Do grupy Balluff dołączają dwie kolejne firmy

Do grupy Balluff dołączają dwie kolejne firmy

Rodzina firm zrzeszonych pod marką Balluff po-większa się — dzięki integracji dwóch nowych firm ponownie wzrosną nasze kompetencje w zakresie cyfryzacji

Do eksperta w zakresie rozwiązań związanych z czujnikami i automa-tyką z siedzibą w Neuhausen auf den Fildern dołączyły spółki iss in-novative software services GmbH ze Stuttgartu i Matrix Vision GmbH z Oppenweiler.

Neuhausen a.d.F. – 14 września 2017 – Firma Balluff poszerza swoją bazę specjalistycznej wiedzy związanej z cyfryzacją, przejmując nie jedną, lecz dwie firmy: programistyczną firma iss innovative software services GmbH (iss) ze Stuttgartu oraz pionier na rynku systemów wizyj-nych — Matrix Vision GmbH (MV) z Oppenweiler niedaleko Stuttgartu są teraz częścią zespołu specjalistów w zakresie rozwiązań związanych z systemami czujników i automatyką. Wiążące umowy podpisano w lipcu i sierpniu po prawie sześciu miesiącach negocjacji. Rodzinna firma przejmie 160 pracowników i utrzyma siedziby w Stuttgart-Vaihingen oraz Oppenweiler.

Przejęcia wesprą strategię grupy

Nowe firmy wzmocnią kluczowe kompetencje firmy Balluff z dwóch dziedzin: rozwoju oprogramowania i systemów wizyjnych. To przejęcie stanowi kluczowy element strategicznego rozwoju Grupy. Florian Her-mle, dyrektor zarządzający komentuje: „Łącząc naszą technologię sie-ciową z doświadczeniem obu firm w zakresie programowania, zwięk-szymy możliwości w odniesieniu do dostarczania zintegrowanych roz-wiązań z dziedziny automatyki pochodzących od jednego dostawcy. Specjalistyczna wiedza firm iss i Matrix Vision oraz ich pracownicy po-zwolą nam szybciej wykorzystać ogromne możliwości rozwoju w zakre-sie cyfryzacji, a jednocześnie poszerzyć naszą ofertę sprzętową i pro-gramową”.

Pogłębianie wiedzy fachowej w zakresie oprogramowania

Firma iss specjalizuje się w dostarczaniu narzędzi, systemów testowych, procesów i standaryzacji w zakresie rozwoju oprogramowania. Jak w przypadku firmy Balluff, głównymi klientami założonej w 1996 r. i zatrudniającej 60 pracowników firmy są podmioty z branży motoryza-cyjnej wraz z ich poddostawcami. Ze względu na swoje bogate doświad-czenie w zakresie przygotowywania systemów wbudowanych na potrze-by przemysłu motoryzacyjnego firma iss stanie się w grupie Balluff we-wnętrznym specjalistą do spraw oprogramowania. „Zatrudniamy już 25 programistów, jednak ciągle koncentrujemy się na poszerzaniu wie-dzy w zakresie cyfryzacji i pilnie poszukujemy kolejnych wykwalifikowa-nych w tej dziedzinie pracowników. W szczególności mamy na celu opracowanie otwartych platform oprogramowania, których w przyszłości będziemy potrzebowali, aby przekazywać naszym klientom zintegrowa-ne rozwiązania w dziedzinie automatyki.” — mówi Hermle.

Joachim Mettenleiter, jeden z dwóch dyrektorów zarządzających firmy iss, stwierdził: „Bardzo się cieszymy, że dołączyliśmy do Grupy Balluff. Niewątpliwie Balluff jest jedną z firm, które ustanawiają trendy w cyfry-zacji przemysłu i już nie możemy się doczekać nowych i fascynujących wyzwań. Jestem przekonany, że w nadchodzących latach będziemy potrafili dotrzymać kroku naszym kolegom z działu oprogramowania firmy Balluff i że razem jeszcze bardziej ugruntujemy pozycję grupy w rzeczywistości Industry 4.0”.

Poszerzanie gamy produktów z zakresu systemów wizyjnych

Firma Matrix Vision i gama produktów przez nią oferowanych umocnią pozycję Grupy Balluff w dziedzinie, w której do tej pory grała raczej dru-goplanową rolę, czyli w zakresie systemów rozpoznawania i analizy obrazu przesyłanego z kamer, nazywanych systemami wizyjnymi. Zało-żona w 1986 r. firma i jej 100 pracowników specjalizuje się w opracowy-waniu i sprzedaży urządzeń typu frame grabber, standardowych kamer przemysłowych, czujników wideo, systemów wbudowanych oraz opro-gramowania w dziedzinie przemysłowego przetwarzania obrazu. Czło-nek zarządu firmy Balluff Pan Florian Hermle zauważa: „Przez ostatnie cztery lata spółka Matrix Vision była naszym skutecznym partnerem rozwojowym. Jedna linia oferowanych przez nas produktów korzystają-cych z funkcji rozpoznawania obrazu przesyłanego z kamer pochodzi od firmy Matrix Vision. Dzięki temu wiemy, że nasza współpraca dobrze się ułoży, a linie naszych produktów będą do siebie optymalnie dopasowa-ne”. Oprogramowanie jest istotnym czynnikiem z punktu widzenia firmy Matrix Vision: Około 30 z jej 100 pracowników zajmuje się w ten czy inny sposób zagadnieniem przetwarzania obrazu na potrzeby przemysłu. Jak wyjaśnia Hermle: „Firma Matrix Vision pozwala nam zarówno poszerzyć naszą gamę produktów w sektorze systemów korzystających funkcji rozpoznawania obrazu przesyłanego z kamery, jak również rozwinąć nasze umiejętności w dziedzinie oprogramowania”.

