Balluff-inköpsdokument
Balluff-inköpsdokument

Viktiga dokument

Här finns alla dokument som behövs för ett lyckat samarbete.

 • Konfliktmineraler

  Gäller från 11/2015

  Som specialister inom industriautomation förenar vi familjeföretagets traditioner med den internationella utblicken hos en global aktör. Nyskapande teknik, kundorientering och ett globalt kvalitetsåtagande är grunden för vår kommersiella verksamhet. 3000 medarbetare på mer än 61 orter över hela världen engagerar sig i detta.

  I april 2009 lade USA-senatorn Sam Brownback fram lagförslaget Congo Conflict Minerals Act, som skulle kräva att elektronikföretag kontrollerar och offentliggör varifrån de mineraler man använder kommer. Lagen kom dock aldrig att antas. Ett liknande stycke bifogades emellertid till Dodd–Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act (i förkortning: Dodd-Frank Act), som antogs av USA:s kongress och undertecknades som lag av president Barack Obama den 21 juli 2010. Enligt artikel 1502 i Dodd-Frank Act måste tillverkarna berätta om deras industriprodukter innehåller ”konfliktmineraler”. Som ”konfliktmineraler” räknas guld, men även tenn, tantal och volfram, från Demokratiska republiken Kongo (DRK) och angränsande länder, där politiskt våld och krig finansieras genom handel med dessa mineraler.

  Samarbete på hög nivå och intensivt informationsutbyte krävs för att garantera en sund och långsiktig affärsrelation med våra leverantörer. Balluff har satt upp som mål att alla material som används i våra produkter ska gå att anskaffa på ett sätt som inte underblåser konflikter.

  Internationellt sett har gruvdrift under oacceptabla förhållanden i DRK och angränsande områden satt fokus på handeln med konfliktmineraler. Börsnoterade företag får inte handla med mineraler från detta område. Även om en leverantör inte utnyttjar mineraler från en konfliktregion, måste denne kunna styrka att mineralerna inte kommer från DRK-området.

  Balluff är inte noterat på börsen i USA och är därför inte tvunget att svara på de offentliga kraven eller att sammanställa någon rapport om konfliktmineraler. Ämnet är ändå mycket viktigt för oss, eftersom det handlar om den leverantörskedja där Balluff ingår. Eftersom flera av våra kunder som lyder under amerikansk lag skickar förfrågningar till Balluff, måste vi i enlighet med detta bekräfta att våra produkter är konfliktfritt framställda – varje år den 31 maj. Vi ber därför våra direkta leverantörer att ange om de utnyttjar konfliktmineraler, att beskriva vilken ställning deras bearbetningsanläggningar har i leverantörskedjan och att beskriva hur beredd man är att uppnå en konfliktfri anskaffning av råvarorna. Det innebär att Balluff måste begära in och utvärdera rapporter om konfliktmineraler från sina leverantörer en gång om året. Vi kräver att den senaste versionen av den standardiserade rapporteringsmallen (http://www.conflictfreesourcing.org/conflict-minerals-reporting-template/) används och godtar ingen försäkran i fri text. Rapporterna från våra leverantörer formar en databas som används för våra egna rapporter om konfliktmineraler. Vi arbetar mycket samvetsgrant med denna fråga. Balluff har utvecklat en metod för att bestämma användningen av, härkomsten för och källorna till konfliktmineraler.

  Balluff vill gärna sprida medvetenheten om att alla länkar i leverantörskedjan är skyldiga att samarbeta på det här området. Vi sätter stort värde på stödet och medverkan från alla våra leverantörer av produkter som guld, tenn, tantal och volfram. Vi förlitar oss vid rapportsammanställningen på det nära samarbetet med våra leverantörer. Vi vill också påpeka att detta är en fortlöpande process. Våra leverantörer är skyldiga att kontinuerligt hålla uppsikt över eventuella förändringar i sina leverantörskedjor och självständigt meddela oss så snart en förändring inträffar.

  Stort tack för era ansträngningar och ert samarbete med att sammanställa de uppgifter som krävs för att uppfylla rapporteringsplikten enligt lag i leverantörskedjan!

