Plik PDF

Ogólne Warunki Dostaw

I.
Postanowienia Ogólne, Dodatkowe Porozumienia Ustne, Oferty
II.
Dostawy, Data Dostawy, Przekroczenie Terminu Dostawy, Wykonanie Częściowe
III.
Siła Wyższa, Rozwiązanie Umowy, Wina Dostawcy
IV.
Zastrzeżenie Prawa Własności
V.
Przejście Ryzyka, Incoterms, Ubezpieczenie w Transporcie
VI.
Gwarancja, Obowiązki Zgłaszającego Wady
VII.
Prawa Własności Przemysłowej oraz Intelektualnej – Wady Prawne
VIII.
Odpowiedzialność
IX.
Ceny – Zmiany Cen
X.
Warunki Płatności, Kompensata, Zabezpieczenia, Cesja Wierzytelności
XI.
Miejsce Wykonania Umowy, Właściwość Sądów, Prawo Właściwe
XII.
Dozwolone Prawo Korzystania
XIII.
Przejście Ryzyka Pomiędzy Stronami
XIV.
Dodatkowe Postanowienia Dotyczące Współpracy oraz Zasad Odpowiedzialności
XV.
Roszczenia Gwarancyjne
XVI.
Prawa Własności Przemysłowej – Wady Prawne
XVII.
Ochrona Danych
XVIII.
Kontakt

I. Postanowienia Ogólne, Dodatkowe Porozumienia Ustne, Oferty

1. Wszystkie dostawy oraz usługi wykonywane przez Balluff podlegają wyłącznie niniejszym Ogólnym Warunkom Dostaw. Firma Balluff nie wyraża zgody na jakąkolwiek zmianę i/lub modyfikację warunków transakcji w stosunku do niniejszych Ogólnych Warunków o ile taka zmiana i/lub modyfikacja nie zostanie uzgodniona na piśmie. W/w zasady obowiązują również w przypadku dostaw do odbiorców, co do których Balluff posiada wiedzę odnośnie stosowania innych warunków dostawy niż te określone w niniejszych Ogólnych Warunkach.

2. Niniejsze Ogólne Warunki mają zastosowanie wyłącznie w transakcjach z przedsiębiorcami w rozumieniu art. 43.1 Kodeksu Cywilnego.

3. Przedstawiciele handlowi oraz pracownicy działu handlowego nie są upoważnieni do dokonywania jakichkolwiek ustnych zmian lub uzupełnień w warunkach dostaw w stosunku do niniejszych Ogólnych Warunków.

4. O ile nie uzgodniono inaczej, warunki dostawy określone przez Balluff Sp. z o.o. w ofercie sprzedaży nie są wiążące. Złożone zamówienia nie są wiążące dla Balluff do momentu pisemnego potwierdzenia przez Balluff ich przyjęcia lub do momentu ich przyjęcia poprzez przystąpienie do jego wykonywania lub do momentu ich przyjęcia poprzez wystawienie faktury.

5. Ilustracje, rysunki, projekty, kalkulacje oraz inne dokumenty związane z produktami, projektami oraz inną działalnością handlową Balluff, które zawierają treści o charakterze własności przemysłowej, know-how oraz inne istotne informacje pozostają wyłączna własnością Balluff i podlegają ochronie w zakresie praw własności przemysłowej niezależnie od przekazania takich materiałów Klientowi. Wyżej wymienione materiały nie mogą być powielane ani przekazywane osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Balluff.

 

II. Dostawy, Data Dostawy, Przekroczenie Terminu Dostawy, Wykonanie Częściowe

1. Jeśli w umowie wyraźnie nie zastrzeżono inaczej, uzgodnione terminy wykonania nie są terminami ostatecznymi.

2. Termin dostawy/wykonania usługi rozpoczyna swój bieg w momencie wyjaśnienia wszystkich wątpliwości oraz uzgodnienia wszystkich warunków transakcji. Warunkami rozpoczęcia biegu terminu dostawy/wykonania usługi jest:

 • terminowe dostarczenie do Balluff wszystkich dokumentów co do dostarczenia których Klient jest zobowiązany
 • wszystkie zatwierdzenia, zgody oraz inne decyzje, które Klient zobowiązany jest podjąć, zostały wydane w odpowiednim terminie
 • wszystkie zobowiązania Klienta wynikające z transakcji, w szczególności obowiązek dokonania zapłaty, zostały w całości wykonane.

3. Jeśli nie ustalono inaczej, termin dostawy uważa się za zachowany w momencie wysłania dostawy do Klienta z siedziby lub magazynu Balluff w uzgodnionym terminie.

