Balluff inkoopdocumenten
Balluff inkoopdocumenten

Belangrijke documenten

Hier vindt u alle noodzakelijke documenten voor een succesvolle samenwerking.

 • Conflictmineralen

  Stand 11/2015

  Als specialist op het gebied van de industriële automatisering combineren wij de traditie van een familiebedrijf met het kosmopolitische karakter van de Global Player. Innovatieve techniek, klantgerichtheid en een wereldwijde kwaliteitsbelofte zijn de basis van ons handelen. Daar werken wereldwijd 3000 medewerkers aan op 61 locaties.

  In april 2009 diende US-senator Sam Brownback de Congo Conflict Minerals Act in, hetgeen elektronica-ondernemingen moest verplichten, de bron van de mineralen te controleren en openbaar te maken. Deze wet is echter niet van kracht geworden. Een gelijksoortig deel is echter wel aan de Dodd–Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act (kort gezegd: Dodd-Frank Act) toegevoegd, welke door het US-congres is aangenomen en op 21 juli 2010 door president Obama als wet is ondertekend. Op basis van artikel 1502 van de Dodd-Frank Act zijn fabrikanten verplicht, te openbaren of hun industriële producten "conflictmineralen" bevatten. "Conflictmineralen" zijn goud, maar ook tin, tantaal en wolfraam uit de Democratische republiek Congo en buurlanden daarvan, die met de handel in deze materialen gewelddadigheden en oorlogen financieren.

  Samenwerking op hoog niveau en uitgebreide informatie-uitwisseling zijn nodig, om een gezonde en duurzame zakelijke relatie met onze leveranciers te waarborgen. Balluff heeft zich tot doel gesteld, een absolute conflictloze verwerving van alle in onze producten gebruikte materialen te realiseren.

  Internationaal wordt vanwege ontoelaatbare mijnbouwactiviteiten in Congo en aangrenzende landen extra op conflictmineralen gelet. Beursgenoteerde ondernemingen mogen geen zaken met mineralen uit deze regio doen. Zelfs wanneer een leverancier geen mineralen uit een conflictregio gebruikt, moet worden aangetoond, dat de mineralen niet uit de Congo-regio komen.

  Balluff is aan geen enkele US-beurs genoteerd en daarom niet verplicht, op eisen tot openbaarmaking te reageren of een rapportage omtrent conflictmineralen op te stellen. Toch is dit onderwerp voor ons van groot belang, omdat het de leveringsketen betreft, waaraan Balluff deelneemt. Omdat veel van onze klanten, welke onder de US-wetgeving vallen, aanvragen aan Balluff zenden, moet Balluff bevestigen, dat de producten conflictloos zijn geproduceerd en wel elk jaar op 31 mei. Wij verzoeken daarom onze directe leveranciers om een opgave van het gebruik van conflictmineralen, de status van de verwerkingsinstallaties in de leveringsketen en de bereidheid van de leverancier tot het realiseren van een conflictvrije inkoop. Dit betekent, dat Balluff eenmaal per jaar een rapportage omtrent conflictmineralen van de leveranciers moet ontvangen en analyseren. Wij gaan uit van de meest actuele versie van het gestandaardiseerde rapportagesjabloon (http://www.conflictfreesourcing.org/conflict-minerals-reporting-template/) en accepteren geen schriftelijke verklaringen. Alle rapportages van onze leveranciers vormen de database voor het opstellen van ons eigen rapport betreffende conflictmineralen. Wij werken met grote toewijding aan deze aangelegenheid. Balluff heeft een proces ontwikkeld, om het gebruik, de herkomst en de bronnen van conflictmineralen te bepalen..

  Balluff wil graag het bewustzijn stimuleren, dat alle leden binnen de leveringsketen de plicht tot samenwerking op dit gebied hebben. Wij waarderen de ondersteuning en medewerking van elke leverancier ten zeerste, welke producten levert waarin goud, tin, tantaal en wolfraam zijn verwerkt. Wij vertrouwen bij de rapportage op de nauwe samenwerking met onze leveranciers. Wij willen er ook op wijzen, dat dit een continu proces is. Onze leveranciers zijn verplicht, de eigen leveringsketen continu op betreffende veranderingen te bewaken en ons zelfstandig te allen tijde over de nieuwste situatie te informeren.

  Hartelijk dank voor uw inspanningen en uw samenwerking bij het verzamelen van de benodigde informatie teneinde te kunnen voldoen aan de wettelijke meldingsplicht in de leveringsketen.