 • Inköpsvillkor

  1. Omfattning

  Våra beställningar av leveranser och andra tjänster (nedan gemensamt kallade ”tjänster”) sker uteslutande med utgångspunkt i följande inköpsvillkor. Vi accepterar inga försäljningsvillkor hos leverantören som strider mot, avviker från eller inte regleras i dessa inköpsvillkor, såvida vi inte uttryckligen och i skrift kommit överens om annat. Detta gäller även om vi utan förbehåll skulle acceptera tjänsterna trots kännedom om villkor som strider mot, avviker från eller inte fastställs i våra inköpsvillkor. Eller om leverantören i sin offert, sin orderbekräftelse, på fakturorna eller i samband med färdigställandet av kontraktet skulle hänvisa till giltigheten hos sina allmänna affärsvillkor och Balluff inte uttryckligen motsätter sig inkluderandet av dessa. Inom ramen för de löpande affärsrelationerna gäller våra inköpsvillkor även för alla framtida avtal med våra leverantörer, utan att vi varje gång särskilt behöver hänvisa till giltigheten hos dessa inköpsvillkor. Dessa inköpsvillkor gäller endast vid affärstransaktioner med företag.

  2. Verktyg

  Verktyg, produktionsutrustning, modeller, formar, mallar och andra mönster (nedan gemensamt kallade ”verktyg”) som vi tillhandahåller åt våra leverantörer för att de ska kunna utföra beställningarna, kvarstår i vår ägo och lånas enbart ut till leverantören. Leverantören ansvarar för att på egen bekostnad hålla verktygen i funktionsdugligt skick, framför allt för att på ett professionellt sätt vårda och underhålla dem. När de avtalsenliga plikterna fullgjorts, eller om inget avtal har tecknats alternativt om avtalet sägs upp, ska leverantören omedelbart och utan uppmaning återlämna verktygen till oss i fullgott skick. Dessutom måste leverantören omedelbart återlämna verktygen till oss i fullgott skick när vi så kräver. Leverantören bär risken för oavsiktliga förluster eller försämringar av verktygen när de finns i dennes vård och förbinder sig att omedelbart meddela oss om eventuella skador på dem. Leverantören ansvarar dessutom för alla eventuella skador eller försämringar av de verktyg som denne förfogar över, oavsett om de uppstår avsiktligen eller av oaktsamhet. Dessa bestämmelser gäller på motsvarande sätt för verktyg som leverantören tillverkar eller låter tillverka på vår bekostnad för att kunna framställa de för oss avsedda produkterna. Leverantören får endast använda verktygen som räknas in under punkt nr 2 i samband med tillverkningen av de för oss avsedda produkterna. Leverantören förbinder sig att inte överlämna dessa verktyg till tredje part utan vårt skriftliga medgivande, vare sig för inspektion eller för andra syften. Vidare förbinder sig leverantören att inte överlämna de med dessa verktyg framställda produkterna till tredje part utan vårt skriftliga medgivande, vare sig i form av råämne eller som halv- eller färdigfabrikat. Samma sak gäller för produkter som leverantören har utvecklat efter våra anvisningar eller med väsentlig medverkan från vår sida (genom försök etc.).