4. Termin dostawy zostanie odpowiednio przedłużony o okres uzasadniony:

 • zaistnieniem siły wyższej, przez którą rozumie się w szczególności nieprzewidziane wydarzenia, na które Balluff nie ma wpływu ani za które nie jest odpowiedzialny (np. akty władz państwowych niezależnie od ich ważności, pożary, powodzie, wichury, eksplozje oraz inne katastrofy naturalne, niepokoje społeczne, strajki, korzystanie z prawa lockoutu). Powyższe odnosi się również do okresu opóźnienia w dostawie oraz do sytuacji dotknięcia działaniem siły wyższej dostawcy Balluff.
 • koniecznością uzyskania zatwierdzeń lub zgód osób trzecich, których uzyskanie należy do Klienta i które nie zostały dostarczone w uzgodnionym czasie
 • nie dostarczeniem przez Klienta specyfikacji produktu/usługi w uzgodnionym czasie.

5. Dostawy oraz usługi mogą być wykonywane partiami o ile z ich charakteru nie wynika, iż dostawa częściowa nie może być przez Klienta zaakceptowana. W przypadku dostaw częściowych, Balluff upoważniony będzie do wystawienia odrębnej faktury za każdą partię towaru/usługi.

6. W przypadku opóźnienia dostawy na żądania Klienta lub z przyczyn, za które Klient odpowiada, Balluff, o ile będzie gotowy do wykonania dostawy/usługi w terminie, upoważniony będzie do naliczenia kosztów składowania w wysokości nie niższej niż 0,5% wartości faktury za każdy rozpoczęty tydzień opóźnienia. Maksymalna wysokość obciążenia z tego tytułu nie może przekroczyć 10% wartości faktury. Stronom transakcji przysługuje prawo do wykazania, iż koszty składowania były wyższe, niższe lub w ogóle nie wystąpiły. Powyższe nie wyłącza prawa do odstąpienia od umowy oraz domagania się dalej idących odszkodowań.

 

III. Siła Wyższa, Rozwiązanie Umowy, Wina Dostawcy

1. W przypadku niemożności wykonania przez Balluff dostawy/usługi, z przyczyn zaistnienia siły wyższej opisanej w pkt II.4 niniejszych Ogólnych Warunków w odpowiednim terminie, każda ze stron może całkowicie lub częściowo odstąpić od zawartej umowy. Powyższe prawo odstąpienia dotyczy również następczej niemożności wykonania umowy z przyczyn, za które Balluff nie odpowiada. W przypadku realizacji wyżej wymienionego prawa odstąpienia, jakakolwiek odpowiedzialność odszkodowawcza jest wyłączona. W przypadku podjęcia zamiaru odstąpienia od umowy z przyczyn określonych powyżej, strona odstępująca zobowiązana jest poinformować druga stronę o zamiarze odstąpienia bez zbędnej zwłoki.

2. Balluff zwolniony jest ze swoich zobowiązań umownych w przypadku nie dostarczenia Balluff, z przyczyn, za które Balluff nie odpowiada, przez strony trzecie w odpowiednim terminie towarów i/lub produktów i/lub usług niezbędnych do wykonania umowy.

 

IV. Zastrzeżenie Prawa Własności

1. Balluff zastrzega sobie prawo własności do wszystkich dostarczonych produktów do momentu całkowitego uregulowania przez Klienta całości należności wynikających z całokształtu dotychczasowej współpracy. Dotyczy to także sytuacji, gdy Klient dokonał zapłaty za niektóre towary/usługi wskazane przez Klienta. Obowiązek uzyskania daty pewnej na dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy zawierającej zastrzeżenie własności spoczywa na Kliencie na jego koszt oraz ryzyko.

2. Zainstalowanie, zmieszanie oraz dalsza przeróbka dostarczonych produktów przez Klienta następuje w imieniu Balluff i na jego rzecz jednakże bez jakichkolwiek dalszych zobowiązań Balluff. Jeśli w/w prawo własności (współwłasności) wygasa w związku z zainstalowaniem, zmieszaniem lub dalszą przeróbką dostarczonych produktów na Balluff przechodzi prawo współwłasności produktów nowo powstałych w wyniku zainstalowania, zmieszania lub przerobienia produktów w proporcji odpowiadającej wartości dostarczonych produktów Balluff do wartości nowo powstałych produktów w momencie zainstalowania, zmieszania lub dalszej przeróbki produktów Balluff. Koszty oraz ryzyko przechowywania nowo powstałych produktów obciążają Klienta.

3. Dystrybutorzy uprawnieni są do dalszej odsprzedaży produktów Balluff w sposób wynikający z charakteru ich działalność gospodarczej o ile prawo to nie zostanie odwołane przez Balluff. Balluff upoważniony będzie do odwołania prawa dalszej odsprzedaży w następujących sytuacjach:
(a) zaprzestania dokonywania płatności lub,
(b) opóźnień w dokonywaniu płatności lub,
(c) powzięcia podejrzeń, co do pozbywania się przez dystrybutora majątku lub ujawnienia się po zawarciu umowy innych faktów wskazujących na powstanie ryzyka niewypełnienia przez dystrybutora swoich zobowiązań umownych. W odniesieniu do produktów, co do których Balluff posiada (wspólny) tytuł własności, Klient dokonuje niniejszym, tytułem zabezpieczenia, cesji wszelkich swoich należności wynikających z odsprzedaży w/w produktów osobom trzecim oraz z jakichkolwiek innych tytułów w wysokości odpowiadającej wysokości faktury za dostarczone produkty (wchodzące w skład rzeczy wspólnej). Na żądanie Balluff, Klient zobowiązany jest dostarczyć pisemny dokument cesji. Niniejszym Balluff udziela odwołalnego upoważnienia do dochodzenia wyżej wymienionych należności wynikających z odsprzedaży produktów w ramach prowadzonej przez Klienta działalności gospodarczej. Niniejsze upoważnienie może zostać odwołane z takich samych przyczyn jak prawo do odsprzedaży.

