PDF-bestand

Algemene leveringsvoorwaarden

I.
Algemeen
II.
Aanbiedingen en overeenkomsten
III.
Prijzen
IV.
Leveringen
V.
Overmacht
VI.
Rechten van intellectuele eigendom
VII.
Klachten (reclames)
VIII.
Aansprakelijkheid
IX.
Garantie
X.
Betaling
XI.
Eigendomsvoorbehoud
XII.
Toepasselijk recht, bevoegde rechter
XIII.
Contact

I. Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten, door Balluff gedaan of aangegaan.
1.2 In deze algemene voorwaarden wordt onder "Balluff" verstaan de besloten vennootschap Balluff B.V. als de gebruiker van deze voorwaarden, en onder "opdrachtgever" de andere partij.
1.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever gelden niet tenzij deze schriftelijk door Balluff zijn aanvaard.
1.4 Afwijkingen van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kunnen slechts schriftelijk geschieden.

 

II. Aanbiedingen en overeenkomsten

2.1 Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders mocht zijn overeengekomen. Indien een aanbieding een termijn voor aanvaarding bevat, houdt dit uitsluitend in dat het vrijblijvend aanbod na ommekomst van deze termijn in ieder geval is komen te vervallen.
2.2 De door Balluff opgestelde tekeningen, schetsen, beschrijvingen en dergelijke zijn slechts van informerende aard en zijn niet bindend.
2.3 Een overeenkomst komt tot stand na aanvaarding door Balluff. Deze aanvaarding blijkt uit een schriftelijke orderbevestiging van Balluff, dan wel indien Balluff met de uitvoering van de opdracht is aangevangen.
2.4 Offertes zijn gebaseerd op de door de opdrachtgever verstrekte gegevens van de juistheid en volledigheid waarvan Balluff mag uitgaan.

 

III. Prijzen

3.1 De opgegeven prijzen zijn exclusief BTW.
3.2 Balluff is gerechtigd, indien na het sluiten van de overeenkomst de kostprijsbepalende factoren (zoals prijzen, belastingen en valutakoersen) een wijziging ondergaan, de overeengekomen prijs naar evenredigheid te wijzigen.

 

 

IV. Leveringen

4.1 Levertijden worden door Balluff vastgesteld naar beste weten op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan Balluff bekend waren. De levertijden en andere data zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is over-eengekomen. Bij niet tijdige levering zal Balluff dan ook schriftelijk in gebreke moeten worden gesteld en zal haar een redelijke termijn moeten worden gesteld waarbinnen Balluff alsnog na kan komen.
4.2 Indien de levering door Balluff wordt vertraagd door overmacht aan de zijde van Balluff, zal Balluff gerechtigd zijn zoveel later te leveren als de overmacht duurt. Balluff zal alles in het werk stellen deze termijn zo kort mogelijk te laten zijn. Indien de nakoming door Balluff als gevolg van overmacht blijvend onmogelijk is zal de overeenkomst als ontbonden worden beschouwd. Indien een tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming langer dan vier maanden na het tijdstip waarop geleverd had dienen te worden voortduurt, heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst bij aangetekend schrijven te ontbinden. In geen van beide gevallen zal aan één van beide partijen recht op schadevergoeding toekomen.
4.3 Indien een levertijd is overeengekomen, gaat deze in zodra de overeenkomst tot stand is gekomen, alle voor de uitvoering noodzakelijke gegevens in het bezit van Balluff zijn en de opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens Balluff heeft voldaan.
4.4 Alle leveringen geschieden af vestiging van Balluff GmbH in Neuhausen (ex works) of - indien overeengekomen - franco op een door opdrachtgever aangegeven goed bereikbaar adres in Nederland. Het transport geschiedt, ook indien franco levering is overeengekomen, voor risico van opdrachtgever, die zich desgewenst tegen dit risico dient te verzekeren.
4.5 Balluff is gerechtigd de overeenkomst geheel of ten dele door derden te laten uitvoeren.

 

V. Overmacht

5.1 Onder overmacht wordt begrepen iedere omstandigheid die Balluff redelijkerwijze niet heeft kunnen vermijden of verhinderen en waardoor de normale uitvoering van de met opdrachtgever gesloten overeenkomst wordt verhinderd. Hieronder zijn mede begrepen: werkstaking, overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, vertraging of onmogelijkheid in de toelevering en beschadiging van- of defecten aan voor de opdracht essentiële bedrijfsmiddelen van Balluff.

 

VI. Rechten van intellectuele eigendom

6.1 Balluff behoudt alle rechten van intellectuele eigendom op de door haar verstrekte ontwerpen, tekeningen, schetsen en offertes. Ongeacht of hier kosten voor in rekening zijn gebracht blijven deze eigendom van Balluff, en mogen zonder haar uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt.
6.2 Alle rechten van intellectuele eigendom op door Balluff aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken (waaronder met name *) berusten bij Balluff, dan wel bij een toeleverancier die Balluff heeft gerechtigd deze zaken aan de opdrachtgever ter beschikking te stellen.