  3. Leveransvillkor – leveransdatum – förseningar

  Har inget annat avtalats, sker leveransen DAP (Delivered At Place – leverans till namngiven plats enligt Incoterms® 2010) till den leveransadress som anges i vår beställning eller – om ingen leveransadress anges i beställningen – DAP till vårt huvudkontor. Överskrids överenskommet leveransdatum, har vi efter skälig tids resultatlös väntan rätt att kräva skadestånd och häva avtalet. Detta förutsatt att förseningen inte beror på orsaker som leverantören inte kan råda över. Vid förseningar hos leverantören har vi rätt att som skadeersättning för varje påbörjad vecka som förseningen pågått begära ett schablonbelopp på 0,5 % av den försenade tjänstens beställningsvärde. Sammanlagt dock högst 10 % av det totala ordervärdet. Båda parter har rätt att styrka att skadan som uppstått är större, mindre eller ingen alls. Så snart leverantören upptäcker att man inte klarar att leverera tjänsten – hela eller delar av den – i avtalad tid, måste denne genast meddela oss detta skriftligen och samtidigt ange orsaken och hur långvarig förseningen förväntas bli. Varken meddelandet eller ett uteblivet svar på det från vår sida innebär att vi erkänner ett nytt leveransdatum eller berör våra avtalsenliga och lagstadgade rättigheter och fordringar. Delleveranser av tjänster tillåts endast om vi först uttryckligen och skriftligen gett vårt godkännande. Att acceptera delleveranser eller försenade leveranser av tjänster inskränker inte på något sätt våra avtalsenliga och lagstadgade rättigheter och fordringar. Vi godtar inte några ansvarsfriskrivningar, ansvarsbegränsningar och/eller ansvarsinskränkningar av något slag från leverantörens sida vid eventuella leveransförseningar.

  4. Frakt – emballage – kostnader – riskövergång

  Leverantören är skyldig att tydligt ange såväl vårt artikelnummer som försändelsens innehåll på alla fraktdokument och följesedlar. Har inget annat avtalats, utförs leveransen utan påslag för frakt- och emballeringskostnader, direkt till vårt huvudkontor eller till den mottagningsadress som anges av oss. Samtliga kostnader för frakt och emballage ingår i priset. Det åligger leverantören att ombesörja emballering och transport på ett yrkesmässigt sätt. Att välja lämplig speditör är leverantörens sak. Har inget annat avtalats, är det leverantörens sak att på egen bekostnad hämta och avfallshantera de levererade varornas transportemballage från vårt huvudkontor eller från den mottagningsadress som vi angett. Ett meddelande ska alltid sändas till oss när försändelsen är klar att skicka. Vi har en transportförsäkring. Med anledning av detta ska leverantören alltid meddela oss omedelbart om eventuella transportskador. Ansvaret för oavsiktliga förluster eller försämringar av leveransen övergår till oss först vid den formella överlämningen av produkten. Leverantören måste låta en behörig person från oss skriftligen kvittera leveransen.

  5. Priser – prisjustering – betalning

  Alla avtalade priser är fasta priser som inte kan ändras i efterhand, såvida man inte kommit överens om annat. Har inget annat avtalats avser priserna valfri mottagningsadress inklusive kostnader för frakt, emballage och bortskaffande av emballaget. Har inget annat avtalats, betalar vi räkningar inom 30 dagar netto. Betalningsfristen löper från det att vi mottagit en korrekt och kontrollerbar faktura, dock tidigast från det datum då leveransen tagits emot. Alla betalningar sker med reservation och innebär varken att tjänsten kontrollerats eller godkänts som avtalsenlig.

  6. Beskaffenhet – kvalitetsstandarder

  Samtliga leveranser och tjänster måste motsvara den senaste tekniken, tillämpliga lagar och förordningar liksom riktlinjerna från myndigheter, bransch- och specialistorganisationer samt vara lämpliga för den avsedda användningen. Framför allt ska gällande olycksförebyggande bestämmelser, övriga arbetarskyddsbestämmelser samt allmänt vedertagna säkerhetstekniska och arbetsmedicinska föreskrifter följas. Vidare utgår vi från att alla inblandade personer har de nödvändiga kompetenserna och kvalifikationerna för att utföra leveranserna och tjänsterna. I övrigt ska leveranserna och tjänsterna utföras med inom branschen normal omsorg och försiktighet. Vid tjänster som utgår från ritningar, planer eller andra avtalshandlingar som beskriver specifikationer eller särdrag, ska dessa specifikationer och särdrag upprätthållas så exakt som möjligt. De utgår från de branschstandarder som gäller i övrigt. För att leverantören ska få göra några ändringar i utförandet eller kvaliteten hos de tjänster som ska levereras i jämförelse med vad som överenskommits eller jämfört med tidigare tjänster, krävs att vi gjort en provtagning och gett vårt skriftliga godkännande. I tveksamma fall måste leverantören förhöra sig om den avsedda användningen eller vilken typ av vidare bearbetning som ska ske. Att vi delvis godtar eller bearbetar den levererade produkten innebär inte att vi accepterar den utan anmärkning. Även om den levererade produkten delvis utnyttjas eller bearbetas kvarstår samtliga krav på att åtgärda bristerna.

