Plik PDF

1. Informacje Ogólne - Zakres Stosowania - Dodatkowe Porozumienia Ustne

1.1 Wszystkie usługi, które wykonujemy w stosunku do dostarczonych produktów, za wyjątkiem uzasadnionych roszczeń gwarancyjnych (np. serwis, rozruch i usługi doradcze, zwane dalej "Usługami") podlegają wyłącznie niniejszym Ogólnym Warunkom Usług Serwisowych. Firma Balluff nie wyraża zgody na zastosowanie postanowień sprzecznych lub odmiennych od niniejszych Warunków lub na zastosowanie innych ogólnych warunków usług o ile inaczej nie zostało to uzgodnione w formie pisemnej.

1.2 Niniejsze Ogólne warunki mają zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do przedsiębiorców w rozumieniu art. 43.1 Kodeksu Cywilnego

1.3 Pracownicy obsługi i nasi technicy serwisowi nie są upoważnieni do zawierania dodatkowych umów ustnych w stosunku do niniejszych Warunków.

2. Zawarcie umowy

O ile nie uzgodniono inaczej oferta na wykonanie usług złożona przez Balluff, nie jest wiążąca. Zamówienia złożone przez Klienta nie są dla Balluff wiążące do momentu ich pisemnego potwierdzenia przez Balluff lub do momentu ich domyślnego przyjęcia wyrażonego przystąpieniem do wykonania zamówienia lub wystawieniem faktury.

3. Koszty - Kalkulacja Kosztów - Dopłaty - Warunki Płatności

3.1 Wszystkie koszty i wydatki powstałe w związku z wykonywaniem Usług przez Balluff są pokrywane przez Klienta bez względu na to, czy może on przenieść w/w koszty i wydatki na osobę trzecią. Firma Balluff nie będzie zobowiązana do wystawiania faktur osobom trzecim, które nie są naszymi Klientami.

3.2 Całkowity czas pracy naszych techników serwisowych (czas przejazdu i wykonywania Usług) składa się z normalnych godzin pracy (od poniedziałku do piątku od godz. 6 do godz. 20 ) oraz naliczonych kosztów podróży zgodnie z obowiązującym Cennikiem.

W przypadku wykonywania usług poza normalnymi godzinami pracy stosujemy następujące dopłaty:

- od poniedziałku do piątku między godziną 20 a godziną 9 obowiązuje 50% dopłaty
- w soboty obowiązuje 50% dopłaty
- w niedziele obowiązuje 100 % dopłaty
- w dni urzędowo wolne od pracy, nie będące niedzielami, obowiązuje 150 % dopłaty

3.3 Czas podróży oraz koszty podróży do miejsca wykonywania usług zostaną obliczone od zakładu Balluff w którym technik jest zatrudniony do miejsca wykonywania usług oraz z powrotem, do miejsca zatrudnienia technika.

3.4 Zakwaterowanie i wyżywienie

W kraju: według stawki dziennej określonej przez właściwy organ państwowy za wyjątkiem kosztów noclegu. Koszty noclegu rozliczone zostaną na podstawie rachunku wystawionego przez dostawcę usług hotelowych lub na podstawie wspólnie uzgodnionej stawki zryczałtowanej.

Za granicą: według stawki dziennej określonej przez właściwy organ państwowy zgodnie z przynależnością kraju do określonej grupy państw, za wyjątkiem kosztów noclegu. Koszty noclegu rozliczone zostaną na podstawie rachunku wystawionego przez dostawcę usług hotelowych.

3.5 Powyższe stawki nie obejmują podatku od wartości dodanej (VAT) który zostanie naliczony w obowiązującej wysokości.

3.6 Jeżeli wykonanie Usług wymaga zainstalowania, zużycia lub wykorzystania w inny sposób jakichkolwiek części (zamiennych), firma Balluff upoważniona będzie do obciążenia Klienta kosztami w/w części (zamiennych) zgodnie z Cennikiem aktualnym w chwili zawarcia umowy.