 

VII. Klachten (reclames)

7.1 Opdrachtgever dient de geleverde zaken grondig te controleren en eventuele klachten (ook wel aangeduid met reclames) binnen bekwame tijd na de levering aan Balluff kenbaar te maken.
7.2 Klachten behoeven hierna door Balluff niet meer in behandeling te worden genomen, tenzij de opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek bij een grondige inspectie niet binnen bekwame tijd na de aflevering had kunnen ontdekken. In dat geval dient de opdrachtgever binnen bekwame tijd na het ontdekken van dat gebrek bij Balluff te reclameren.
7.3 Onder bekwame tijd wordt verstaan een termijn van acht dagen. Klachten dienen schriftelijk te geschieden, of - na telefonische melding - onverwijld schriftelijk te worden bevestigd. Klachten die door Balluff zijn ontvangen nadat de garantietermijn is verstreken behoeven in geen geval door Balluff in behandeling te worden genomen. 7.4 Indien klachten door Balluff gegrond worden bevonden zal Balluff (naar keuze van Balluff), voor vervanging van de betreffende zaken zorgdragen, de gebreken herstellen of een redelijke prijsreductie toekennen.
7.5 Eventuele klachten geven opdrachtgever nimmer de bevoegdheid de nakoming van zijn verplichtingen jegens Balluff op te schorten.

 

VIII. Aansprakelijkheid

8.1 De aansprakelijkheid van Balluff is uitdrukkelijk beperkt tot de nakoming van de garantieverplichtingen, behoudens indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van leidinggevende functionarissen van Balluff of Balluff aansprakelijk zou zijn op grond van de dwingend rechtelijke regeling betreffende de productenaansprakelijkheid. Iedere verdergaande aansprakelijkheid is uitgesloten.
8.2 Balluff is nimmer (ook niet indien Balluff geen beroep op art. 9.1 zou toekomen) aansprakelijk voor:
- indirecte schade, waaronder begrepen bedrijfsschade, gevolgschade, winstderving en/of stagnatieschade;
- schade veroorzaakt door hulppersonen (ook in geval van opzet of grove schuld van hulppersonen);
8.3 Indien Balluff geen (volledig) beroep zou toekomen op voormelde aansprakelijkheidsbeperkingen dan zal Balluff terzake deze schade ten hoogste aansprakelijk zijn tot het factuurbedrag (inclusief BTW).
8.4 Indien Balluff terzake van enige schade, waarvoor Balluff krachtens deze algemene voorwaarden niet aansprakelijk zijn, door derden mochten worden aangesproken, dan vrijwaart de afnemer Balluff volledig.

 

IX. Garantie

9.1 a) In geval van reclamatie vanwege onvolledige of verkeerde levering dient opdrachtgever Baluff schriftelijk op de hoogte te stellen van deze, uiterlijk 2 weken na levering of onmiddellijk ten tijde van ontdekking van de reclamatie. Later ingediende reclamaties worden niet in behandeling genomen.
b) Reclamaties aangaande onverslijtbare producten (inductieve sensoren, opto-electronische sensoren, identificatiesystemen, magneetveldsensoren en capacitieve sensoren) verjaren binnen 24 maanden na overdracht. Reclamaties aangaande niet slijtvaste producten (micropulse wegopnemers, electromechanische sensoren en accessoires), verjaren binnen 12 maanden na overdracht.
Voor alle tijdens de garantieperiode optredende reclamaties levert Balluff (naar Balluff´s keuze) verbetering of vervanging van de gereclameerde onderdelen, c.q. producten. Het is niet mogelijk het contract te verbreken of een vergoeding te eisen, behalve in het geval van niet tot tevredenheid opgeloste reclamaties. Dit dient door opdrachtgever schriftelijk te worden medegedeeld aan Balluff. Dit is het geval als:
- de reclamatie door Balluff wordt geweigerd;
- de reclamatie niet binnen de aangegeven tijd wordt uitgevoerd;
- als minstens twee pogingen tot herstel niet succesvol zijn afgerond.
c) Vorderingen tot vervanging vanwege reclamatie van de levering heeft opdrachtgever alleen, wanneer de verbetering door Balluff zonder succes was. Aanspraak op vervanging van schades, die niet aan het geleverde item zelf zijn ontstaan (reclamatievolgschade) is uitgesloten. Dit vervalt als er sprake is van ontbreken van vitale onderdelen van het product.
d) De garantie vervalt als:
- niet binnen de vastgestelde reclameringsperiode is gereclameerd;
- verandering van het product door derden of bij inbouw van onderdelen afkomstig van derde, behalve wanneer uitgesloten kan worden dat de reclamatie daardoor is ontstaan;
- gebreken of schade, die door natuurlijke slijtage zijn ontstaan, door onoordeelkundig gebruik of behandeling van het product of door niet correcte opslag van het product.
e) Mocht opdrachtgever een betalings-achterstand aan Balluff hebben, is Balluff niet verplicht de reclamatie in behandeling te nemen.
f) Opdrachtgever geeft Balluff kostenloos de gelegenheid en laat Balluff, de omstandigheden in acht nemend, voldoende tijd om noofdzakelijk lijkende veranderingen door te voeren. Hetzelfde geldt voor de levering van zowel reservedelen alsook reserve-apparaten.
g) Alle ingediende reclamaties verjaren na verloop van 6 maanden tijd.
Voor verbeteringen en vervangings-leveringen nadien gelden dezelfde voorwaarden als voor de oorspronkelijke levering. Dit geldt echter alleen nog maar tot afloop van de oorspronkelijke levering geldende garantietermijn, minstens 3 maanden na levering van reservedelen, c.q. het verbeteren van het product.
h) Balluff is gerechtigd voor de na afloop van de garantietermijn uitgevoerde werkzaamheden kosten in rekening te brengen.
Voor de door Balluff geleverde zaken gelden de door de fabrikant (waaronder mede begrepen Balluff GmbH) gestelde garantiebepalingen.
9.2 Onverminderd het bepaalde in de garantiebepalingen van de fabrikant (indien daarvan sprake is) vallen gebreken, ontstaan door normale slijtage, onoordeelkundige behandeling of gebruik buiten de garantie.
9.3 Balluff is gerechtigd voor de na afloop van de garantietermijn uitgevoerde werkzaamheden kosten in rekening te brengen.

