Poka-yoke-processen
Poka-yoke-processen

Så fungerar poka-yoke

Redan vid utvecklingen av produktionslinjen åtgärdas möjliga svaga länkar. Likväl dyker det ofta upp oförutsedda svårigheter under driften. Dessa måste identifieras, en detekteringsmetod tas i bruk och en kontrollmetod utvecklas.

Att hålla en hög kvalitetsstandard är en förutsättning för optimal produktion. Genom målinriktad felhantering med poka-yoke från Balluff säkerställs detta redan i den pågående processen.

Tack vare en transparent produktion blir varje steg begripligt. Det ger dig möjlighet att på ett tidigt stadium upptäcka och åtgärda svaga länkar i kedjan. Detta ökar tillförlitligheten i produktionen samt möjliggör snabb korrigering och anpassning vid varierande krav.

Den transparens och flexibilitet som krävs tillhandahålls genom givarteknik från Balluff

Steg ett och två: identifiering och avkänning

 • Identifiera problemområden

  Säkra kvalitetsstandarderna med poka-yoke-kontroller

  Typiska svaga länkar

  Typiska felkällor kan vara detaljer som saknas eller är felaktiga, otillräcklig färgbedömning, en bristfällig monteringsprocess eller manuell inmatning av data samt maskinutrustningen.

  Ytterligare problemområden

  Gängor är ett vanligt produktionsproblem. Gängor som saknas eller är ofullständiga kan förekomma hos skruvar och gängade hål.

  En stor svårighet är också att bestämma rätt skruv för ett bestämt åtdragningsmoment och rätt åtdragningsföljd. Elektrisk reglering av åtdragningsmomentet är ett steg i rätt riktning, men kan inte förhindra problemen. Att placera momentverktygen rätt har visat sig framgångsrikt.

  Fel kan även uppträda överallt där man gör markeringar eller skriver något manuellt. Sådana fel kan undvikas med hjälp av ett enkelt spårbarhetssystem.

  Lösningen

  När man ska förebygga fel gäller det att vara medveten om att varje produktionssteg som utförs för hand kan leda till ett fel. Det inkluderar alla monteringsarbeten och maskininställningar. Inom dessa områden måste en utvärdering säkerställa att en lämplig kvalitetsstandard, som den enligt Total Quality Managements (TQM), uppfylls. Vid varje monteringsarbete bör i allmänhet två poka-yoke-kontroller utföras.

  Särskilda egenskaper

  • lämpliga kvalitetsstandarder säkerställs med poka-yoke-kontroller
  • enkelt spårbarhetssystem för att undvika typiska fel
  Optisk kontroll och inställning av lutningen hos bilstolar

  I denna applikation ställs lutningen hos bilstolar in och kontrolleras optiskt.

 • Implementera feldetektering

  Kontroll av processtegen med givare och kameragivarsystem för att förebygga fel

  Givare och kameragivarsystem från Balluff kontrollerar att alla steg i processen har utförts ordentligt. På basis av detta går det att förebygga fel.

  Passiv och aktiv felprevention

  Det finns två sätt att förhindra fel i produktionen: passiv och aktiv felprevention.

  Passiv felprevention ombesörjer med hjälp av mekanisk kodning att en process inte går att utföra på fel sätt. Det är en synnerligen effektiv och ekonomisk metod.

  Vid aktiv felprevention kontrollerar givare och kameragivarsystem att ett processteg utförs på rätt sätt. Det är en mer flexibel metod som kan ge mer information än en passiv anordning. Dessutom går det lätt att bygga in metoder för spårning. Vid implementeringen av en aktiv felprevention används en digital eller analog givare, en färggivare eller ett kamerabaserat system.

  Börja använda givare

  Givarna har standardiserade utgångar som antingen kan vara digitalt (Ja/Nej) eller analogt (mätning) utformade. Vilken variant som ska användas beror på den aktuella uppgiften.
  Utgångarna går att bearbeta på valfritt sätt. Till exempel är det möjligt att låta dem styra enkla kontrollampor, mätinstrument eller utmatningsfunktioner för bortsortering eller efterbearbetning.

  Börja använda kameragivarsystem

  Kamerabaserade system kommer till användning där vanliga givare når sina gränser. Man måste då skilja på kameragivarsystem och kameragivare.

  Kameragivare som BVS-givarna från Balluff lämpar sig utmärkt till att förebygga fel. De är enkla, ekonomiska och flexibla.

  Kameragivarsystemen ger fördelar vid komplexa förlopp som robotstyrning, bildanalys, bilddetektering och bildlagring.

  Implementera feldetektering

  Jämförelse mellan passiv och aktiv felprevention