3.7 Warunki płatności: Koszty usług są wymagalne z chwilą otrzymania faktury bez prawa do dokonywania jakichkolwiek potrąceń.

3.8 Klient może dokonać kompensaty swoich roszczeń tylko w przypadku gdy roszczenia Klienta zostały przez Balluff uznane, są bezsporne lub zostały ostatecznie określone odpowiednim orzeczeniem organu państwowego. Prawo kompensaty przysługuje Klientowi wyłącznie w stosunku do roszczeń powstałych na podstawie tego samego stosunku umownego.

3.9 Cesja wierzytelności wynikającej z umowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody Balluff pod rygorem nieważności.

4. Czas - Treść i Zakres Usług - Siła Wyższa

4.1 Usługi będą realizowane w terminach uzgodnionych umownie z Klientem. W innych przypadkach, usługi będą realizowane bez zbędnej zwłoki, w miarę dostępności środków oraz personelu.

4.2 O ile nie zostało to wyraźnie uzgodnione, ustalone czasy wykonywania Usług nie mają charakteru terminów ostatecznych.

4.3 Co do zasady, Usługi wykonywane są w ramach normalnego czasu pracy (por. 3.2). W miarę dostępności środków oraz personelu, Usługi mogą być wykonywane na wyraźne żądanie Klienta poza normalnym czasem pracy z zachowaniem obowiązku uiszczenia dopłat (por. sekcja 3.2).

4.4 Usługi będą wykonywane zgodnie z umową zawartą z Klientem - a w innych przypadkach, w zależności od rzeczywistej konieczności - w siedzibie Klienta, w miejscu zainstalowania urządzeń w stosunku do których Usługi będą wykonywane (zwane dalej "Urządzeniami") lub w jednym z zakładów Balluff. W przypadku wykonywania Usług w zakładzie Balluff, Klient zobowiązany jest do dostarczenia Urządzenia lub jego części do zakładu wskazanego przez Balluff. Klient ponosi koszty dostarczenia oraz odbioru Urządzenia lub jego części. Klient ponosi ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Urządzenia lub jego części w czasie transportu do i z zakładu Balluff.
W przypadku gdy zwrot Urządzenia ulega opóźnieniu z przyczyn za które Klient odpowiada, Balluff przysługiwać będzie zwrot kosztów związanych z przechowywaniem Urządzenia. Zwrot kosztów następował będzie od dnia zawiadomienia Klienta o gotowości Urządzenia do odbioru, w kwocie nie mniejszej niż 0,5% ceny netto Urządzenia za każdy rozpoczęty tydzień przechowywania, nie więcej jednak niż 10% ceny netto Urządzenia. Każdej ze Stron przysługuje prawo do wykazania, że koszty związane z przechowaniem Urządzenia są wyższe, niższe niż wskazane powyżej lub że nie powstały w ogóle.

4.5 Usługi Balluff ograniczone są do zakresu uzgodnionego umownie. W przypadku braku takiego uzgodnienia, usługi Balluff ograniczone są do Urządzeń. Firma Balluff nie jest zobowiązana do wykonywania Usług na innych obiektach na życzenie Klienta.

4.6 Zdarzenia mające charakter siły wyższej , tj. nieprzewidziane zdarzenia na które Firma Balluff nie ma wpływu i za które nie jest odpowiedzialna (np. działania władz (niezależnie czy są one ważne lub nieważne), pożary, powodzie, huragany, wybuchy i inne klęski żywiołowe, zaburzenia pracy, strajki, lokaut, zmiany w prawie) przedłużają czas wykonywania Usług o okres ich trwania. Powyższe postanowienia stosuje się również w przypadkach gdy występują one podczas zwłoki w wykonywaniu Usług lub u dostawców Balluff. Jeżeli w wyniku takich okoliczności nie jest możliwe wykonanie usługi w rozsądnym terminie, każda ze Stron może odstąpić od umowy lub od jej niewykonanej części bez roszczeń odszkodowawczych drugiej Strony.

4.7 W przypadku takiej konieczności, Firma Balluff dostarczy Klientowi po zakończeniu wykonywania Usług niezbędną instrukcję obsługi lub inną dokumentację techniczną w odniesieniu do Urządzeń lub wykonanych Usług.

