plik PDF

I. Informacje ogólne – zakres obowiązywania

1. W stosunku do naszych dostaw, realizowanych w ramach naszego systemu koszyka na naszej stronie internetowej www.balluff.pl (zwanym dalej „systemem koszyka“), obowiązują wyłącznie nasze, poniższe Ogólne warunki handlowe dla zamówień online (zwane dalej „warunkami handlowymi“). Sprzecznych z nimi, odmiennych od nich lub ogólnych warunków handlowych nieokreślonych w niniejszych warunkach handlowych nie uznajemy, z wyjątkiem przypadków, gdy wyraziliśmy na nie pisemną zgodę. Obowiązuje to również w przypadku, gdy realizujemy dostawę bez zastrzeżeń ze świadomością warunków sprzecznych albo nieokreślonych w naszych warunkach handlowych.
2. Do składania zamówień w naszym systemie koszyka uprawnieni są tylko przedsiębiorcy w rozumieniu bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa; niniejsze warunki handlowe obowiązują tylko w stosunku do nich.

II. Zawarcie umowy – czynności techniczne związane z zawarciem umowy

1. Prezentacja produktów na naszej stronie internetowej nie stanowi naszej, wiążącej prawnie oferty, lecz tylko niewiążące wezwanie do zamówienia produktów. Klient składa wiążącą ofertę po przejściu procesu zamawiania z wprowadzeniem odnośnych danych i kliknięciu w ramach ostatniego kroku przycisku ” („Zamawiam, zobowiązując się do zapłaty”). Wpływ zamówienia potwierdzamy niezwłocznie, generowanym automatycznie e-mailem (potwierdzenie zamówienia). Nie chodzi tu o potwierdzenie przyjęcia zamówienia, które wysyłamy w następnym kroku, wskutek czego następuje zawarcie umowy.
2. Kroki techniczne związane z zawarciem umowy są następujące: Na naszej stronie internetowej www.balluff.pl klient dostaje się, za pomocą selektora produktów albo bezpośrednio wprowadzając szukane pojęcie, do prezentacji poszczególnych produktów, które może umieścić w koszyku, klikając niewiążąco przycisk „Do koszyka“. W każdej chwili można niewiążąco przeglądać zawartość koszyka, klikając przycisk „Koszyk”. Za pomocą ikony kosza na śmieci można usunąć wybrane produkty z koszyka. Chcąc kupić produkty znajdujące się w koszyku, należy kliknąć przycisk „Do kasy”, co spowoduje otwarcie nowej strony. Klient może dokonać procesu zakupu jako klient rejestrowany albo bez rejestracji. Aby się zarejestrować należy podać swój adres e-mail, a następnie kliknąć przycisk „Kontynuuj rejestrację klienta”. Następnie, na podstawie adresu e-mail klienta, ew. na podstawie informacji podanych przez klienta w dalszej kolejności, w przypadku nowego klienta sprawdzamy jego prawo do korzystania z systemu koszyka, szczególnie jego status przedsiębiorcy. Hasło klienta, przyporządkowane do adresu e-mail (loginu), klient otrzymuje w trakcie rejestracji, do dalszych zamówień nie potrzebuje następnej rejestracji – wystarczy podanie adresu e-mail i hasła. W następnym kroku można zmienić dane adresu faktury i adresu dostawy. W tym celu wyświetlamy adresy podane w trakcie rejestracji (w przypadku nowych klientów) albo zapisane w naszym systemie gospodarki towarami (w przypadku klientów, którzy już u nas zamawiali). Poza tym klient może jeszcze raz sprawdzić wszystkie dane i skorygować je, używając funkcji usuwania i zamiany. Aby zrealizować proces zakupu bez rejestracji, należy kliknąć przycisk „Bez rejestracji”, a następnie podać jednorazowo dane swojego przedsiębiorstwa oraz dane adresowe. Również w tym przypadku można skorygować te dane, używając funkcji usuwania i zamiany. W ostatnim kroku można wybrać albo skorygować sposób zapłaty i zakończyć proces składania zamówienia, klikając przycisk „Zamawiam, zobowiązując się do zapłaty”. Tekst zamówienia zapisujemy w pamięci. Można go zapisać w pamięci i wydrukować wraz z niniejszymi warunkami handlowymi, znajdującymi się na stronie, do której prowadzi łącze. Poprzednie zamówienia można przeglądać w strefie klienta w pozycji „Moje zamówienia”.

