki, továbbá amennyiben a vevő legfőbb szerve végelszámolására vonatkozóan határozatot hoz vagy a végelszámolás tárgyában kérelmet terjeszt elő a bíróságon, vagy ha a vevő fizetésképtelenségéhez vagy lehetséges fizetésképtelenségéhez kapcsolódóan eljárás indul.

VIII. Szállítás

Az eladó a szállítás tervezett időpontjáról írásban tájékoztatja a vevőt a megrendelés visszaigazolásakor. Minden áru ex Works (Incoterms 2000) kerül kiszállításra, és ellenkező rendelkezés hiányában a szállítás díja és a csomagolás külön kerül felszámításra. A különleges szállítások esetében (pl. Securior, Red Star) a szállítás teljes költsége a vevőnek kerül felszámításra. Az eladó tájékoztatja a vevőket, hogy a visszaigazolásban megjelölt időpont egy tervezett szállítási időpontnak minősül, és az eladó nem vállal felelősséget azért, ha árukat a tervezett szállítási időpontig vagy a megállapodott szállítási időszakon belül neki fel nem róható ok miatt nem szállítja le.

Az eladó a vevő általi külön megrendeléseket egyszeri szállítással is teljesítheti. Amennyiben a szállítás a vevő kérésére nem kerül a tervezett szállítási időpontban teljesítésre, abban az esetben az eladó jogosult a vevőnek a termékek tárolási költségeit kiszámlázni.

IX. Lemondás

A megrendelések lemondása kizárólag írásban történhet az alábbiak szerint:

(a) a weboldalon leadott megrendelés esetében a megrendelés, eladó általi visszaigazolása előtt; vagy

(b) egyéb úton leadott megrendelések esetében, a visszaigazolásban feltüntetett, tervezett szállítási időpontot megelőző legalább 25 munkanappal.

Minden lemondás lemondási díj köteles, mely lemondási díj tartalmazza az eladó a megrendelés teljesítésével kapcsolatos költségeit, és mely díj a különböző megrendelések esetében különböző összegű lehet és akár az egyes tételek vételárának 50%-át is elérheti.

X. Vizsgálat

A vevő köteles az eladó által leszállított minden árut a kézhezvételtől/átvételtől számított három munkanapon belül megvizsgálni, hogy a teljesítés szerződésszerűen történt-e. Amennyiben a szállítástól számított három munkanapon belül a vevő az eladót nem értesíti a szállítás közben történt kárról, abban az esetben az eladó a kár megtérítésére vonatkozó, a XI. pont szerinti felelőssége megszűnik.

XI. Szállítás közbeni veszteség vagy kár

Az eladó az áruk visszavételével megtéríti azon áruk vételárát, vagy kicseréli vagy kijavítja azon árukat, melyek szállítás közben a teljesítés időpontjáig elvesztek vagy károsodtak, feltéve, hogy a vevő a kár észlelése esetében az áruk átvételétől számított három munkanapon belül, vagy egyes áruk elvesztése esetén a számla kézhezvételétől számított tíz napon belül írásban értesíti mind az eladót, mind pedig a fuvarozót a kár vagy veszteség megtörténtéről, valamint annak természetéről és mértékéről.

XII. Szállítás utáni hibák

Az eladó kijavítás, vagy csere útján orvosolja azokat a hibákat, amelyek – rendeltetésszerű használat mellet – az árukban az áruk átvételététől számított tizenkét naptári hónapon belül jelennek meg, és amelyek kizárólag hibás tervezésből (kivéve a vevő által készített, biztosított vagy meghatározott tervezést, vagy ha az értékesítő felelősségét írásban kizárta), anyagokból vagy megmunkálásból erednek. Amennyiben az eladó kéri, úgy a hibás alkatrészeket minden esetben vissza kell szolgáltatni az eladó részére. Az eladó köteles az ilyen visszaszolgáltatott alkatrészek szállításának költségét megtéríteni a vevő részére, és a megjavított vagy új alkatrészeket az eladó ingyenesen szállítja ki a vevő részére.

XIII. Felelősségkorlátozás

13.1 A vevő és az eladó között létrejött jogviszonyban a jótállás mértékére a jogviszonyra irányadó jogszabályokban meghatározottak az irányadóak.