5. Współpraca - Obowiązki Klienta

5.1 Klient zobowiązany jest do zapewnienia warunków umożliwiających terminowe wykonanie Usługi przez personel Balluff w siedzibie Klienta. Klient zobowiązany jest do umożliwienia nieprzerwanego dostępu do Urządzeń przez cały czas wykonywania Usług. Warunki pracy muszą odpowiadać wszystkim wymogom prawnym w tym zakresie, w szczególności wymogom bezpieczeństwa i higieny pracy.

5.2 Klient zobowiązany jest do zapewnienia funkcjonowania wszelkich urządzeń technicznych niezbędnych do wykonania Usługi i udostępnienia ich personelowi Balluff. Klient ponadto, zobowiązany jest do udostępnienia wyposażenia pomocniczego i płynów niezbędnych dla funkcjonowania Urządzeń.

5.3 Klient udostępnia personel niezbędny do prawidłowego funkcjonowania urządzeń technicznych.

5.4 W razie konieczności, Klient zapewnia tłumacza.

5.5 Obowiązki wynikające z niniejszego pkt. 5 Klient wykonuje nieodpłatnie. W przypadku braku terminowego wykonania w/w obowiązków przez Klienta, Balluff jest uprawniony (lecz nie zobowiązany) do wykonania w/w obowiązków w imieniu Klienta oraz na jego koszt.

5.6 Jeżeli Klient pozostaje w zwłoce w wykonaniu swoich zobowiązań wynikających z obowiązku współpracy lub narusza je z przyczyn, za które Klient odpowiada, Balluff uprawniony jest do dochodzenia stosownego odszkodowania, włączając w to wszystkie dodatkowo poniesione koszty. Realizacja takiego uprawnienia pozostaje bez wpływu na prawo do zgłaszania dalszych roszczeń.

6. Przerwa w Wykonywaniu Usług – Odstąpienie od Wykonywania Usług

6.1 Co do zasady, Usługi wykonywane są bez przerwy, w trakcie jednej operacji. W przypadku gdy nie jest to możliwe z przyczyn, za które Balluff oraz jego personel nie odpowiada, Klient zobowiązany jest ponieść wszelkie dodatkowe koszty z tego wynikające, w szczególności koszty podróży do i od Klienta. Powyższe dotyczy również sytuacji gdy wymagane jest zastosowanie części (zamiennych) a konieczność ich zastosowania wyniknęła w trakcie wykonywania Usług i które nie są natychmiast dostępne. W takich przypadkach Balluff podejmie wszelkie wysiłki w celu jak najszybszego wykonania Usługi z zastrzeżeniem poniesienia przez Klienta dodatkowych kosztów.

6.2 Firma Balluff jest upoważniona do przerwania wykonywania bieżącej Usługi w przypadku, gdy zatrudniony do jej wykonania personel jest pilnie potrzebny w innym miejscu (np. w przypadku poważnych, nagłych przerw w produkcji, zakłóceń w wykonaniu usług u innych Klientów) oraz w przypadku, gdy natychmiastowe wykonanie Usługi u Klienta nie jest niezbędne. Balluff ponosi dodatkowe koszty wynikające z takiego przerwania wykonywania Usługi z wyłączeniem roszczeń odszkodowawczych Klienta. Przerwanie wykonywania usługi będzie ograniczone do niezbędnego minimum.

6.3 W przypadku gdy Usługi nie mogą być wykonane, w całości lub w części, z przyczyn za które Klient odpowiada, Firma Balluff upoważniona będzie do odstąpienia od umowy. Odstąpienie od umowy poprzedzone zostanie wyznaczeniem Klientowi odpowiedniego terminu, w celu umożliwienia Balluff wykonania Usługi.

