Ljusrampsgivare med separat förstärkare

Ljusrampsgivare med separat förstärkare

Ljusrampsgivare med separat förstärkare

Mycket exakt objektsavkänning även i mycket små utrymmen och i dammiga miljöer

Avkänning av snabbflygande delar under svåra förhållanden

För säker avkänning och exakt räkning av snabbflygande eller snabbfallande delar i tillverknings- och förpackningsprocesser används oftast ramljusbommar. Men när utrymmet är riktigt begränsat eller om det förekommer svåra arbetsförhållanden som till exempel okontrollerbar dammbildning kan den här lösningen stöta på svårigheter.

Hög optisk precision och mångsidig användning

Ljusrampsgivarna BOH AI kompletteras med produkter från MICROmote®-familjen med separat BAE-förstärkare. De förenar hög optisk precision på mycket liten yta med mångsidig användning. Genom att skilja på utvärderingselektroniken och den optiska enheten får givarhuvudet ett mycket kompakt utförande. Givaren är ansluten till elektroniken via en mycket flexibel, men samtidigt hållbar elkabel. Detta ger utmärkt funktionsduglighet, trots att givaren är så liten. Formatet gör också att användaren kan ställa in givaren optimalt efter rådande driftförhållanden.

Stor likformighet hos ljusrampen

Ljusrampens optiska precision uppstår genom att de enskilda ljusstrålarna från diskreta precisionslysdioder är placerade efter varandra och har en bestämd överlappning. Denna uppbyggnad ger en mycket likformig ljusramp och är nyckeln till den ytterst exakta objektsavkänningen.

Tillgodose applikationsspecifika krav

I princip kan den separata förstärkarelektroniken till ljusrampsgivarna väljas ut bland en lång rad standardutföranden så att de passar den aktuella användningen. Beroende på elektroniken kan ljusrampsgivarna användas på olika sätt: från optiskt fönster för dynamisk objektavkänning av fritt fallande komponenter till analog bankantstyrning till beröringsfri optisk ändlägesbrytare. Detta modulkoncept möjliggör även mycket snabba applikationsspecifika omställningar. Till exempel anpassning av dimension, material i hölje och ytegenskaper så att de passar den aktuella avkänningsuppgiften.

Användningsexempel

Inom processautomation gör den dammiga miljön ofta att optiska tillämpningar får rent fysiska begränsningar. Om tillverkningen till exempel innebär att det vid produktion och påfyllning uppstår finkornigt damm, minskar såväl tillförlitlighet som drifttid snabbt. De dynamiska förstärkarna i BAE-serien har automatisk korrigering av kopplingströskeln, vilket kompenserar för den optiska effekten av dammlagret. En separat larmutgång visar slutet för den automatiska korrigeringen. Det signalerar att givaren måste rengöras eller att en extern impuls för återställning av känsligheten har utlösts.

Signalförstärkare BAE00N8
Optiskt givarhuvud BOH0024
Optiskt givarhuvud BOH0024