 

 

X. Betaling

10.1 De betaling van de facturen dient te geschieden ten kantore van Balluff binnen dertig dagen na de factuurdatum. De factuurdatum geldt als fatale termijn.
10.2 Het recht van opdrachtgever om zich op verrekening of op een mogelijk opschortingsrecht te beroepen wordt uitgesloten.
10.3 Ongeacht hetgeen omtrent de betalingscondities is overeengekomen, is het gehele factuurbedrag onmiddellijk opeisbaar indien opdrachtgever een eventueel overeengekomen termijn niet op de vervaldag aan Balluff voldoet, wanneer de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, in surséance van betaling geraakt, of indien deze wordt geliquideerd, wordt ontbonden of overlijdt danwel wanneer zijn onderneming wordt stilgelegd.
10.4 Balluff is altijd gerechtigd - alvorens te leveren, na te komen, of voort te gaan met de nakoming - voldoende zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen door de opdrachtgever te verlangen. Hieronder kan zijn begrepen vooruitbetaling.
10.5 Indien één of meer van de evenementen, als genoemd in artikel 10.3, zich voordoet, alsmede indien de opdrachtgever desgevraagd weigert voldoende zekerheid te verschaffen of indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit de met Balluff gesloten overeenkomst voortvloeit, heeft Balluff het recht de overeenkomst op te schorten of met onmiddellijke ingang te ontbinden, onverminderd het recht om schadevergoeding van de opdrachtgever te verlangen. Opdrachtgever zal in dit geval geen recht op schadevergoeding hebben.

 

XI. Eigendomsvoorbehoud

11.1 Alle zaken worden geleverd onder de opschortende voorwaarde van voldoening van de tegenprestatie, waaronder mede begrepen de kosten die zijn veroorzaakt door het tekortschieten van de opdrachtgever in voldoening van deze tegenprestatie. Indien naast de levering van zaken tevens het verrichten van bepaalde werkzaamheden is bedongen, wordt onder de tegenprestatie mede begrepen de tegenprestatie terzake deze bijbehorende werkzaamheden.
11.2 Balluff is gerechtigd de zaken waarvan zij de eigendom heeft terug te nemen tot het moment dat alle vorderingen uit alle overeenkomsten betaald zijn. Opdrachtgever machtigt Balluff de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.

 

XII. Toepasselijk recht, bevoegde rechter

12.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing en zal de Nederlandse rechter over het geschil oordelen. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitgesloten.
12.2 Terzake alle geschillen die tussen Balluff en opdrachtgever mochten rijzen en die niet langs minnelijke weg worden opgelost zal - behoudens indien dwingendrechtelijk een andere rechter is voorgeschreven - bevoegd zijn de rechtbank te 's-Hertogenbosch. Balluff heeft echter het recht als eiseres een procedure bij de rechtbank aanhangig te maken die bij gebreke van het bepaalde in de vorige zin bevoegd zou zijn.

 

XIII. Contact

Balluff B.V.
Europalaan 6a
5232 BC ‘s-Hertogenbosch
Nederland
Tel. +31 73 6579702
Telefax: +31 73 6579786
balluff.nl@balluff.nl
www.balluff.nl

 

Naar boven