4. Ustanawianie zastawu oraz przenoszenie własności produktów Balluff tytułem zabezpieczenia jest niedozwolone. Klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Balluff o każdym przypadku lub podjętej próbie uzyskania zabezpieczenia lub zaspokojenia roszczeń osób trzecich na produktach Balluff .

5. Balluf, według własnego uznania może ustanowić na rzecz Klienta gwarancję lub inne zabezpieczenie, jednakże wartość gwarancji/zabezpieczenia nie może przekroczyć wartości zabezpieczonego roszczenia o 20 %.

 

V. Przejście Ryzyka, Incoterms, Ubezpieczenie w Transporcie

1. O ile inaczej nie ustalono, dostawy odbywają się na zasadach „ex works” zgodnie z Incoterms 2000. Poprzez miejsce dostawy („works”) wskazane w ofercie, w potwierdzeniu zamówienia, w fakturze, w innym dokumencie lub w przypadku braku takiego dokumentu rozumie się „ex works” Neuhausen, Niemcy.

2. Ile inaczej nie postanowiono, ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Klienta w momencie przeniesienia posiadania produktów na osobę wykonująca transport, najpóźniej w momencie opuszczenia miejsca dystrybucji Balluff. Powyższe dotyczy również sytuacji, gdy za zorganizowanie transportu odpowiedzialny jest Balluff. W przypadku opóźnienia dostawy z przyczyn za które Klient odpowiada, ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Klienta w momencie powiadomienia go o gotowości Balluff do dostarczenia produktów.

3. Jeśli międzynarodowe, zwyczajowe postanowienia umów dotyczące transportu oraz przejścia ryzyka pomiędzy stronami zostały użyte w łączącym strony kontrakcie, będą one interpretowane zgodnie z Międzynarodowymi Zasadami Interpretacji Terminów w Transakcjach Handlowych (Incoterms 2000).

4. Balluff ubezpiecza produkty w transporcie wyłącznie na podstawie odrębnej umowy i na koszt Klienta.

 

VI. Gwarancja, Obowiązki Zgłaszającego Wady

1. Jeśli inaczej wyraźnie nie ustalono, jakość oraz cechy użytkowe produktów określone są wyłącznie oraz wyczerpująco w specyfikacji technicznej oraz instrukcji obsługi odnoszącej się do odpowiedniego produktu.

2. W przypadku zgłoszenia dodatkowego żądania (następcza zmiana warunków dostawy lub dostawa dodatkowa) zastosowane zostanie rozwiązanie najbardziej korzystne z punktu widzenia obniżki kosztów pod tym jednakże warunkiem, iż nie doprowadzi ono do pogorszenia sytuacji Klienta.

3. Zgłoszenia dotyczące braków ilościowych oraz co do niezgodności rodzaju dostarczonych produktów z zamówieniem powinny zostać dokonane natychmiast po odbiorze towaru, nie później jednak niż w terminie jednego tygodnia od dnia odbioru towaru w przypadku wad widocznych lub od daty wykrycia wad w przypadku wad niewidocznych. W innym wypadku dochodzenie roszczeń gwarancyjnych jest wyłączone.

4. Wszelkie powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące obowiązku zbadania rzeczy stosuje się odpowiednio.

5. Uprawnienia gwarancyjne odnoszące się do produktów niepodlegających zużyciu (czujniki indukcyjne, przemysłowe systemy RFID, czujniki pola magnetycznego, czujniki pojemnościowe i magneto-indukcyjne przetworniki drogi) wygasają po upływie 24 miesięcy od momentu przejścia na Kupującego ryzyka ich przypadkowego uszkodzenia lub utraty. Uprawnienia gwarancyjne dotyczące produktów podlegających zużyciu (czujniki optoelektroniczne, przetworniki micropulse, czujniki mechaniczne, czujniki zdalne (sprzęgła indukcyjne), systemy busowe, magnetyczne enkodery liniowe i akcesoria) wygasają po upływie 12 miesięcy od momentu przejścia na Kupującego ryzyka ich przypadkowej utraty lub uszkodzenia..