6.4 W przypadku braku możliwości wykonania Usługi:

a) ze względu na brak możliwości rozwiązania problemu, pomimo zastosowania powszechnie znanych procedur oraz zasad wiedzy technicznej,
b) ze względu na brak możliwości dostarczenia części(zamiennych)

Klient zobowiązany jest pokryć koszty rzeczywiście wykonanych prac, o ile Balluff nie będzie odpowiedzialny za brak możliwości wykonania Usługi.

7. Roszczenia z tytułu wad

7.1 Uprawnienia z tytułu wad wygasają w terminie 12 miesięcy od dnia wykonania Usługi. Ograniczenie powyższe nie ma zastosowania w przypadkach, gdy bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują dłuższy okres wygaśnięcia uprawnień z tytułu wad wykonanych Usług.

7.2 Klient zobowiązany jest do dokonania zgłoszenia wad wykonanych usług w terminie 14 dni od wykonania Usługi ( w przypadku wad widocznych) lub od daty ujawnienia się wady, pod rygorem utraty uprawnień do dochodzenia roszczeń z tytułu wad wykonanej Usługi.

Wszelkie, ogólnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące obowiązku zbadania wykonanej Usługi będą miały w całości, zastosowanie do Usług. Odpowiedzialność Balluff za szkody wynikłe z opóźnienia w zgłoszeniu wad jest wyłączona.

7.3 Odszkodowanie może być dochodzone przez Klienta wyłącznie na podstawie oraz zgodnie z pkt 8 poniżej.

8. Odpowiedzialność

8.1 Firma Balluff odpowiada wyłącznie za bezpośrednie szkody wynikające z wadliwego wykonania Usług lub naruszenia przez Balluff innych obowiązków umownych oraz wynikających z przepisów prawa. Odpowiedzialność z tytułu szkód pośrednich, utraty zysku itp. wyłącza się. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności nie ma zastosowania, gdy bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują odpowiedzialność dalej idącą a w szczególności szkód wynikających z przestępstwa, winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa, szkód na osobie oraz szkód wynikających z odpowiedzialności za produkt niebezpieczny.

8.2 Odpowiedzialność z tytułu naruszenia obowiązków umownych ograniczona jest do szkód, które są do przewidzenia dla Balluff w chwili zawierania umowy jako szkody typowe. (dalej Szkody Typowe) z tym jednakże zastrzeżeniem, że szkoda nie została wywołana umyślnie lub na skutek rażącego niedbalstwa, nie polega na uszkodzeniu ciała lub nie wynika z przepisów o odpowiedzialności za produkt niebezpieczny.

8.3 Szkodami Typowymi w rozumieniu ppkt 8.2 są:

a) w każdym przypadku: w maksymalnej wysokości równej wynagrodzeniu netto wynikającemu z zawartej umowy na wykonywanie Usługi z którą odpowiedzialność jest związana
b) w ciągu roku kalendarzowego: w maksymalnej wysokości obrotów netto wynikającej z zakupów Klienta w firmie Balluff w poprzednim roku kalendarzowym. W pierwszym roku współpracy - w maksymalnej wysokości obrotów netto wynikającej z zakupów Klienta w firmie Balluff aż do wystąpienia szkody.

W żadnym razie Szkodami Typowymi w rozumieniu ppkt 8.2 nie są wszelkie szkody pośrednie (np. szkody wynikające z utraty zysków, szkody wynikające z przerw w działalności gospodarczej).

8.4 Niezależnie od sekcji 8.3 wysokość odszkodowania płatnego przez Balluff na rzecz Klienta ustalana jest z uwzględnieniem sytuacji ekonomicznej Balluff, charakteru, zakresu i czasu trwania współpracy, przyczynienia się Klienta do powstania szkody oraz szczególnie niekorzystnych warunków eksploatacji Urządzeń. W szczególności wysokość odszkodowań, zwrotu kosztów oraz wydatków płatnych przez Balluff na rzecz Klienta musi pozostawać w odpowiedniej proporcji do wartości świadczonych Usług lub dostarczonych Urządzeń.

8.5 Wszystkie ograniczenia odpowiedzialności będą miały zastosowanie w takim samym stopniu do agentów Balluff oraz osób, którymi Balluff posługiwać się będzie przy wykonywaniu Umów.