Zdanie to podziela Uwe Furtner, dyrektor zarządzający ds. technicznych firmy Matrix Vision: „Firma Balluff jest dla nas idealnym partnerem. Po-znaliśmy się już bardzo dobrze podczas wieloletniej współpracy rozwo-jowej, a oferty naszych produktów nie pokrywają się, lecz idealnie się uzupełniają”. Furtner uznaje także ogromny potencjał firmy Matrix Vision w grupie Balluff w zakresie sprzedaży i usług konsumenckich. „Nasi klienci prowadzą produkcję na całym świecie i oczekują wsparcia od swoich dostawców na miejscu. W pewnym momencie firma Matrix Vi-sion natrafiłaby na trudności w tym aspekcie, po prostu z powodu wiel-kości naszego przedsiębiorstwa, ale ponieważ teraz mamy do dyspozy-cji sieć usługową, sprzedażową oraz logistyczną firmy Balluff, czyli roz-wiązania o zasięgu globalnym, otwierają się przed nami zupełnie nowe możliwości”.

W 2016 roku firma Balluff zwiększyła swoje przychody o 3,3%, czyli do 378 milionów euro (w poprzednim roku: 366 milionów euro) i zaczęła rok 2017 bardzo obiecująco, z przychodem wyższym o 21,8%. Po przejęciu dwóch nowych spółek firma Balluff zatrudnia 3550 osób rozlokowanych w 37 placówkach na całym świecie. Grupa Balluff przejęła 100% udzia-łów firmy iss innovative software services, natomiast 25% udziałów spół-ki Matrix Vision pozostaje w rękach poprzednich udziałowców. Zatrudnia-jąc na całym świecie ponad 300 programistów specjalizujących się w systemach czujników oraz rozwiązaniach identyfikacyjnych i sieciowych w dziedzinie automatyzacji przemysłowej, firma Balluff pokazuje, że ciągły rozwój traktuje priorytetowo, czego dowodzi fakt, że w 2016 roku firma przeznaczyła na badania i rozwój w tej dziedzinie 13,7% przycho-du.

Do grupy Balluff dołączają dwie kolejne firmy
Dyrektorzy zarządzający trzech firm oraz osoby odpowiedzialne z inte-grację (od lewej): Uwe Furtner, Erhard Meier (Matrix Vision), Florian Hermle, Katrin Stegmaier-Hermle, Michael Unger (Balluff), Michael Wäschle and Joachim Mettenleiter (iss). Zdjęcie: Balluff

O firmie Balluff

Założona w 1921 roku w Neuhausen auf den Fildern firma Balluff, za-trudniająca ponad 3550 pracowników na całym świecie, cieszy się uznaniem za działania na rzecz innowacyjności, oferowaną jakość pro-duktów oraz wielobranżowe doświadczenie w dziedzinie automatyzacji przemysłowej. Firma, należąca od czterech pokoleń do jednej rodziny i tworząca wiodące rozwiązania w zakresie czujników i automatyzacji, oferuje kompleksowy wachlarz innowacyjnych technologii z zakresu czujników, systemów identyfikacji i sieciowych oraz oprogramowanie mające zastosowanie w integracji rozwiązań systemowych. W 2016 roku Grupa Balluff zadeklarowała przychód o wysokości 378 milionów euro. Oprócz głównej siedziby w Neuhausen firma Balluff ma zakłady i tereny inwestycyjne na całym świecie, w tym 37 międzynarodowych filii i przed-stawicielstw. To gwarantuje klientom łatwy i szybki dostęp do produktu w każdym miejscu na świecie oraz wysoką jakość wsparcia i usług na poziomie lokalnym.

Informacje o firmie Matrix Vision

Założona w 1986 roku w Oppenweiler koło Backnang firma Matrix Vision jest jednym z większych dostawców komponentów do przetwarzania obrazu na rynku niemieckojęzycznym. Będąc pionierem branży rozpo-znawania obrazu, oferuje ona szeroką gamę urządzeń typu frame grab-ber, kamer przemysłowych, inteligentnych kamer, czujników wideo, sys-temów wbudowanych i oprogramowania w sektorze przemysłowego przetwarzania obrazu. Spółka Matrix Vision i jej doświadczeni partnerzy rozwijają również spersonalizowane rozwiązania na specjalne zamó-wienia: od pojedynczych elementów po kompletne, autonomiczne jed-nostki. Firma Matrix Vision zatrudnia 100 pracowników i w 2016 roku osiągnęła przychód w wysokości 15 milionów euro.

Informacje o firmie iss innovative software services

Usługi założonej w 1996 r. firmy iss innovative software services obej-mują opracowywanie systemów oprogramowania (między innymi apli-kacje bazodanowe, środowiska programistyczne i aplikacje sieciowe) oraz usługi techniczne w dziedzinie technologii motoryzacji i automatyki. Oferta firmy obejmuje zakres od planowania strategicznego i analiz przez prace koncepcyjne i projekty aż po ich wdrażanie. Usługi zatrud-niającej 60 pracowników firmy iss innovative software services przynio-sły w 2016 roku przychód w wysokości 6 milionów euro.