6. W przypadku, gdy umowa przewiduje dla dostarczonych produktów określoną ilość operacji, uprawnienia gwarancyjne Kupującego wygasają w terminach opisanych w par VI.5 powyżej. W przypadku osiągnięcia przewidzianej ilości operacji uprawnienia gwarancyjne Klienta wygasają w momencie osiągnięcia w/w ilości operacji ze skutkiem natychmiastowym. Porozumienie w zakresie ilości operacji przewidzianych dla dostarczonego produktu ważne jest pod warunkiem wykonywania w/w operacji w warunkach przewidzianych w specyfikacji technicznej lub instrukcji obsługi przewidzianej dla takiego produktu.

7. W szczególności uprawnienia gwarancyjne wyłączone są w następujących przypadkach:

 • nie zgłoszenia wad produktów lub ich zgodności z umową zgodnie z postanowieniami paragrafu VI.3 i VI.4 powyżej
 • późniejszej przeróbki produktu na którą Balluff nie wyraził zgody o ile nie zostanie udowodnione, iż przeróbka nie wpłynęła na wady produktu
 • uszkodzeń wynikających z normalnego zużycia, nieprawidłowego użytkowania lub przechowywania produktu.

8. Naprawa szkód następuje wyłącznie zgodnie z postanowieniami rozdziału VIII poniżej.

 

VII. Prawa Własności Przemysłowej oraz Intelektualnej – Wady Prawne

1. Jeśli nie zostanie ustalone inaczej, Balluff zobowiązany jest dostarczyć produkty/usługi wolne od praw własności przemysłowej oraz intelektualnej (zwane dalej Prawami Własności Przemysłowej) osób trzecich wyłącznie w kraju, w którym produkty są wytwarzane lub w kraju w którym dostawa jest wykonywana. Prawami Własności Przemysłowej w rozumieniu niniejszych Ogólnych Warunków są patenty, wzory użytkowe, chronione opracowania projektowe, znaki towarowe wraz z towarzyszącymi im prawami oraz prawa autorskie. Niezależnie od powyższego, w przypadku zgłoszenia przez jakąkolwiek osobę trzecią uzasadnionych roszczeń przeciwko Klientowi w związku z naruszeniem Praw Chronionych poprzez użycie produktów Balluff zgodnie z ich uzgodnionym przeznaczeniem, Balluff ponosić będzie wobec Klienta odpowiedzialność przez okres, o którym mowa w par VI.5 niniejszych Ogólnych Warunków na następujących zasadach:

2. Balluff według własnej swobodnej decyzji i na własny koszt
(a) uzyska Prawa Chronione niezbędne dla prawidłowego korzystania z dostarczonych produktów/usług lub
(b) zmodyfikuje dostarczone produkty/usługi w ten sposób iż ich użycie nie będzie naruszać Praw Chronionych osób trzecich lub (c) dokona wymiany dostarczonych produktów. O ile powyższe rozwiązania nie będą mogły być zastosowane przez Balluff bez ponoszenia nieuzasadnionych kosztów, Klient upoważniony będzie do odstąpienia od umowy lub uzyskania obniżki ceny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Odpowiedzialność odszkodowawcza Balluff określona jest na wyłącznych zasadach rozdziału VIII poniżej.

3. Powyższe zobowiązania Balluff pozostają ważne pod warunkiem natychmiastowego pisemnego poinformowania Balluff o zgłoszonych skargach osób trzecich, braku uznania w/w skarg przez Klienta ani jakiegokolwiek przyznania faktów i pozostawienia wszystkich środków faktycznych i prawnych odnośnie zwalczania skargi w wyłącznej dyspozycji Balluff.

4. Jakiekolwiek roszczenia Klienta są wykluczone w przypadku, gdy naruszenie praw Chronionych następuje z przyczyn za które Klient odpowiada.

5. Jakikolwiek roszczenia Klienta są ponadto wykluczone w sytuacji, gdy naruszenie Praw Chronionych następuje w wyniku realizacji zamówienia specjalnego lub w przypadku użycia produktów w sposób nie przewidziany przez Balluff lub w przypadku gdy naruszenie powstało w wyniku przeróbek produktów dokonanych bez uprzedniej zgody Balluff.

6. Jakiekolwiek dalej idące roszczenia oraz roszczenia inne niż określone w niniejszej sekcji VII wobec Balluff oraz jego autoryzowanych przedstawicieli są wykluczone.

7. W przypadku powstania w wyniku realizacji umowy zawartej pomiędzy Balluff a Klientem jakichkolwiek Praw Chronionych, całość w/w Praw Chronionych należeć będzie do Balluff o ile Klient, w sposób znaczący nie przyczynił się do ich powstania. W takim wypadku, oraz we wszystkich innych wypadkach w których powstaną lub mogą powstać Prawa Chronione, Balluff przysługiwać będzie co najmniej bezpłatna, niewyłączna, nieograniczona w czasie i przestrzeni oraz uprawniająca do wykorzystania na wszystkich polach eksploatacji licencja.