  7. Åtgärdskrav vid brister

  Vid leverans av defekta produkter kan vi efter eget val begära att bristerna åtgärdas inom en rimlig tidsrymd eller att produkten ersätts med en som är felfri. Leverantören är skyldig att stå för de nödvändiga kostnaderna i samband med kompletteringsåtgärderna. I synnerhet är leverantören skyldig att stå för alla kostnader som uppstår i samband med att bristerna konstateras och åtgärdas, även de kostnader som drabbar oss – framför allt kostnader för undersökning, demontering och återmontering, arbete, material, transport och övriga kostnader vid ny leverans och omarbetning. Detta gäller även om kostnaderna ökar på grund av att varorna har transporterats till en annan plats än uppfyllelseorten, dock inte om detta medför orimliga kostnader. Leverantören har inte rätt att vägra utföra den av oss valda typen av kompletteringsåtgärder – eller kompletteringsåtgärder över huvud taget – med motiveringen att dessa kräver orimliga kostnader, så länge kostnaderna för (den valda) kompletteringen inte blir mer än tre gånger det ursprungliga inköpspriset för den defekta varan. I brådskande fall (om leverantörens åtgärder för att avhjälpa bristerna är försenade, eller om vi riskerar ovanligt stora skador) har vi – även när den avtalsrättsliga lagstiftningen är tillämplig – rätt att på leverantörens bekostnad och risk åtgärda bristerna på egen hand eller genom tredje part. När den avtalsrättsliga lagstiftningen är tillämplig gäller detta dock inte i fall leverantören inte är ansvarig för förseningen. Om (a) vi utan framgång har försökt fastställa en rimlig tidsfrist för leverantören att avhjälpa bristerna eller leverera en felfri vara, (b) kompletteringsåtgärderna misslyckats, (c) är orimliga, (d) eller om leverantören bestämt och definitivt vägrar utföra dem, eller, (e) om det finns särskilda omständigheter som, med avvägning av båda parters intressen, motiverar tillämpningen av nedan avgränsade, ytterligare rättigheter, har vi rätt att sänka inköpspriset i samma grad som det verkliga produktvärdet vid tidpunkten för kontraktsskrivningen förhåller sig till den felfria produktens värde (minskning) eller häva avtalet. Dessutom, eller som alternativ, har vi rätt att begära ersättning för skador som uppstår vid leveransen av den bristfälliga produkten, såvida inte leverantören är utan ansvar för dem. Ersättningsanspråk för materialfel upphör att gälla efter två år från riskövergången, såvida inte en längre tidsrymd regleras i lag eller om vi avtalat en sådan med leverantören. Vi godtar inte någon inskränkning av våra lagstadgade ersättningskrav, varken när det gäller reglerna för vållande eller i fråga om ansvarsomfattningen och skuldbeloppet. I övrigt gäller de lagstadgade föreskrifterna vid leverans av bristfälliga produkter. Så tillvida påverkas inte vår rätt att hävda ytterligare anspråk vid leverans av bristfälliga produkter.

  8. Undersöknings- och reklamationsplikt

  Leverantören ska leverera varan testad till 100 %. När leveranserna anländer kontrollerar vi endast att de stämmer med den beställda mängden och typen, samt att det inte syns några transportskador utvändigt. Leverantören avstår i detta sammanhang från alla ytterligare, lagenliga krav på kontroll av de mottagna varorna. Om vi vid en eventuell stickprovskontroll skulle upptäcka brister, har vi rätt att enligt eget gottfinnande returnera hela leveransen eller göra en kontroll av hela leveransen själva eller genom tredje part och att debitera leverantören för de provningskostnader uppstår i samband med detta. Brister som upptäcks ska reklameras inom 10 arbetsdagar. Tidsfristen för reklamation börjar vid synbara brister räknas från överlämningen, vid icke synbara brister från det att de upptäcks.