III. Obowiązek informowania – hasło

Korzystając z systemu koszyka, klient jest zobowiązany do podawania zgodnych z prawdą i kompletnych danych. W przypadku zmiany danych, szczególnie nazwy, adresu lub adresu e-mail, klient jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania nas o tym, dokonując zmian danych w systemie koszyka. W przypadku zaniechania tej informacji lub podania nieprawdziwych lub niekompletnych danych, mamy prawo do odstąpienia od umowy – jeżeli w ogóle doszło do jej podpisania. Klient musi zapewnić dostępność podanego adresu e-mail od chwili jego podania, a także wykluczyć brak możliwości odbioru wiadomości wskutek ich przekierowania, wyłączenia skrzynki albo jej przepełnienia. 2. Hasło jest konieczne do złożenia zamówienia. Klient jest zobowiązany do starannego przechowywania hasła i uniemożliwienia jego utraty, a także uniemożliwienia udostępnienia go osobom trzecim. W przypadku utraty hasła klient ma obowiązek niezwłocznie nas o tym poinformować. Informację tę można również przesłać e-mailem. Niezwłocznie po nadejściu informacji zablokujemy dostęp do chronionego obszaru. Jeżeli osoba trzecia uzyskała dostęp do hasła wskutek postępowania za które Klient odpowiada, Klient odpowiada za zamówienia złożone pod tym hasłem w pełnej wysokości do czasu nadejścia zgłoszenia o utracie hasła.

IV. Dostawa – termin dostawy – przedłużenie terminu dostawy – dostawy częściowe

1. Orientacyjny, niewiążący termin dostawy podano przy poszczególnych produktach. Każdorazowo , termin dostawy podajemy w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia. Jeżeli , na wyraźne życzenie Klienta, nie uzgodniono wyraźnie inaczej, terminy te nie są zasadniczo terminami ostatecznymi i dopuszczalne są odchylenia od wskazanego terminu wynikające z opóźnień w dostępności produktów, opóźnień po stronie firm kurierskich itp.
2. Dostawy realizowane są tylko na terenie Polski.
3. Termin dostawy ulega odpowiedniemu przedłużeniu, jeżeli
– jego niedotrzymanie spowodowane jest przez działanie siły wyższej, tj. nieprzewidzianego przez nas zdarzenia, na które nie mamy wpływu ani przez nas nie spowodowanego (np. działania i zarządzenia władz (niezależnie od tego, czy są one ważne czy nieważne), pożaru, powodzi, burz, wybuchów lub innych katastrof naturalnych, zakłóceń w pracy). Zasada ta obowiązuje również w przypadku, gdy zdarzenie takie następuje podczas opóźnienia dostawy albo u naszego dostawcy.
– klient nie dostarczył we właściwym czasie koniecznych pozwoleń lub dokumentacji obcej;
– klient nie dostarczył nam we właściwym czasie wymaganych danych.
4. Jeżeli jest to dla klienta możliwe do zaakceptowania, mamy prawo do dokonywania dostaw częściowych, które możemy każdorazowo osobno fakturować.
5. Jeżeli opóźnienie dostawy następuje na życzenie klienta albo z przyczyn będących po jego stronie, to po zgłoszeniu gotowości do wysyłki mamy prawo do obciążenia klienta kosztami składowania, w wymiarze co najmniej 0,5% wartości faktury za każdy rozpoczęty tydzień, najwyżej jednak w wymiarze 10% wartości faktury. Strony umowy mogą udowadniać powstanie wyższych, niższych kosztów składowania albo ich całkowitego braku. Nie narusza to ustawowego prawa do odstąpienia od umowy i żądania odszkodowania.

V. Siła wyższa – odstąpienie od umowy – zastrzeżenie dotyczące zaopatrzenia na czas – przejście ryzyka

1. Jeżeli z powodu działania siły wyższej (por. pkt IV. 3) realizacja przez nas dostawy w określonym terminie byłaby niemożliwa, obie strony mają prawo do częściowego albo całkowitego odstąpienia od umowy. To samo dotyczy późniejszej niemożności spełnienia umowy z przyczyn nie leżących po naszej stronie. W przypadku takiego odstąpienia od umowy prawo do roszczeń odszkodowawczych nie przysługuje. Jeżeli jedna ze stron zamierza odstąpić od umowy z w/w przyczyn, obowiązana jest do niezwłocznego poinformowania o tym drugiej strony.
2. Jesteśmy zwolnieni z obowiązku dostawy, jeżeli w sposób nie zawiniony przez nas nie otrzymaliśmy w porę właściwego towaru, zamówionego w celu realizacji umowy.
3. Jeżeli nie uzgodniono wyraźnie inaczej, ryzyko przypadkowej utraty lub przypadkowego pogorszenia jakości towaru przechodzi na klienta z chwilą przekazania towaru przewoźnikowi, najpóźniej jednak w chwili opuszczenia magazynu wysyłkowego. Jeżeli dostawa opóźnia się z winy klienta, ryzyko przechodzi na niego w chwili zgłoszenia gotowości towaru do wysyłki.