 

VIII. Odpowiedzialność

1. Odpowiedzialność Balluff z tytułu dostaw produktów/usług ograniczona jest do wyrównania strat oraz pokrycia niezbędnych wydatków wynikających z wad w dostarczonych produktach lub wykonanych usługach lub wynikających z niewłaściwego wykonania przez Balluff swoich zobowiązań umownych lub wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności spowodowanych umyślnie lub w wyniku niedbalstwa. Ograniczenie odpowiedzialności nie ma zastosowania do szkód na osobie, szkód wynikających z niedotrzymania podstawowych zobowiązań umownych oraz zobowiązań gwarancyjnych jak również szkód związanych z odpowiedzialnością za produkt niebezpieczny.

2. Odpowiedzialność z tytułu niewłaściwego wykonywania podstawowych zobowiązań umownych ograniczona jest do szkód, które Balluff mógł przewidzieć w momencie zawierania umowy jako normalne następstwo jej niewykonania (Szkody Typowe) o ile szkoda nie została spowodowana z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa, nie dotyczy szkód na osobie lub nie wynika ze zobowiązań gwarancyjnych lub nie wynika z przepisów o odpowiedzialności za produkt niebezpieczny.

3. Szkodami Typowymi, powstałymi w wyniku normalnego następstwa niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy zgodnie z par VII 2. powyżej są:

 • w każdym wypadku: szkody w wysokości nie przekraczającej ceny dostawy określonej w niewykonanej lub nienależycie wykonanej umowie
 • w okresie rocznym : w wysokości nie przekraczającej łącznej kwoty zakupów dokonanych przez Klienta w Balluff w poprzednim roku kalendarzowym. W pierwszym roku współpracy – w wysokości nie przekraczającej łącznej kwoty zakupów dokonanych przez Klient w Balluff do dnia wystąpienia szkody.
 • w żadnym wypadku, Szkodami Typowymi nie są szkody pośrednie a w szczególności utrata zysków oraz straty związane z zakłóceniami działalności przedsiębiorstwa.

4. Niezależnie od postanowień par VIII 3, wysokość odszkodowania uwzględniać będzie w odpowiednim stopniu sytuację ekonomiczną stron, rodzaj, zakres oraz czas trwania współpracy handlowej, stopień przyczynienia się Klienta do powstania straty oraz niekorzystne warunki eksploatacji dostarczonych produktów. W szczególności, kwoty odszkodowań, zwracanych kosztów oraz wydatków muszą pozostawać w odpowiedniej proporcji do wartości dostarczanych produktów.

5. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności odnoszą się również do autoryzowanych przedstawicieli Balluff.

6. Powyższe zapisy nie stanowią zmiany ogólnie obowiązujących przepisów w zakresie ciężaru dowodu odnośnie poniesionej szkody.

7. Poprzez podstawowe zobowiązania umowne o których mowa w par VIII 1 oraz VIII.2 rozumie się zobowiązania, bez których wykonanie umowy byłoby niemożliwe (elementy przedmiotowo istotne umowy).

 

IX. Ceny – Zmiany Cen

Ceny Balluff są cenami netto na warunkach „ex works” zgodnie z Incoterms 2000. Opakowanie, dostawa oraz ubezpieczenie podlegają dodatkowej opłacie o ile umowa nie stanowi inaczej.

 

X. Warunki Płatności, Kompensata, Zabezpieczenia, Cesja Wierzytelności

1. O ile nie ustalono inaczej termin płatności faktury wynosi 14 dni od daty wystawienia faktury. Termin płatności nie może nastąpić przez dostawą towaru.

2. Klientowi przysługuje prawo kompensaty należności Balluff z własnymi wierzytelnościami wobec Balluff pod warunkiem, iż wierzytelności Klienta zostały przez Balluff przyznane, nie są kwestionowane, co do zasady i wysokości lub zostały stwierdzone orzeczeniem w sposób przewidziany prawem. Prawo kompensaty przysługuje wyłącznie w stosunku do roszczeń powstałych na podstawie tego samego stosunku umownego.

3. W przypadku pogorszenia się sytuacji finansowej Klienta po zawarciu umowy lub sytuacji, pojawienia się nowych faktów uzasadniających przypuszczenie, iż Klient może nie wywiązać się ze swoich zobowiązań umownych , Balluff upoważniony będzie do żądania od Klienta ustanowienia odpowiednich dla rodzaju i rozmiaru transakcji zabezpieczeń i/lub zmienić przyznane Klientowi warunki transakcji. W przypadku nie ustanowienia przez Klienta dodatkowych zabezpieczeń w odpowiednim czasie, Balluff upoważniony będzie do odstąpienia od umowy. Zobowiązania wynikające z umowy bądź jej naruszenia z tytułu świadczeń wykonanych do dnia jej rozwiązania pozostają w takim wypadku w mocy.

4. Cesja wierzytelności Klienta wynikających z umowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody Balluff. Klientowi nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie o udzielenie takiej zgody.