 • Inkoopvoorwaarden

  PDF als download

  1. Geldigheid

   

  Onze bestellingen voor leveringen en andere diensten (hierna algemeen "diensten" genoemd) vinden uitsluitend plaats op basis van de hierna volgende inkoopvoorwaarden. Tegenstrijdige, afwijkende of verkoopvoorwaarden van de leverancier, welke in deze inkoopvoorwaarden niet zijn geregeld, erkennen wij niet, behalve wanneer wij uitdrukkelijk schriftelijk de geldigheid daarvan hebben bevestigd. Dit geldt tevens, wanneer wij met kennis van tegenstrijdige, afwijkende of in onze inkoopvoorwaarden niet vastgelegde voorwaarden de diensten zonder voorbehoud aannemen of, wanneer de leverancier in zijn aanbieding, in zijn opdrachtbevestiging, in facturen of op andere wijze in relatie tot de afwikkeling van de overeenkomst op de geldigheid van zijn algemene leveringsvoorwaarden wijst en Balluff niet nogmaals het aanvaarden daarvan uitdrukkelijk weerspreekt. In het kader van lopende zakelijke relaties gelden onze inkoopvoorwaarden ook voor alle toekomstige overeenkomsten met de leverancier, zonder dat wij telkens verplicht zijn, van geval tot geval op de geldigheid van de inkoopvoorwaarden te wijzen. De inkoopvoorwaarden gelden alleen in het zakelijk verkeer met ondernemingen.

  2. Werktuigen

  Werktuigen, fabricage-inrichtingen, modellen, matrijzen, sjablonen of andere monsters (hierna algemeen "werktuigen" genoemd), die wij de leverancier voor het uitvoeren van een bestelling ter beschikking stellen, blijven ons eigendom en zijn uitsluitend aan de leverancier uitgeleend. De leverancier moet de werktuigen op eigen kosten in gebruiksgerede toestand houden en deze in het bijzonder deskundig onderhouden en verzorgen. Na het voldoen aan de contractuele plichten of voor zover geen overeenkomst tot stand komt respectievelijk de contractuele samenwerking eindigt, moet de leverancier de werktuigen direct in correcte toestand aan ons teruggeven. Bovendien moet de leverancier de werktuigen direct in correcte toestand aan ons retourneren, wanneer wij hiertoe verzoeken. De leverancier draagt het risico voor onopzettelijk verlies en verslechtering van de in zijn bezit zijnde werktuigen en verplicht zich, ons direct over schade aan de werktuigen te informeren. De leverancier is bovendien gedurende de periode van bezit van de werktuigen aansprakelijk voor elke schade of beïnvloeding van de werktuigen die ontstaat uit opzet of nalatigheid. Deze bepalingen gelden op gelijke wijze voor werktuigen, welke de leverancier voor de fabricage van voor ons bestemde producten fabriceert of laat fabriceren en waarvoor wij de fabricagekosten hebben gedragen. De leverancier mag de werktuigen, welke onder het geldigheidsbereik van dit artikel 2 vallen, uitsluitend gebruiken in relatie met de fabricage van voor ons bedoelde producten. De leverancier verplicht zich, deze werktuigen niet zonder onze schriftelijke toestemming vooraf aan derden voor bezichtiging of andere doeleinden beschikbaar te stellen. Verder verplicht de leverancier zich, de met behulp van deze werktuigen gefabriceerde producten niet in ruwe toestand, noch als halffabrikaat noch als gereed product zonder onze schriftelijke toestemming vooraf aan derden ter beschikking te stellen. Hetzelfde geldt voor producten, welke de leverancier op onze specificaties of met wezenlijke medewerking van ons (door testen enzovoort) heeft ontwikkeld.