VI. Zastrzeżenie własności

1. Przedmioty dostawy pozostają naszą własnością do całkowitego uregulowania wszystkich zobowiązań klienta z tytułu transakcji. Zasada ta obowiązuje również w przypadku zapłacenia przez klienta określonych, oznaczonych przez niego dostaw towarów.
2. Do momentu całkowitego uregulowania wszystkich zobowiązań klienta z tytułu transakcji, połączenie, zmieszanie albo przetworzenie przedmiotu dostawy następuje zawsze na rzecz Balluff jako producenta, jednakże nie stwarza to po naszej stronie jakichkolwiek zobowiązań. Jeżeli (współ)własność powstaje/ustaje wskutek połączenia, zmieszania lub przetworzenia, uzgadnia się , że (współ)własność nowego przedmiotu przechodzi na nas proporcjonalnie do udziału połączonych, zmieszanych albo przetworzonych wyrobów w wartości nowo powstałej rzeczy. Klient zobowiązany jest do zachowania na naszą rzecz prawa (współ) własności nieodpłatnie.
3. Do momentu całkowitego uregulowania wszystkich zobowiązań klienta z tytułu transakcji odsprzedaż jest dozwolona osobie w ramach zwykłych transakcji handlowych do odwołania. Prawo to możemy odwołać w przypadku wstrzymania płatności przez klienta, zwłoki w zapłacie lub w przypadku zaistnienia po zawarciu umowy rzeczywistych poszlak wskazujących na pogorszenie sytuacji majątkowej albo innych faktów, usprawiedliwiających przypuszczenie, że nasze roszczenia będą zagrożone wskutek braku zdolności płatniczych klienta. W stosunku do towarów stanowiących naszą (współ)własność klient ceduje na nas jako zabezpieczenie roszczenia z tytułu odsprzedaży albo z innych praw, w wysokości równej wartości faktury za odpowiedni przedmiot dostawy. Klient ma obowiązek do udzielenia na nasze żądanie cesji w formie pisemnej. Klient upoważniony jest aż do odwołania do pobierania scedowanych na nas roszczeń we własnym imieniu, w ramach zwykłych transakcji handlowych. Prawo do pobierania może zostać przez nas odwołane na tych samych warunkach jak w przypadku prawa do odsprzedaży w ramach zwykłych transakcji handlowych.
4. Do momentu całkowitego uregulowania wszystkich zobowiązań klienta z tytułu transakcji obciążanie przedmiotu dostawy prawem zastawu oraz przewłaszczenia z tytułu zabezpieczenia są niedozwolone. W przypadku obciążenia przedmiotu dostawy prawem zastawu, jego zajęcia albo podjęcia przez osoby trzecie innych kroków zmierzających do jakiegokolwiek obciążenia lub ograniczenia w dysponowaniu przedmiotem dostawy klient musi nas o tym niezwłocznie poinformować. Na życzenie klienta zwalniamy zabezpieczenia zgodnie z naszym wyborem, jeżeli ich wartość przekracza nasze roszczenia o więcej niż 20%.