 

XI. Miejsce Wykonania Umowy, Właściwość Sądów, Prawo Właściwe

1. Miejscem wykonania umowy jest Wrocław.

2. Sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygania sporów wynikających z umów zawartych pomiędzy Balluff a Klientem jest właściwy Sąd Powszechny we Wrocławiu.

3. Prawem wyłącznie w właściwym dla umów zawartych pomiędzy Balluff a Klientem jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej. Wyłącza się stosowanie norm kolizyjnych prawa międzynarodowego prywatnego.

Dodatkowe Postanowienia Dotyczące Oprogramowania.

W przypadku gdy podczas wykonywania usługi lub dostawy, jako jej cześć, lub w związku z nią dojdzie do przekazania Klientowi oprogramowania do dalszego używania ( dalej zwanego „Oprogramowaniem”) niezależnie od tego, czy oprogramowanie dostarczane jest odpłatnie czy nieodpłatnie będą miały zastosowanie niniejsze warunki. W przypadku niezgodności lub sprzeczności ogólnych warunków powyżej oraz poniższych warunków dotyczących oprogramowania, pierwszeństwo w zastosowaniu będą miały warunki określone poniżej.

 

XII. Dozwolone Prawo Korzystania

1. Niniejszym, Balluff udziela nie wyłącznego prawa do korzystania z Oprogramowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Przeznaczenie oprogramowania określają, w odniesieniu do poszczególnych produktów, informacje techniczne dotyczące produktu lub jego instrukcja użytkowania. Prawo używania Oprogramowania jest ograniczone w czasie. W przypadku braku umowy, uważa się że prawo do używania Oprogramowania zostało udzielone na czas nieoznaczony.

2. Prawo do używania Oprogramowania udzielone jest wyłącznie do używania w urządzeniu do którego odnosi się dana informacja techniczna lub instrukcja obsługi. W przypadku braku takich dokumentów, prawo używania Oprogramowania odnosi się wyłącznie do jego używania w urządzeniu dostarczonym wraz z Oprogramowaniem. Używanie Oprogramowania z jakimkolwiek innym urządzeniem wymaga uprzedniej, pisemnej zgody Balluff. W przypadku zawinionego naruszenia powyższych postanowień, Balluff przysługuje prawo do odpowiedniego, dodatkowego wynagrodzenia. Zapłata wynagrodzenia nie wpływa na prawo Balluff do dochodzenia dalej idących roszczeń.

3. W przypadku gdy informacja techniczna lub instrukcja obsługi odnosi się do więcej niż jednego urządzenia, prawo do używania Oprogramowania odnosi się do jednoczesnego użycia na jednym urządzeniu (Licencja Pojedyncza) o ile Balluff nie udzieli, w szczególnych przypadkach, Licencji Wielokrotnej (zgodnie z postanowieniami par XII.12). O ile produkt można zastosować w więcej niż jednym miejscu pracy, na których Oprogramowanie może zostać użyte niezależnie, Licencja Pojedyncza dotyczy wyłącznie jednego miejsca pracy.

4. Oprogramowanie dostarczane jest wyłącznie w formacie do odczytu maszynowego (kodu).

5. Klient upoważniony jest do wykonania jednej kopii Oprogramowania dla celów zapasowych (kopia zapasowa) Jakiekolwiek dodatkowe powielanie jest dozwolone wyłącznie na podstawie Licencji Wielokrotnej udzielanej w szczególnych przypadkach.

6. W przypadku gdy bezwzględnie obowiązujące przepisy Ustawy o prawie autorskim nie przewidują inaczej, Klient nie jest upoważniony do modyfikacji, dekompilacji, przekładu oraz wydzielania poszczególnych części Oprogramowania. Zabronione jest usuwanie kodów alfanumerycznych oraz innych oznaczeń identyfikacyjnych z nośnika oprogramowania. Klient zobowiązany jest do ich przeniesienia w postaci niezmienionej na jakąkolwiek kopię zapasową.

7. Klient uprawniony jest do przeniesienia prawa używania na stronę trzecią. Niniejsze prawo może zostać odwołane w każdym czasie w przypadkach uzasadnionych. Przeniesienie prawa do używania Oprogramowania może nastąpić wyłącznie wraz z przeniesieniem urządzenia zakupionego w Balluff wraz z oprogramowaniem. W przypadku przeniesienia prawa do używania oprogramowania na stronę trzecią, Klient zobowiązany jest do zapewnienia, że przenoszone prawo do używania nie przekracza zakresu uprawnień udzielonego Klientowi przez Balluff na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków oraz odpowiedniej informacji technicznej i instrukcji obsługi. Ponadto Klient zobowiązany jest zapewnić używanie Oprogramowania przez trzecią stronę co najmniej w sposób zgodny z warunkami przewidzianymi w niniejszych Ogólnych Warunkach. Przy przekazaniu Oprogramowania zabronione jest zatrzymywanie jakichkolwiek kopii Oprogramowania.