  9. Kvalitetssäkring

  Leverantören måste utföra en till typ och omfattning lämplig kvalitetssäkring i enlighet med den senaste tekniken, och att på uppmaning uppvisa den för oss. Leverantören är också skyldig att på vår begäran teckna ett motsvarande kvalitetssäkringsavtal med oss på grundval av QS 9000 eller eventuella följande eller kompletterande standarder. Vidare ska leverantören eftersträva att i möjligaste mån uppfylla kraven i ISO/TS 16949 och ISO 14001.

  10. Force majeure

  Oförutsedda händelser som vi inte har något inflytande över och för vilka vi inte ansvarar, t.ex. driftstörningar, strejker, avspärrningar, lagändringar och andra fall av force majeure, befriar oss från kravet på besiktning av leveransen, när denna på grund av omständigheterna inte längre är användbar för oss ur ekonomisk synpunkt. I sådana fall har vi rätt att häva avtalet. Detta gäller även vid oförutsedda och oundvikliga produktionsomställningar.

  11. Tillhandahållande av material och produkter – handlingar

  Material och produkter som vi tillhandahåller fortsätter att vara vår egendom. De får endast användas för avsett syfte. Vid kombination, bearbetning eller blandning av material eller produkter som tillhandahålls av oss gäller vi alltid som tillverkare, dock utan vidare åtagande från oss. Upphör (sam)egendomen att finnas till genom kombination, bearbetning eller blandning, avtalas härmed att (andels)äganderätten till den nya varan övergår till oss i samma proportion som andelarna vi tillhandahållit utgör en andel av den nya, samlade produkten. Leverantören förvarar de föremål som är i vår (sam)ägo utan extra kostnad. Alla handlingar, planer, bilder, beräkningar, utkast, tillverkningsföreskrifter, mönster, ritningar etc. (nedan gemensamt kallade ”handlingar”) som vi tillhandahåller för att leverantören ska kunna lämna en offert eller fullfölja ett kontrakt, fortsätter att vara vår egendom. Leverantören får enbart använda handlingarna för att kunna uppfylla kontraktsåtagandena. Handlingarna, inklusive eventuella kopior som tillverkats, ska återsändas kostnadsfritt till oss så snart de inte längre behövs för att utarbeta offerten eller fullfölja kontraktet. Leverantören förbinder sig att inte överlämna handlingarna till, eller avslöja innehållet i dem för, tredje part om vi inte först skriftligen godkänt detta.

  12. Äganderättsförbehåll och andra slags säkerhetsrätt

  Vi accepterar endast äganderättsarrangemang hos våra leverantörer i form av enkelt äganderättsförbehåll (leverantören förbehåller sig äganderätten fram till betalningen för de aktuella leveranserna). Alla former av äganderättsförbehåll utöver detta − i synnerhet så kallade utvidgade eller förlängda äganderättsförbehåll eller koncernförbehåll − och andra säkerhetsrätter utesluts.

  13. Produktansvar

  Leverantören är skyldig att friskriva oss från ansvar enligt producent- och produktansvaret för sådana fall, där det ansvarsgrundande felet beror på en produkt som kommer från leverantören och där denne inte lyckas styrka att felet inte härstammar från det egna tillverknings- eller organisationsområdet. Kravet omfattar även kostnaderna för en eventuell återkallelse. Leverantören måste också uppmärksamma oss på de risker som dennes produkt kan medföra vid icke avsedd användning. För att kunna täcka de ovannämnda riskerna måste leverantören teckna en ansvarsförsäkring på lämpligt belopp och på begäran kunna visa upp den för oss. Eventuella ytterligare krav som kan riktas mot oss påverkas inte.