VII. Gwarancja. Roszczenia z tytułu wad – obowiązek zbadania towaru oraz dokonania zgłoszenia wady.

1. Jeżeli nie zostało wyraźnie uzgodnione inaczej, właściwości oraz przydatność określono wyłącznie i ostatecznie w przynależnej do danego produktu karcie katalogowej lub w przynależnej do danego produktu instrukcji eksploatacji. 2. Strony ustalają, co do tego, że w przypadku roszczeń gwarancyjnych, prawo wyboru sposobu usunięcia wady (poprzez naprawę lub wymianę na nowy)przysługuje Balluff według jego swobodnego uznania o ile zaproponowane rozwiązanie nie pogarsza właściwości przedmiotu dostawy.
3. W każdym wypadku klient zobowiązany jest do zbadania towaru. Reklamacje z tytułu niepełnej (reklamacje ilościowe) albo niewłaściwej dostawy należy zgłaszać na piśmie niezwłocznie, najpóźniej w ciągu jednego tygodnia od dostawy (w przypadku wad widocznych) albo wykrycia wady. W przeciwnym razie prawo do dochodzenia roszczeń wygasa.
4. Obowiązek zbadania towaru nie podlega jakimkolwiek ograniczeniom.
5. Wszelkie roszczenia z tytułu wad dostarczonych produktów wygasają po upływie 24 miesięcy od dnia przejścia ryzyka. Nie dotyczy to roszczeń z tytułu wad odnoszących się do produktów podlegających zużyciu (np. czujników optoelektronicznych, czujników mechanicznych, przetworników położenia Micropulse, enkoderów magnetycznych BML, sprzęgieł indukcyjnych i akcesoriów klasyfikowanych jako takie przez firmę BALLUFF (np. kabli, złączy wtykowych, kątowników mocujących) itp.); ulegają one przedawnieniu po 12 miesiącach od dnia przejścia ryzyka. Powyższe postanowienia nie obowiązują w przypadku gdy bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują dłuższy okres wygaśnięcia roszczeń.
6. Jeżeli dla produktu uzgodniono określoną liczbę uruchomień lub cykli łączeniowych, uzgodnienie to obowiązuje maksymalnie do upływu terminów przedawnienia określonych w powyższym punkcie VII.5. W przypadku osiągnięcia uzgodnionej liczby uruchomień lub cykli łączeniowych przed upływem terminu przedawnienia określonego w punkcie VII.5, następuje utrata praw do wszelkich roszczeń wynikających z tego uzgodnienia. Poza tym uzgodniona liczba uruchomień lub cykli łączeniowych obowiązuje tylko pod warunkiem używania produktu w warunkach otoczenia opisanych w przynależnej do produktu karcie katalogowej albo w przynależnej do produktu instrukcji eksploatacji.
7. Roszczenia z tytułu wad są wykluczone między innymi w przypadku:
- niedokonania w terminie prawidłowo zbadania produktu i zakwestionowania wady zgodnie z p. VII.3 oraz VII.4;
- wprowadzenia przez klienta lub osoby trzecie późniejszej zmiany przedmiotu dostawy, chyba że wada nie powstała w wyniku dokonania tych zmian, co można udowodnić;
– wad powstałych w wyniku naturalnego zużycia, użycia niezgodnie z przeznaczeniem lub niewłaściwego składowania.
8. Klient może żądać odszkodowania tylko zgodnie z pkt. IX.
Roszczenia z tytułu rękojmi wyłącza się w całości.

VIII. Prawa ochronne na przedmioty własności przemysłowej i prawa autorskie – wady prawne

1. Jeżeli nie zostało wyraźnie uzgodnione inaczej, jesteśmy zobowiązani do realizacji dostaw wolnych od praw ochronnych osób trzecich (zwanych dalej „prawami ochronnymi”) tylko w kraju produkcji i dostawy. „Prawami ochronnymi” w tym sensie są patenty, wzory użytkowe , znaki towarowe, łącznie z ich zgłoszeniem, a także prawa autorskie. Jeżeli osoba trzecia zgłosi przeciw klientowi uprawnione roszczenia z tytułu naruszenia praw ochronnych dotyczących dostarczonych przez nas produktów, odpowiadamy wobec klienta w terminie określonym w pkt. VII. 5 następująco:
2. Zgodnie z naszym wyborem i na nasz koszt, uzyskamy na rzecz Klienta prawo użytkowania danego produktu, wprowadzimy zmiany w produkcie w sposób taki, że nie będą naruszane prawa ochronne albo wymienimy produkt. Jeżeli nie jest to możliwe na określonych warunkach, klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od transakcji albo do zmniejszenia ceny. Nasze zobowiązania odszkodowawcze reguluje pkt IX.
3. W/w zobowiązania pozostają w mocy pod takim warunkiem, że o roszczeniach zgłoszonych przez osoby trzecie klient niezwłocznie poinformuje nas pisemnie oraz, że klient nie uznał roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia praw oraz z zastrzeżeniem prawa podjęcia przez nas wszelkich działań ochronnych oraz negocjacji ugodowych.
4. Roszczenia klienta są wykluczone, jeżeli naruszenie praw ochronnych nastąpiło wyłącznie po stronie klienta.
5. Ponadto roszczenia klienta są wykluczone, jeżeli naruszenie praw ochronnych nastąpiło wskutek nieprzewidywalnego dla nas użycia produktu albo jego późniejszej zmiany dokonanej przez klienta.
6. Wykluczone są roszczenia dalej idące oraz inne niż określone w pkt. VII zgłaszane wobec nas albo osób działających w naszym imieniu z tytułu wad prawnych.