8. Klientowi nie przysługuje prawo udzielania dalszych licencji.

9. Przy przekazywaniu oprogramowania stronom trzecim, Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich przepisów oraz ograniczeń eksportowych. W przypadku naruszenia w/w przepisów z przyczyn za które Klient odpowiada, Klient zobowiązuje się zwolnić Balluf z wszelkich kar, opłat kosztów i innych należności powstałych związku z naruszeniem w/w przepisów.

10. W przypadku dostarczenia Oprogramowania co do którego Balluff posiada jedynie ograniczone prawo do używania (oprogramowanie osób trzecich), postanowienia niniejszego działu XII podlegają uzupełnieniu oraz zastąpieniu przez warunki używania uzgodnione pomiędzy Balluff a udzielającym licencji. W przypadku gdy Balluff dostarcza Oprogramowania podlegającego licencji otwartej, postanowienia niniejszego działu XII podlegają uzupełnieniu oraz zastąpieniu przez postanowienia dotyczące odpowiedniej licencji otwartej. Informacja techniczna lub instrukcja obsługi zawierać będą informację odnośnie istnienia oprogramowania osób trzecich lub licencji otwartej oraz odrębnych warunków używania oprogramowania. W/w odrębne warunki używania oprogramowania zostaną Klientowi udostępnione na jego życzenie. Jakiekolwiek naruszenie w/w warunków spowoduje powstanie roszczeń związanych z ich naruszeniem nie tylko po stronie Balluff lecz również po stronie licencjodawcy.

11. Użycie Oprogramowania na więcej niż jednym urządzeniu lub na więcej niż jednym stanowisku pracy wymaga odrębnego porozumienia. Powyższe dotyczy również używania oprogramowania w sieci niezależnie od faktu, iż oprogramowanie nie jest w tym celu powielane. W powyższych sytuacjach (nazywanych dalej Licencją Wielokrotną) znajdą zastosowanie poniższe postanowienia punktów (a) oraz (b) które uzupełniają oraz odpowiednio zastępują postanowienia punktów XII.1 do XII.10:
(a) Licencja Wielokrotna wymaga pisemnego wskazania dozwolonej ilości kopii Oprogramowania oraz ilości urządzeń lub odpowiednio miejsc pracy na których Oprogramowanie może być używane. Postanowienia pkt XII.7 odnoszą się do Licencji Wielokrotnej pod warunkiem, że prawa te mogą zostać przeniesione na stronę trzecią w całości wraz ze wszystkimi urządzeniami których prawo do używania Oprogramowania dotyczy.
(b) Klient zobowiązany jest do przestrzegania zasad powielania Oprogramowania przewidzianych niniejszymi Ogólnymi Warunkami wraz z postanowieniami Licencji Wielokrotnej. Klient zobowiązany jest do prowadzenia rejestru wszystkich kopii oraz do dostarczenia go Balluff na każde żądanie.

 

XIII. Przejście Ryzyka Pomiędzy Stronami

W przypadku dostarczania Oprogramowania drogą elektroniczną (np. przez Internet) ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia oprogramowania przechodzi na Klienta w momencie gdy Oprogramowanie opuszcza sferę wpływu Balluff (np. w momencie jego pobrania)

 

XIV. Dodatkowe Postanowienia Dotyczące Współpracy oraz Zasad Odpowiedzialności

1. Klient zobowiązany jest zastosować wszystkie wymagane oraz odpowiednie środki w celu zapobieżenia lub zmniejszenia szkód w odniesieniu do Oprogramowania. W szczególności Klient zobowiązany jest do sporządzania regularnych kopii zapasowych oprogramowania oraz danych.

2. W przypadku naruszenia powyższego obowiązku, Balluff zwolniony będzie z jakichkolwiek zobowiązań powstałych z tego tytułu. Dotyczy to w szczególności wymiany utraconego lub zniszczonego Oprogramowania lub danych. Jakakolwiek zmiana ciężaru dowodu w odniesieniu do strat Klienta nie ma zastosowania do niniejszego paragrafu.

 

XV. Roszczenia Gwarancyjne

1. Okres gwarancji na dostarczone oprogramowania wynosi 12 miesięcy od daty przejścia ryzyka na Klienta. Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują dłuższe okresy składania reklamacji.

2. Oprogramowanie uważa się za wadliwe wyłącznie w przypadku wykazania przez Klienta powtarzających się odstępstw od parametrów Oprogramowania wskazanych wyłącznie i wyczerpująco w informacji technicznej lub instrukcji obsługi. Wadę uważa się za nie istniejąca o ile nie wystąpi ona w ostatniej wersji Oprogramowania udostępnionego Klientowi oraz w przypadku gdy jest ona nieistotna z punktu widzenia prawidłowego używania Oprogramowania przez Klienta.