  3. Leveringsvoorwaarden– leveringstermijnen – vertraging

  Tenzij anders overeengekomen, volgt de levering DAP (Incoterms 2010) naar de in onze bestelling genoemde afleveringslocatie, of, voor zover in onze bestelling geen afleveringslocatie is aangegeven, DAP ons hoofdkantoor. Wanneer overeengekomen leveringstermijnen niet worden aangehouden, dan hebben wij het recht, na afloop van een redelijke periode schadevergoeding te verlangen en de overeenkomst te ontbinden, behalve wanneer de leverancier niet verantwoordelijk is voor de vertraging. Wanneer de leverancier in gebreke is, hebben wij het recht, voor elke aangevangen week na aanvang van de vertraging een forfaitaire schadevergoeding ter hoogte van 0,5% van de bestelwaarde van de diensten, waarmee de leverancier in gebreke is, te verlangen, in totaal echter maximaal 10% van de totale waarde van de opdracht. Beide partijen blijft het toegestaan bewijs aan te voeren, dat een hogere, een lagere of zelfs geen schade is opgetreden. Zodra de leverancier onderkent, dat deze de dienst geheel of gedeeltelijk niet tijdig kan realiseren, dient dit ons direct onder vermelding van de reden en de verwachte duur van de vertraging schriftelijk te worden gemeld. Noch de mededeling noch ons zwijgen daarna is een erkenning van een nieuwe leveringstermijn of beïnvloedt onze contractuele en wettelijke rechten en aanspraken. Gedeeltelijke diensten zijn alleen met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf toegestaan. Het aannemen van gedeeltelijke diensten of verlate diensten beïnvloedt onze contractuele rechten op aanspraken niet. Met aansprakelijkheidsvrijstellingen, aansprakelijkheidsbegrenzingen en/of aansprakelijkheidsbeperking van de leverancier van welke aard dan ook in geval van vertraging van de levering zijn wij niet akkoord.

  4. Verzending – verpakking – kosten – overdracht risico

  De leverancier is verplicht, op alle verzendpapieren en pakbonnen ons bestelnummer en de inhoud van de zending duidelijk aan te geven. Tenzij anders is overeengekomen, moet de levering zonder vracht- en verpakkingskosten aan ons hoofdkantoor of aan de door ons genoemde afleveringslocatie plaatsvinden. Alle kosten voor verzending en verpakking zijn in de prijs inbegrepen. De leverancier is verplicht tot een passende verpakking en passende verzending. De keuze van de geschikte transporteur is een zaak van de leverancier. Tenzij anders is overeengekomen, moet de leverancier de verzendverpakking van de geleverde goederen bij ons hoofdkantoor of de door ons genoemde andere afleveringslocatie ophalen en op eigen kosten afvoeren. De gereedheid tot verzending moet ons altijd worden gemeld. Wij hebben een transportverzekering. Met het oog hierop moet de leverancier ons direct over eventuele transportschade informeren. Het risico voor onopzettelijk verlies of verslechtering gaat pas bij correcte overdracht van de producten op ons over. De leverancier moet de ontvangst van de levering door een door ons gevolmachtigde persoon schriftelijk laten bevestigen.

  5. Prijzen – prijsstelling – betaling

  Alle overeengekomen prijzen zijn vaste prijzen en zijn, tenzij anders overeengekomen, niet aan verandering naderhand onderhevig. Tenzij anders overeengekomen, zijn de prijzen franco levering afleveringslocatie inclusief kosten voor verzending, verpakking en afvoeren van de verpakking. Tenzij anders overeengekomen, betalen wij facturen binnen 30 dagen netto. De termijn loopt vanaf de binnenkomst bij ons van een correcte en traceerbare factuur, ten vroegste echter vanaf binnenkomst van de levering. Alle betalingen zijn altijd onder voorbehoud en betekenen geen afname of erkenning van een dienst als zijnde conform de overeenkomst.

  6. Kwaliteit – kwaliteitsnormen

  Alle leveringen en diensten moeten aan de laatste stand van de techniek, de geldende wettelijke bepalingen en voorschriften en aan de richtlijnen van autoriteiten, bedrijfsverenigingen en beroepsverenigingen voldoen en geschikt zijn voor de bedoelde toepassing. In het bijzonder moeten ook de ongevallenpreventievoorschriften, andere arbeidsveiligheidsvoorschriften en de algemeen erkende veiligheidstechnische en arbeidsmedische regelgeving worden aangehouden. Bovendien gaan wij ervan uit, dat de betreffende personen de noodzakelijk competenties en kwalificaties voor het uitvoeren van de leveringen en diensten hebben. Verder moet met inachtneming van de in de handel gebruikelijke zorgvuldigheid worden geleverd. Bij diensten, waaraan tekeningen, schema's of andere specificaties of opdrachtdocumenten met kwaliteitsspecificaties ten grondslag liggen, moeten de daarin opgenomen specificaties en kwaliteitskenmerken nauwkeurig worden aangehouden. Deze gaan voor de tevens geldende industriële normen. Veranderingen in de uitvoering of kwaliteit van de te leveren diensten ten opzichte van de overeenkomst of ten opzichte van voorgaande diensten mag de leverancier alleen uitvoeren, wanneer een voorgaande bemonstering en een voorafgaande schriftelijke vrijgave door ons heeft plaatsgevonden. In twijfelgevallen moet de leverancier informeren naar het bedoelde gebruiksdoel of het soort verdere verwerking. Een gedeeltelijk aanname of verwerking van de geleverde producten betekent niet de definitieve aanname. Ondanks gedeeltelijke benutting of verwerking van de geleverde producten blijven alle claims bij defecten voorbehouden.