IX. Odpowiedzialność

1. Odpowiadamy odszkodowawczo oraz z tytułu utraconych wydatków poniesionych przez klienta w związku z zawarciem umowy (dalej używa się określenia „odszkodowanie“) z tytułu wad dostaw lub naruszenia pozostałych zobowiązań umownych jak również z tytułu innych, nie wynikających wprost z umowy działań lub zaniechań , tylko w przypadku szkód powstałych z winy umyślnej lub powstałych w wyniku rażącego niedbalstwa. W/w ograniczenie nie obowiązuje w przypadku gdy bezwzględnie obowiązujące przepisy przewidują dalej idącą odpowiedzialność. 2. Odszkodowanie za niewykonanie istotnych zobowiązań wynikających z umowy ograniczone jest do odszkodowania za szkody typowe dla umowy, które, zawierając umowę, mogliśmy oraz powinniśmy przewidzieć na podstawie możliwych do rozpoznania przez nas okoliczności jako możliwe skutki niewykonania lub nienależytego wykonania umowy lub pozaumownych działań lub zaniechań, , o ile nie nastąpiły one na skutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa. albo bezwzględnie obowiązujące przepisy nie przewidują jeżeli nie ma miejsca odpowiedzialność z tytułu utraty życia, obrażeń ciała, utraty zdrowia, przejęcia gwarancji albo ryzyka zaopatrzenia, a także zgodnie z ustawą o odpowiedzialności za produkt.
3. Typowymi dla umowy, przewidywalnymi szkodami w rozumieniu pkt. IX.2 są:
- na każdy przypadek szkody: szkody w wymiarze maksymalnym równym cenie zakupu netto dla danej umowy.
- na każdy rok kalendarzowy: szkody w wymiarze maksymalnym równym obrotom netto, za jakie klient nabył od nas produkty w poprzednim roku kalendarzowym. W pierwszym roku obowiązywania umowy maksymalnie w wysokości obrotów, za jakie klient nabył od nas produkty do chwili wystąpienia szkody. W każdym przypadku typowe dla umowy, przewidywalne szkody w rozumieniu pkt. IX.2 nie są szkodami pośrednimi (np. utraconym zyskiem albo szkodami wynikającymi z przerw w produkcji).
4. Niezależnie pd punktu XI.3, przy określaniu sumy, jaką mamy zapłacić z tytułu szkody, należy uwzględnić na naszą korzyść naszą sytuację ekonomiczną, rodzaj, zakres i czas stosunków handlowych, ewentualny udział klienta w spowodowaniu szkody i/lub winie za jej powstanie oraz szczególnie niekorzystną sytuację montażową produktu. W szczególności świadczenia odszkodowawcze, koszty i nakłady, jakie mamy ponieść, muszą pozostawać w odpowiednim stosunku do wartości produktu.
5. Wszelkie ograniczenia odpowiedzialności obowiązują w takim samym zakresie wobec osób działających w naszym imieniu i na nasze polecenie.
6. Z powyższymi uregulowaniami nie wiąże się zmiana ciężaru dowodu na niekorzyść klienta.

X. Ceny – warunki zapłaty

1. Nasze ceny są cenami netto, nie uwzględniającymi podatku VAT, kosztów opakowania oraz wysyłki (zryczałtowanych kosztów wysyłki).
2. Oferujemy następujące możliwości zapłaty:
- Przedpłata: Klient jest zobowiązany do uiszczenia sumy z tytułu faktury w ciągu 10 dni roboczych od zawarcia umowy przelewem na nasze konto. Numer konta podajemy w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.
- Faktura: W przypadku zapłaty za fakturę klient obowiązany jest, jeżeli nie uzgodniono inaczej, do zapłaty wartości faktury na nasze konto podane w fakturze w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury, jednakże nie przed nadejściem towaru. Karta kredytowa: Cena zakupu jest wymagalna natychmiast, w chwili zamówienia. W przypadku zapłaty kartą kredytową wyksięgowanie następuje w momencie dostawy. Do kodowania danych osobowych używamy procedury transmisji „SSL”.