3. Roszczenia gwarancyjne wyłączone są w którymkolwiek z następujących przypadków:

 • szkody wynikają z nieprawidłowego lub niestarannego obchodzenia się z Oprogramowaniem
 • szkody wynikają ze szczególnych wpływów zewnętrznych nie przewidzianych umową
 • dokonania modyfikacji Oprogramowania przez Klienta lub osobę trzecią wraz ze wszystkimi skutkami z tego wynikającymi
 • rozszerzenia Oprogramowania przez Klienta lub osobę trzecią dokonane przy użyciu przyłącza dostarczonego przez Balluff
 • niezgodności Oprogramowania ze środowiskiem przetwarzania danych stosowanym przez Klienta.

4. Zobowiązania gwarancyjne Balluff w odniesieniu do Oprogramowania ograniczają się do dostarczenia oprogramowania wolnego od wad poprzez dostarczenie odpowiedniego update lub upgrade oprogramowania o ile jest ono w naszym posiadaniu lub jest dostępne przy zastosowaniu rozsądnych środków.

 

XVI. Prawa Własności Przemysłowej – Wady Prawne

W przypadku skutecznego dochodzenia przez osoby trzecie roszczeń wynikających z naruszenia ich praw chronionych dotyczących Oprogramowania, Balluff ponosi odpowiedzialność zgodnie z postanowieniami Sekcji VII w okresie o którym mowa w Sekcji XV niniejszych Ogólnych Warunków.

 

XVII. Ochrona Danych

Gromadzenie oraz przetwarzanie danych osobowych

W przypadku odwiedzenia przez Klienta strony www naszej Firmy, serwer Balluff automatycznie zapisuje numer IP komputera przyznany Klientowi przez dostawcę usług internetowych, stronę www z której korzystasz w celu dokonania odwiedzin oraz datę i czas trwania odwiedzin. Zapisane informacje służą wyłącznie celom statystycznym i nie są udostępniane osobom trzecim w celach zarobkowych lub niezarobkowych.

Dane osobowe są przechowywane przez Balluff wyłącznie na podstawie zgody Klienta udzielonej przy rejestracji, w trakcie badań rynkowych lub w celu zawarcia umowy. Balluff zapewnia ochronę danych oraz nieujawnianie ich osobom trzecim bez zgody osoby której one dotyczą lub żądania uprawnionego organu państwowego.

Usługi świadczone przez podmioty zewnętrzne

Umowy o korzystanie przez Balluff z usług podmiotów zewnętrznych zawierają klauzule zobowiązujące w/w podmioty do przestrzegania zasad ochrony danych stosowanych przez Balluff.

Zakres wykorzystania danych

Balluff wykorzystuje dane osobowe Klientów dla celów obsługi technicznej strony www, dla celów obsługi Klientów, w celu dostarczenia Klientowi produktów najbardziej odpowiadających jego potrzebom oraz dla celów marketingowych wyłącznie w uzasadnionym zakresie.
Dla innych celów, dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie na podstawie odrębnej zgody Klienta o ile nie zachodzą przeciwwskazania prawne.

Prawo do wglądu i poprawiania danych

Klientowi, w każdym czasie, przysługuje prawo do wglądu oraz poprawiania swoich danych osobowych przechowywanych przez Balluff o ile uważa on, że są one nieprawidłowe.

W przypadku wątpliwości dotyczących przetwarzania danych osobowych Klienta, Klientowi przysługuje prawo do zasięgnięcia informacji u osoby odpowiedzialnej w Balluff za ochronę danych. W tym celu należy wysłać przedstawicielowi Balluff odpowiedzialnemu za ochronę danych zapytanie pocztą elektroniczną na podany niżej adres.

Prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych

Klientowi, w każdym czasie przysługuje prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych. Odwołanie zgody następuje ze skutkiem na przyszłość. W tym celu należy wysłać przedstawicielowi Balluff odpowiedzialnemu za ochronę danych oświadczenie o odwołaniu zgody, pocztą elektroniczną na podany niżej adres.

Przechowywanie danych osobowych

O ile przepisy prawa nie nakazuja inaczej, Balluff przechowuje dane osobowe Klientów przez okres niezbędny dla wykonania umówionej usługi lub przez okres na jaki została udzielona zgoda. Dodatkowo Balluff przechowuje dane osobowe Klientów wyłącznie przez okres niezbędny dla celów marketingowych.

Bezpieczeństwo danych

Balluff stosuje najnowocześniejsze technologie zabezpieczeń, zarówno techniczne jak i organizacyjne, w celu zabezpieczenia danych osobowych Klientów przed ich utratą, nieupoważnionym dostępem lub przetwarzaniem.

 

XVIII. Kontakt

W celu uzyskania informacji, rozwiązania problemów oraz wyrażenia sugestii dotyczących ochrony danych Klient może skontaktować się, w każdym czasie, z przedstawicielem Balluff odpowiedzialnemu za ochronę danych osobowych. Adres kontaktowy to: piotr.tajak@balluff.pl

Balluff Sp. z o.o.
ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław
Tel. +48 71 382 09 00
Faks. +48 71 338 49 30
balluff@balluff.pl
www.balluff.pl

 

W górę