  14. Rättigheter för tredje part

  Leverantören ansvarar för att inga patent eller andra tredjepartsrättigheter (t.ex. mönsterskydd, varumärken och upphovsrätt) kränks i samband med leveransen av tjänsterna. Detta gäller för såväl tillverknings- som leveransorten samt för alla länder där produkter från leverantören eller Balluff-produkter som innehåller komponenter från leverantören säljs eller transporteras. Skulle vi anklagas för en sådan juridisk överträdelse av tredje part är leverantören skyldig att befria oss från dessa påstådda eller faktiska anspråk, även i fall leverantören inte skulle vara ansvarig för pliktförsummelsen. Leverantören är i sådana fall skyldig att ersätta oss för alla skador och kostnader som åsamkas oss genom eller i samband med fordran från tredje part. I övrigt gäller vid ägarrättsliga oklarheter de under punkt 7 i dessa inköpsvillkor ingående bestämmelserna i tillämpliga delar.

  15. Ansvarsbegränsning och ansvarsinskränkning

  Leverantören är − oavsett på vilken rättslig grund − fullt ansvarig enligt gällande lagliga föreskrifter samt dessa inköpsvillkor. Alla inskränkningar av våra lagliga och avtalsenliga ersättningsanspråk (i synnerhet när det gäller försenings-, brist- och produktansvar) bestrids uttryckligen, såväl när det gäller reglerna för vållande som i fråga om ansvarsomfattning och skuldbelopp.

  16. Motstridiga förbud mot kvarstad och avräkning, överlåtelse

  Är den levererade tjänsten bristfällig har vi rätt att hålla inne våra betalningar i skälig omfattning, såvida inte god tro talar för något annat. Överlåtelse av till oss ställda fordringar gäller endast om vi först gett vårt skriftliga godkännande. Vi godtar inte några inskränkningar av våra lagliga avräkningsmöjligheter eller av hävdandet av retentionsrätten. Retentionsrätten får bara utnyttjas av leverantören om dennes motkrav har fastställts juridiskt, om de inte bestrids eller om de erkänns av oss. Vidare har leverantören endast rätt att utnyttja retentionsrätten i den mån som hans motfordran bygger på samma avtalsförhållande .

  17. Överensstämmelse med gällande lagar

  Leverantören ansvarar för att under löptiden och vid utförandet av ett kontrakt med oss alltid följa de gällande lagar, förordningar, övriga rättsföreskrifter och den affärspraxis som tillämpas inom leverantörens företagsområde, i synnerhet när det gäller utveckling, tillverkning, försäljning, transport, export och certifiering av produkter som denne levererar. Detta gäller framför allt de lagliga föreskrifterna om den säkerhetstekniska och miljörelaterade utformningen och processen för tekniska produkter och de allmänt accepterade tekniska regler och andra föreskrifter som avspeglar den senaste tekniken vid tidpunkten för leveransen. På vår begäran ska leverantören skriftligen kunna styrka att ovannämnda lagar m.m. följs. Leverantören är skyldig att ersätta oss för alla skador och kostnader som kan uppstår på grund av bristande efterlevnad av de föregående bestämmelserna från dennes sida och ska hålla oss skadelösa från alla eventuella anspråk som tredje part kan resa mot oss i dessa sammanhang.

  18. Exportkontroll och tull

  När det gäller varor ska det statistiska varunumret (t.ex. 85340011 eller HS-numret eller tulltariffnumret) och varans ursprungsland anges. För varor som är upptagna på listan ska man ange det nationella exportlistnumret eller exportlistnumret i bilaga I till IV i EU:s förordning om produkter med dubbla användningsområden, samt motsvarande för USA, i fall varorna lyder under USA:s återexportregler. Varor som är särskilt konstruerade för militära ändamål ska märkas som ”specially designed/särskilt konstruerad”. Leverantören ska visa upp förmånsursprungsintyg samt försäkran om överensstämmelse och märkning med ursprungs- och bestämmelseland utan uppmaning; självständiga ursprungsintyg ska kunna visas upp (kammarcertifikat) på begäran.

  19. Uppfyllelseort – laga domstol – tillämplig lagstiftning

  Uppfyllelseort för alla leveranser och tjänster är vårt huvudkontor. Laga domstol är den vars domkrets omfattar vårt huvudkontor. Vi har dock rätt att efter eget val även kunna stämma leverantören vid allmän domstol i dennes domkrets. Tysk rätt gäller exklusivt, med uteslutande av kollisionsrättsliga bestämmelser och FN-konventionen angående avtal om internationella köp av varor (CISG).