XI. Kompensata – zabezpieczenia – odstąpienie od umowy1.

1. Kompensata roszczeń klienta z naszymi jest dozwolona tylko wtedy, gdy roszczenia klienta zostały przez nas uznane, lub zostały stwierdzone prawomocnym orzeczeniem właściwego organu.. Ta sama zasada obowiązuje w stosunku do prawa zatrzymania lub odmowy świadczenia; przy czym klient ma prawo skorzystać z prawa do zatrzymania tylko o tyle, o ile jego roszczenia wzajemne wynikają z tej samej umowy.
2. W przypadku wystąpienia faktycznych przesłanek wskazujących na pogorszenie sytuacji majątkowej klienta po zawarciu umowy albo wystąpienia lub ujawnienia po zawarciu umowy innych faktów uzasadniających podejrzenie co do wykonania przez klienta zobowiązań umownych a w szczególności zobowiązania do zapłaty za dostarczone produkty, , mamy prawo do żądania odpowiedniego zabezpieczenia naszych świadczeń i/lub ew. do odwołania gwarantowanych terminów zapłaty, również w stosunku do innych umów. Jeżeli klient po wezwaniu przez nas nie ustanawia odpowiednich zabezpieczeń w odpowiednim terminie, możemy odstąpić od umowy przy czym nie narusza to naszego prawa do dochodzenia naszych roszczeń z tytułu wykonanych na rzecz klient świadczeń.
3. Przelew wierzytelności wynikających z zawartych umów przez klienta wymaga naszej zgody pisemnej udzielonej pod rygorem nieważności.

XII. Obowiązki w przypadku odsprzedaży

1. W przypadku odsprzedaży przedmiotu dostawy klient ma obowiązek przestrzegania , rozporządzenia WE ustanawiającego wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania (nr 428/2009), Ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz.U. 2000 Nr 119 poz. 1250), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia zakazu i ograniczenia obrotu towarami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa (Dz. U. 2009 Nr 183 Poz. 1427) oraz amerykańskich przepisów eksportowych US Export Administration Regulations (EAR), każdorazowo w aktualnie obowiązującej wersji, a także do odpowiedniego zobowiązania swoich odbiorców.
2. Klient ma obowiązek wyrównania nam wszelkich szkód i kosztów, powstałych w wyniku zawinionego nieprzestrzegania obowiązków wynikających z pkt. XII i uwolnienia nas od roszczeń osób trzecich zgłoszonych wobec nas z tego tytułu. admitted payment deadlines, including deadlines given for other claims. We preserve the right to terminate the contract in the event that you do not meet our required securities within reasonable time.
3. Waiving of claims under this contract is only allowed with prior written consent from our side.

XIII. Ochrona danych

Dane osobowe pozyskujemy, przetwarzamy i przechowujemy wyłącznie zgodnie z przepisami polskiego prawa o ochronie danych osobowych, w szczególności Ustawy o ochronie danych osobowych . Dalszych informacji udzielamy klientowi w ramach naszej deklaracji o ochronie danych osobowych.

XIV. Miejsce spełnienia – właściwość sądu – stosowane prawoist Neuhausen a.d.F.

1. Miejscem spełnienia wszystkich zobowiązań ze stosunku umowy jest Wrocław.
2. Sądem właściwym miejscowo jest sąd we Wrocławiu. Według własnego wyboru jesteśmy opcjonalnie uprawnieni do składania pozwów w sądzie właściwym dla siedziby klienta.
3. Obowiązuje wyłącznie prawo polskie z wykluczeniem norm kolizyjnych prawa międzynarodowego prywatnego. przepisów. Dalszych informacji udzielamy klientowi w ramach naszej deklaracji o ochronie danych osobowych. Warunki dodatkowe dotyczące oprogramowania W przypadku odpłatnego albo nieodpłatnego udostępnienia przez nas jako części naszej dostawy albo w związku z nią oprogramowania (dalej zwanego „oprogramowaniem”) obowiązują w uzupełnieniu następujące postanowienia, przy czym w przypadku sporów między uregulowaniami powyższymi a poniższymi pierwszeństwo mają uregulowania poniższe.