8.6 postanowienia niniejszej sekcji 8 Ogólnych Warunków nie powodują zmiany ogólnych zasad dotyczących ciężaru dowodu w sprawach dotyczących odpowiedzialności Balluff.

8.7 postanowienia pkt 8.1 oraz 8.2 wyczerpują wszelkie roszczenia Klienta z tytułu wad wykonywanych Usług oraz dostarczonych Produktów.

9. Odbiór Usług

9.1 Po wykonaniu usługi Klient zobowiązany jest do sprawdzenia prawidłowości jej wykonania i podpisania świadectwa odbioru dostarczonego przez Balluff. Klient nie może odmówić podpisania świadectwa odbioru w przypadku wystąpienia wad nieistotnych.

9.2 personel Balluff przedstawi Klientowi do pisemnego zatwierdzenia zestawienie kosztów podróży oraz liczby godzin pracy. Poprzez podpisanie zestawienia Klient potwierdza wykonanie Usługi zgodnie z zamówieniem. Czas podróży powrotnej zostaje uzupełniony przez osobę upoważnioną ze strony Balluff w momencie powrotu pracownika.

Usługę uważa się za odebraną w momencie podpisania zestawienia, lecz nie później, niż w momencie uruchomienia Urządzenia i przekazania go do eksploatacji.

10. Umowne Prawo Zastawu

W przypadku świadczenia Usług na terenie zakładu Balluff, umowne prawo zastawu obciąża przedmioty Klienta które znalazły się w posiadaniu Balluff w związku z zawartą Umową. Powyższe umowne prawo zastawu stosuje się również do roszczeń z tytułu Usług świadczonych w terminie wcześniejszym w stosunku do zawartej Umowy.

11 Zastrzeżenie Własności

11.1 O ile zainstalowane części (zamienne) nie stały się zasadniczymi elementami Urządzeń, Balluff przysługuje do nich prawo własności do momentu zapłaty całości ceny oraz wykonania przez Klienta wszystkich pozostałych obowiązków wynikających z Umowy.

11.2 Przyłączenie, połączenie lub przeróbka dostarczonych części (zamiennych) następuje w każdym przypadku na naszą rzecz jako producenta jednakże bez powstawania jakichkolwiek zobowiązań po stronie Balluff. Jeśli w wyniku przyłączenia, połączenia lub przeróbki części (zamiennych) powstaną jakiekolwiek wspólne prawa, Klientowi oraz Balluff przysługiwać będzie wspólny tytuł prawny (współwłasność) do nowego produktu, w proporcji odpowiadającej wartości dostarczonych przez Balluff produktów. Klient zobowiązany będzie do przechowywania nowego produktu bez dalszych kosztów ze strony Balluff.

11.3 W odniesieniu do towarów, co do których Klient oraz Balluff posiadają wspólny tytuł prawny, Klient przenosi niniejszym na Balluff, tytułem zabezpieczenia, wszelkie roszczenia wynikające z dalszej sprzedaży lub innego przekazania w/w towarów na rzecz osób trzecich, w wysokości odpowiadającej wartości dostarczonych przez Balluff części (zamiennych) wynikającej z faktury. Na żądanie Balluff, Klient przekaże Balluff odpowiedni dokument cesji.

11.4 Klient nie ma prawa zastawiać oraz dokonywać przewłaszczenia na zabezpieczenie dostarczonych przez Balluff produktów. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Balluff o wszelkich próbach dokonania zajęcia dostarczonych produktów, przypadkach skierowania do nich egzekucji oraz innych działaniach podejmowanych przeciwko produktom przez osoby trzecie.

12. Postanowienia Końcowe

12.1 Do spraw uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie wyłącznie przepisy prawa polskiego, z wyłączeniem norm kolizyjnych.

12.2 Sądami właściwymi dla rozstrzygania sporów wynikających z niniejszej umowy są właściwe dla siedziby Balluff Sądy Powszechne. Firmie Balluff przysługuje również prawo do wytoczenia powództwa przed Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Klienta.

W górę