A termék akkor hibás, ha nem nyújtja azt a biztonságot, amely általában elvárható, figyelemmel különösen a termék rendeltetésére, ésszerűen várható használatára, a termékkel kapcsolatos tájékoztatásra, a termék forgalomba hozatalának időpontjára, a tudomány és a technika állására.

13.2 A károsulttal szemben a gyártó felelősségének korlátozása vagy kizárása semmis.

13.3 A 13.1 és a 13.2 bekezdésekre figyelemmel:

A gyártó kötelessége, hogy a hibás terméke, szolgáltatása által okozott kárt megtérítse a károsultnak.

A termékfelelősség nem magáért az áruért való felelősséget jelenti, hanem kötelezettséget a hibás áru által okozott károk megtérítésére.

A gyártó köteles megtéríteni a hibás termék által más dologban okozott, 500 eurónál nagyobb mértékű kárt, amennyiben a más (károsodott) dolog szokásos rendeltetése szerint magánhasználat vagy magánfogyasztás tárgya és a más (károsodott) dolgot károsult rendszerint ezekre a célokra használja, továbbá köteles megtéríteni a halál, testi sérülés vagy egészségromlás miatt bekövetkezett kárt, amennyiben azt a hibás termék okozta.

Egyebekben kártérítés az értékesítő szerződéses, szerződésen kívüli kár esetén a vevő által fizetendő szerződéses árra korlátozódik.

XIV. Felmondás

Az eladó jogosult a szerződéstől elállni, ha

(a) a vevő bármilyen fizetendő összeget nem fizet meg az eladó részére, és azt az írásbeli fizetési felszólítást követő hét napon belül nem teljesíti; vagy

(b) a vevő a jelen általános értékesítési feltételek bármelyikét súlyosan megszegi és (amennyiben az érintett szerződésszegés orvosolható) a szerződésszegést a fél a szerződésszegésről szóló írásbeli értesítéstől számított 30 napon belül nem orvosolja; vagy

(c) a vevő a jelen általános értékesítési feltételek bármelyikét ismételten úgy szegi meg, hogy melyből egyértelműen kitűnik, hogy a vevő a szerződés teljesítésére nem képes; vagy

(d) a vevő végelszámolási, felszámolási vagy csődeljárás alá kerül.

A szerződéstől való elállás esetén a vevő köteles az eladó által teljesített szolgáltatás vagy leszállított áru ellenértékét megfizetni.

XV. Műszaki adatok és alapanyagok

Eladónak nem áll fenn felelőssége olyan károkért, melyeket a vevő, vagy a vevő által megbízott harmadik személy általi téves, vagy hiányos adatszolgáltatásból, vagy általuk az eladó teljesítéséhez hibás, vagy hiányos alapanyagok biztosításából erednek.

XVI. Szellemi tulajdon

A vevő és az eladó között létrejött jogviszonyban minden, az eladó által értékesített áruhoz és szolgáltatáshoz kapcsolódó szellemi tulajdonhoz fűződő jog az eladót illeti.

XVII. Vis maior

Amennyiben az eladó a szállítást a megrendelő visszaigazolásában megállapított határidőig előre nem látható, az eladó felelősségi körén kívül eső körülmény miatt - különösen például sztrájk, munkáskizárás, természeti csapás, háború, tűzvész, szélvihar, áradás, az árukat ért baleset vagy károsodás, vagy amiatt, hogy az anyaghiány okán az áruk késedelmes beszerzése vagy a beszerzés lehetetlenülése - nem tudja teljesíteni, úgy az eladó a szállítást a bekövetkezett körülményt követően ésszerű ideig, valamint olyan időszakra felfüggeszti, amely ésszerűen együtt jár az értékesítés normál ügymenetének folytatásával, vagy az eladó jogosult a szerződést kártérítés nélkül megszüntetni vagy módosítani.

Kapcsolat

Balluff-Elektronika Villamossági és Elektronikai Termékeket Gyártó és Forgalmazó Korlátolt
Felelősségű Társaság
8200 Veszprém, Pápai út 55.
Tel.: 88/546-300
Fax: 88/442-622
E-mail cím: veszprem@balluff.hu
Honlap: www.balluff.hu

 

Oldal tetejére