XV. Prawo do użytkowania

1. Udzielamy klientowi prawa do używania oprogramowania zgodnie z przeznaczeniem, bez prawa wyłączności. Zakres użycia zgodnie z przeznaczeniem wynika z przynależnej do danego oprogramowania karty katalogowej albo z przynależnej do danego oprogramowania instrukcji eksploatacji. Prawo do używania ograniczone jest do uzgodnionego okresu, w przypadku braku takiego uzgodnienia prawo do używania jest nieograniczone w czasie.
2. Klient może używać oprogramowania wyłącznie na urządzeniu określonym w karcie katalogowej, w przypadku braku takiego określenia używanie dozwolone jest tylko na urządzeniu dostarczonym razem z oprogramowaniem. Używanie oprogramowania na innym urządzeniu wymaga naszej uprzedniej pisemnej zgody; w przypadku zawinionego naruszenia tego obowiązku, mamy prawo żądać odpowiedniej opłaty dodatkowej. Nie narusza to prawa do innych roszczeń.
3. Jeżeli w karcie katalogowej lub instrukcji eksploatacji wyszczególniono więcej urządzeń, to klient może używać oprogramowania tylko na jednym z nich (licencja na jedno urządzenie), jeżeli nie uzgodniono w drodze wyjątku licencji na wiele urządzeń (por. pkt XV.12). Jeżeli przy jednym urządzeniu znajduje się więcej stanowisk pracy, na których można używać oprogramowania niezależnie, to licencja na pojedyncze urządzenie obejmuje tylko jedno stanowisko pracy.
4. Oprogramowanie przekazuje się wyłącznie w formie możliwej do odczytania przez maszynę (w kodzie obiektowym).
5. Klient może sporządzać kopię oprogramowania wyłącznie w celu zabezpieczenia (kopię bezpieczeństwa). Poza tym może kopiować oprogramowanie tylko w przypadku uzgodnienia w drodze wyjątku licencji na wiele urządzeń.
6. Poza przypadkami określonymi w bezwzględnie obowiązujących przepisach klient nie ma prawa do wprowadzania zmian w oprogramowaniu, pozyskiwania kodów źródłowych , tłumaczenia ani sporządzania z niego wyciągów. Klient nie może usuwać z nośników danych znaków alfanumerycznych ani innych i musi je przenieść na każdą kopię bezpieczeństwa bez zmian.
7. Udzielamy klientowi prawa – w uzasadnionych ważnych przypadkach prawo to jest odwołalne – do przenoszenia praw do użytkowania oprogramowania na osoby trzecie. Przekazanie osobie trzeciej dozwolone jest jednak tylko wraz z urządzeniem nabytym w związku z oprogramowaniem. W przypadku przeniesienia prawa do używania na osoby trzecie klient musi zapewnić, że osobie trzeciej nie zostaną udzielone jakiekolwiek dalej idące prawa do używania oprogramowania, niż przysługujące klientowi na podstawie niniejszych warunków handlowych oraz w przynależnej karcie katalogowej albo przynależnej instrukcji eksploatacji, a także że zostaną na nią nałożone w stosunku do oprogramowania co najmniej obowiązki wynikające z niniejszych warunków handlowych. W przypadku przekazania klient nie może zachowywać kopii oprogramowania.
8. Klient nie jest uprawniony do udzielania sublicencji.
9. Przekazując oprogramowanie osobie trzeciej klient odpowiada za przestrzegania pewnych wymagań związanych z wywozem i w przypadku zawinionego naruszenia zobowiązań uwalnia nas od wszystkich wynikających z tego faktu zobowiązań i roszczeń.
10. W przypadku przekazania przez nas oprogramowania, do którego mamy tylko prawo wtórne (oprogramowanie obce), obowiązują dodatkowo, z priorytetem wobec postanowień pkt. XV, warunki użytkowania uzgodnione między nami a naszym licencjodawcą. Jeżeli i o ile przekazujemy klientowi oprogramowanie typu open source, obowiązują dodatkowo, z priorytetem wobec postanowień pkt. XV, warunki użytkowania, jakim podlega oprogramowanie open source. W karcie katalogowej albo w instrukcji eksploatacji zamieścimy informację o istnieniu i warunkach użytkowania przekazanego oprogramowania obcego oraz oprogramowania typu open source, a także udostępnimy klientowi na żądanie warunki użytkowania. W przypadku naruszenia tych warunków użytkowania prawo do zgłaszania roszczeń oraz do realizacji praw z tego tytułu ma oprócz nas również nasz licencjodawca.
Do użytkowania oprogramowania na wielu urządzeniach albo jednocześnie na wielu stanowiskach pracy klient musi uzyskać uzgodnione osobno prawo. Te same zasady obowiązują w stosunku do użytkowania oprogramowania w sieciach, również jeżeli nie ma przy tym miejsca jego kopiowanie. W powyższych przypadkach (zwanych dalej „licencją na wiele urządzeń”) obowiązują dodatkowo, z priorytetem wobec postanowień pkt. XV.1 do XV.11, następujące uregulowania (a) i (b):
(a) Warunkiem licencji na wiele urządzeń jest wyraźne, pisemne potwierdzenie przez nas liczby dozwolonych kopii oprogramowania, które użytkownik może sporządzić, oraz liczby urządzeń ew. stanowisk pracy, na których dozwolone jest użytkowanie oprogramowania. W stosunku do licencji na wiele urządzeń obowiązuje punkt XV.7, jednakże pod warunkiem, że klient może przekazywać licencje na wiele urządzeń osobom trzecim tylko w przypadku jednoczesnego przekazania im wszystkich urządzeń, na których dozwolone jest stosowanie tego oprogramowania. Klient ma obowiązek przestrzegania przekazanych przez nas wraz z licencją na wiele urządzeń instrukcji dotyczących kopiowania. Klient ma obowiązek prowadzenia zapisów o istnieniu wszystkich kopii i przedkładania nam na nasze żądanie.