  7. Claims bij defecten

  In geval van de levering van gebrekkige producten kunnen wij naar onze eigen keuze binnen een redelijke termijn oplossen van het gebrek of het leveren van foutloze goederen verlangen. De leverancier draagt de voor het oplossen ontstane uitgaven en kosten. De leverancier draag in het bijzonder alle in relatie met het gebrek en het oplossen daarvan ontstane kosten en uitgaven, ook wanneer deze bij ons optreden, in het bijzonder onderzoeks-, demontage- en montage-, arbeids-, materiaal-, transport- en overige kosten bij de nalevering en de extra werkzaamheden. Dit geldt ook, wanneer de kosten verhoogd worden omdat het leveringsobject op een andere plaats dan de leveringslocatie is gebracht, echter niet wanneer buitensporige kosten ontstaan. De door ons gekozen manier van herstel en het herstel als zodanig mag niet om reden worden geweigerd, dat deze alleen met buitensporige kosten mogelijk is, voor zover de kosten van het (gekozen) herstel de oorspronkelijke koopprijs van de defecte goederen niet met meer dan het drievoudige overstijgt. In dringende gevallen (wanneer de leverancier met het oplossen van een defect in gebreke blijft of wanneer voor ons ongewoon hoge schade dreigt), zijn wij, ook wanneer het koopcontractrecht van toepassing is, gerechtigd, defecten op kosten en voor risico van de leverancier zelf op te lossen of door derden te laten oplossen. In geval van toepasbaarheid van het koopcontractrecht geldt dit echter niet, wanneer de leverancier niet verantwoordelijk is voor het defect. Wanneer (a) wij de leverancier zonder succes een redelijke termijn voor het oplossen van het defect of de levering van foutloze goederen hebben aangeboden, (b) het herstel mislukt, (c) onredelijk, (d) door de leverancier serieus en definitief wordt geweigerd, of, (e) wanneer bijzondere omstandigheden aanwezig zijn, welke onder afweging van de belangen van beide zijden het toepassen van de hierna omschreven verdergaande rechten rechtvaardigen, hebben wij het recht, de koopprijs in die verhouding te verminderen, waarin op het moment van het sluiten van de overeenkomst de waarde van de goederen in foutloze toestand tot de werkelijk waarde staan (mindering) of de overeenkomst te ontbinden. Bovendien of als alternatief hebben wij het recht, vergoeding van de door de levering van de defecte producten ontstane schade te verlangen, behalve, wanneer de leverancier niet verantwoordelijk is voor het verzuim. Aanspraken vanwege materiële defecten verjaren na twee jaar na overdracht van het risico, behalve indien wettelijk een langere verjaring is vastgelegd of wij met de leverancier een andere termijn zijn overeengekomen.. Met een beperking van onze wettelijke aanspraken op schadevergoeding gaan wij noch voor wat betreft de schuldvraag noch voor wat betreft de aansprakelijkheidsomvang en de aansprakelijkheidshoogte akkoord. Verder zijn de wettelijke voorschriften betreffende defecte producten van toepassing. De toepassing van verdergaande aanspraken vanwege de levering van defect producten blijft ons voorbehouden.

  8. Onderzoeks- en meldingsplichten

  De leverancier moet de goederen 100% gecontroleerd leveren. Wij controleren na ontvangst van de levering alleen, of de bestelde hoeveelheid en het bestelde type correct is en of er uiterlijk herkenbare transportschade is opgetreden. De leverancier ziet af van eventuele verdergaande wettelijke eisen aan de goederenontvangstcontrole. Voor zover wij in het kader van een steekproef gebreken constateren, hebben wij het recht, naar onze keuze de gehele levering zonder verder onderzoek af te wijzen of de gehele levering te controleren of door derden te laten controleren en de daardoor ontstane kosten aan de leverancier in rekening te brengen. De meldingstermijn voor gebreken is 10 werkdagen. De meldingstermijn vangt aan bij duidelijke gebreken met de overdracht, bij niet duidelijke gebreken met de ontdekking van het gebrek.

  9. Kwaliteitsborging

  De leverancier moet een naar type en omvang geschikte, aan de laatste stand van de techniek gerelateerde kwaliteitsborging uitvoeren en ons deze op aanvraag aantonen. De leverancier is verplicht, na onze aanvraag, met ons een kwaliteitsborgingsovereenkomst te sluiten, en wel op basis van de QS 9000 of eventuele opvolgende of aanvullende normen. Bovendien zal de leverancier zich inspannen, de eisen uit de ISO/TS 16949 en de ISO 14001 zo veel mogelijk aan te houden.

  10. Overmacht

  Onvoorziene gebeurtenissen, waarop wij geen invloed hebben en waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn zoals bijvoorbeeld bedrijfsstoringen, stakingen, blokkades, wetswijzigingen en andere gevallen van overmacht, bevrijden ons van de verplichting tot afname van de dienst, wanneer de dienst vanwege deze omstandigheden rekeningen houdend met de economische gezichtspunten voor ons niet meer bruikbaar is. In dit geval hebben wij het recht tot ontbinding. Dit geldt ook voor onvoorziene en onvermijdbare productie-omschakelingen.

  11. Voorziening van stoffen en producten – documenten

  Door ons voorziene stoffen of producten blijven ons eigendom. Deze mogen alleen correct worden gebruikt. Een verbinding, verwerking of vermenging van de door ons beschikbaar gestelde stoffen of producten vindt voor ons als fabrikant plaats, maar zonder verplichting voor ons. Wanneer het (mede-)eigendom komt te vervallen door verbinding, verwerking of vermenging, dan wordt nu al overeengekomen, dat het (mede-)eigendom van de nieuwe goederen in het aandeel conform de verhouding van de waarde van de voorziening tot de waarde van het totale object op ons overgaat. De leverancier zekert de in ons (mede-)eigendom bevindende goederen kosteloos. Alle documenten, tekeningen, afbeeldingen, berekeningen, ontwerpen, fabricagevoorschriften, monsters, tekeningen enzovoort (hierna algemeen "documentatie" genoemd), die wij aan de leverancier voor het maken van de aanbieding of het uitvoeren van een overeenkomst ter beschikking stellen, blijven ons eigendom. De leverancier mag de documentatie alleen in het kader van het uitvoeren van de overeenkomst gebruiken. De documenten moeten aan ons zonder specifieke aanvraag retour worden gezonden, zodra deze voor het maken van de aanbieding en uitvoering van de overeenkomst niet langer nodig zijn en wel inclusief eventueel gemaakte kopieën. De leverancier verplicht zich, de documentatie zonder onze schriftelijke toestemming vooraf niet aan derden ter beschikking te stellen en bovendien de inhoud van de documenten voor derden geheim te houden.

  12. Eigendomsvoorbehoud en andere zekeringsrechten

  Eigendomsvoorbehoudsregelingen van onze leverancier accepteren wij alleen in de vorm van een eenvoudig eigendomsvoorbehoud (voorbehoud van het eigendom van de leverancier tot en met de betaling van de betreffende leveringen). Alle verdergaande vormen van eigendomsvoorbehoud, in het bijzonder zogenaamd aanvullend of verlengd eigendomsvoorbehoud en concernvoorbehoud, en andere zekeringsrechten zijn uitgesloten.

  13. Productaansprakelijkheid

  De leverancier is verplicht, ons tegen aanspraken in het kader van de producenten- en productaansprakelijkheid vrij te stellen, voor zover de aansprakelijkheid voor fouten op een door de leverancier geleverd product is te herleiden en deze niet kan aantonen, dat de fout niet uit zijn fabricage- en organisatiebereik resulteert. De aanspraak omvat ook de kosten voor een eventuele terugroepactie. De leverancier moet ons ook op de risico's wijzen, die van zijn product bij niet correct gebruik kunnen uitgaan. De leverancier is verplicht, voor het afdekken van de voornoemde risico's een aansprakelijkheidsverzekering in passende hoogte af te sluiten en ons deze op verzoek te tonen. Eventuele verdergaande aanspraken van ons worden niet beïnvloed.