XVI. Przejście ryzyka

W przypadku przekazania oprogramowania za pomocą elektronicznych mediów komunikacyjnych (np. przez Internet) ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia oprogramowania przechodzi na klienta z chwilą opuszczenia przez oprogramowanie strefy naszego wpływu (np. przy pobieraniu).

XVII. Obowiązki współdziałania i odpowiedzialność

1. Klient musi podjąć wszelkie wymagane i akceptowalne środki mające na celu uniknięcie albo ograniczenie szkód spowodowanych przez oprogramowanie. W szczególności klient ma obowiązek regularnie zabezpieczać programy i dane.
2. W przypadku naruszenia tych obowiązków przez klienta nie odpowiadamy za wynikłe skutki, w szczególności nie odpowiadamy za odzyskanie utraconych lub uszkodzonych danych lub programów. Z powyższymi uregulowaniami nie wiąże się zmiana ciężaru dowodu.

XVIII. Wady fizyczne, Gwarancja

1. Roszczenia z tytułu wad rzeczowych dotyczące oprogramowania wygasają po upływie 12 miesięcy od daty przejścia ryzyka. Powyższe postanowienia nie obowiązują, jeżeli ustawa określa dłuższe terminy wygaśnięcia roszczeń.
2. Wady fizyczne oprogramowania stanowią tylko udowodnione przez klienta i powtarzalne niezgodności ze specyfikacją zawartą ostatecznie w karcie danych albo instrukcji eksploatacji. Wada rzeczowa nie ma jednak miejsca, jeżeli nie występuje w przekazanej ostatecznie klientowi wersji oprogramowania umożliwiającej jej zgodne z umową użytkowanie.
3. Roszczenia z tytułu wad fizycznych są wykluczone w przypadku
– szkód powstałych w wyniku niewłaściwego lub niedbałego obchodzenia się z oprogramowaniem
– szkód powstałych w wyniku szczególnych oddziaływań czynników zewnętrznych, nie założonych w umowie
– dokonanych przez klienta albo osoby trzecie zmian i wynikłych stąd skutków
– oprogramowania rozszerzonego przez klienta albo osoby trzecie poza przewidziany przez nas dla niego interfejs
– z tytułu zgodności oprogramowania ze stosowanym przez klienta środowiskiem do przetwarzania danych.
4. Roszczenie z tytułu gwarancji ograniczone są wyłącznie do dostarczenia jako zamiennika nowego wydania (aktualizacji) albo nowej wersji (wyższą wersję) oprogramowania, pod warunkiem jej posiadania lub istnienia możliwości jej nabycia za akceptowalne nakłady.
5. Wszelką odpowiedzialność z tytułu rękojmi wyłącza się.

XIX. Prawa ochronne na przedmioty własności przemysłowej i prawa autorskie – wady prawne

Jeżeli osoba trzecia zgłosi uprawnione roszczenia z tytułu naruszenia praw ochronnych w odniesieniu do oprogramowania, odpowiadamy zgodnie z pkt. VIII w terminie określonym w pkt. XVIII.

Balluff Sp. z o.o.
ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław
Polska
Tel. +48 71 382 09 00
Faks +48 71 338 49 30
balluff@balluff.pl
www.balluff.pl

W górę