  14. Rechten van derden

  De leverancier waarborgt, dat in relatie met de diensten geen patenten of andere rechten van derden (bijvoorbeeld merken en auteursrechten) worden overtreden. Dit geldt voor de fabricage- en de leveringslocatie en voor alle landen, waar de producten van de leverancier of Balluff-producten, waarin de producten van de leverancier zijn opgenomen of gemonteerd, worden verhandeld of verbruikt. Wanneer wij door derden vanwege een dergelijke wetsovertreding worden aangesproken, dan is de leverancier verplicht, ons van deze beweerde of werkelijke claims vrij te stellen, behalve wanneer de leverancier niet verantwoordelijk is voor de overtreding. De leverancier is in een dergelijk geval bovendien verplicht, ons alle schade plus de benodigde kosten en uitgaven, die voor ons uit of in relatie tot de aanspraak door de derden zijn ontstaan, te vergoeden. Verder gelden voor juridische gebreken de in artikel 7 van deze inkoopvoorwaarden genoemde regelingen.

  15. Aansprakelijkheidsbegrenzingen/-beperkingen

  De leverancier is aansprakelijk, om het even uit welke juridische grondslag, zonder beperking conform de wettelijke voorschriften en deze inkoopvoorwaarden. Elke beperking van onze wettelijke en contractuele claims tot schadevergoeding (in het bijzonder vanwege vertragings-, defect- en productaansprakelijkheid) wordt zowel voor wat betreft de mate van schuld als ook voor wat betreft de aansprakelijkheidsomvang en de aansprakelijkheidshoogte uitdrukkelijk tegengesproken.

  16. Tegenstrijdige retentie- en verbodsbepalingen, overdracht

  Bij gebrekkige diensten hebben wij het recht, onze betalingen in redelijke omvang op te schorten, tenzij niet uit te goeder trouw wat anders resulteert. De overdracht van aan ons gerichte vorderingen is alleen met onze schriftelijke toestemming vooraf van kracht. Met een beperking van onze wettelijke salderingsmogelijkheden en het instellen van retentierechten zijn wij niet akkoord. Retentierechten zijn voor de leverancier alleen toegestaan, wanneer zijn tegeneisen rechtsgeldig zijn vastgesteld, onbestreden zijn en door ons zijn erkend. Bovendien is de leverancier in het uitoefenen van een retentierecht slechts in zoverre bevoegd, als zijn tegeneis berust op dezelfde contractuele relatie.

  17. Overeenstemming met wetgeving

  De leverancier staat ervoor in, dat hij gedurende de looptijd en bij het uitvoeren van een met ons afgesloten overeenkomst de geldende wetgeving, verordeningen en andere juridische voorschriften en handelsgebruiken aanhoudt, welke voor de sector van de leverancier toepasbaar zijn, in het bijzonder betreffende de ontwikkeling, fabricage, verkoop, transport, export en certificering van de door hem geleverde producten. Dit betreft in het bijzonder de wettelijke voorschriften omtrent de veiligheidstechnisch en milieugerelateerde uitvoering en procedures voor technische goederen, de algemeen erkende regels van de techniek en de overige voorschriften, die staan voor de stand van de techniek op het tijdstip van levering. Op aanvraag van ons is de leverancier bereid, het aanhouden van de geldende wetgeving enzovoort, schriftelijk te bevestigen. De leverancier zal ons alle schade en kosten vergoeden, welke ontstaan door het schuldig niet aanhouden van de voornoemde regelingen door de leverancier en deze zal ons voor eventuele, in dit verband tegen ons gedane, aanspraken door derden vrijstellen.

  18. Exportcontrole en douane

  Voor goederen moet het statische goederennummer (bijvoorbeeld 85340011 of HS-code of douanetariefnummer) en het land van herkomst worden aangegeven. Voor geregistreerde goederen moeten het nationale exportlijstnummer of het exportlijstnummer uit bijlage I t/m IV van de EGDual- use-VO en van de USA, indien de goederen aan de U.S re-exportbepalingen onderhavig zijn, worden aangegeven. Goederen, die speciaal zijn geconstrueerd voor militaire doeleinden, moeten als „specially designed/speciaal geconstrueerd“ worden gemarkeerd. Preferentiële bewijzen van oorsprong en conformiteitsverklaringen en markeringen van het herkomst- resp. bestemmingsland moet de leverancier ons ongevraagd overleggen, autonome certificaten van oorsprong op aanvraag.

  19. Plaats van uitvoering – bevoegde rechtbank – Toepasbaar recht

  Plaats van uitvoering voor alle leveringen en diensten is onze hoofdvestiging. Bevoegde rechtbank is onze vestigingsplaats. Wij hebben echter het recht, de leverancier volgens onze keuze ook bij zijn algemene wettelijke rechtbank aan te klagen. Uitsluitend het Duitse recht is van toepassing met uitsluiting van het conflictenrecht en het Weens Koopverdrag.