Nákupné dokumenty spol. Balluff
Nákupné dokumenty spol. Balluff

Dôležité dokumenty

Tu nájdete všetky potrebné dokumenty na úspešnú spoluprácu.

 • Konfliktné nerasty

  Stav 11/2015

  Ako špecialista na priemyselnú automatizáciu spájame tradíciu rodinného podniku so svetobežníctvom globálneho hráča. Základmi našej ekonomickej činnosti sú inovačná technika, orientácia na zákazníka a globálne garančné záväzky. Na tento účel zamestnávame 3000 zamestnancov v 61 prevádzkach po celom svete.

  V apríli 2009 podal americký senátor Sam Brownback návrh Zákona o zákaze obchodu s nerastmi slúžiacimi na financovanie konžského konfliktu, ktorý mal zaviazať elektronický priemysel, aby overoval a zverejňoval svoje zdroje nerastov. Tento zákon sa ale nedočkal schválenia. Podobná úprava sa však stala súčasťou Dodd–Frankovho zákona o reforme Wall Street a ochrane spotrebiteľov (skrátene: Dodd-Frankov zákon), ktorý schválil kongres USA a ktorý po podpise prezidenta Baracka Obamu vstúpil do platnosti 21. júla 2010. Na základe článku 1502 Dodd-Frankovho zákona sú výrobcovia povinní zverejňovať, či ich komerčné výrobky obsahujú „konfliktné nerasty“. Za „konfliktné nerasty“ sa považujú zlato, ale aj cín, tantal a volfrám z Demokratickej republiky Kongo (DRK) a susedných krajín, ktoré prostredníctvom obchodu s týmito nerastmi financujú násilie a vojny.

  Predpokladmi na zaistenie zdravých a dlhodobých obchodných vzťahov s našimi dodávateľmi sú spolupráca na vysokej úrovni a častá výmena informácií. Spol. Balluff si stanovila cieľ, že všetky materiály používané v svojich výrobkoch bude nakupovať mimo zón konfliktov.

  Intenzívnejšie sledovanie konfliktných nerastov je výsledkom neprípustnej exploatácie v DRK a na susedných územiach. Spoločnosti kótované na burze nesmú realizovať žiadne obchody s minerálmi z tohto regiónu. Aj keď dodávateľ nepoužíva nerasty z konfliktného regiónu, musí preukázať, že jeho nerasty nepochádzajú z regiónu DRK.

  Spol. Balluff nie je kótovaná na americkej burze, a preto nie je povinná reagovať na zverejnené požiadavky ani zostaviť správu týkajúcu sa konfliktných nerastov. Napriek tomu považujeme túto tému za enormne dôležitú, pretože sa týka reťazca dodávateľov, na ktorý je napojená aj spol. Balluff. Pretože veľa našich zákazníkov, ktorí sa musia riadiť americkou legislatívou, posiela spol. Balluff príslušné dopyty, je spol. Balluff nútená vydávať potvrdenia o tom, že jej výrobky neobsahujú konfliktné nerasty – a to každoročne vždy 31. mája. Preto žiadame našich priamych dodávateľov o informácie o ich využívaní konfliktných nerastov, o stave ich spracovateľských zariadení v rámci reťazca dodávateľov a o ich ochote podieľať sa na vylúčení nákupov zo zón konfliktov. Znamená to, že spol. Balluff si raz ročne vyžiada od dodávateľov správy o konfliktných nerastoch a vyhodnocuje ich. Počítame s najaktuálnejšou verziou štandardizovaného predkladania správ (http://www.conflictfreesourcing.org/conflict-minerals-reporting-template/) a neakceptujeme žiadne písomné vyhlásenia. Všetky správy od našich dodávateľov tvoria databázu na zostavenie našej vlastnej správy o konfliktných nerastoch. V tejto záležitosti postupujeme mimoriadne svedomito. Spol. Balluff vyvinula postup na zistenie používania, pôvodu a zdrojov konfliktných nerastov.

  Spol. Balluff by rada dospela k tomu, aby si všetci členovia reťazca dodávateľov uvedomili potrebu spolupracovať v tejto oblasti. Veľmi si vážime podporu a spoluprácu každého dodávateľa, ktorý dodáva výrobky obsahujúce zlato, cín, tantal a volfrám. Naše správy zostavujeme na báze úzkej spolupráce s našimi dodávateľmi. Radi by sme upozornili, že ide o trvalý proces. Naši dodávatelia sú povinní priebežne sledovať zmeny v svojich reťazcoch dodávateľov a samostatne nám kedykoľvek poskytovať najaktuálnejšie informácie.

  Ďakujeme vám za vašu snahu a spoluprácu pri poskytovaní informácií potrebných na splnenie zákonných oznamovacích povinností v rámci reťazca dodávateľov.

 • Nákupné podmienky

  1. Oblasť platnosti

  Naše objednávky na dodávky a iné plnenia (ďalej sumárne ako „plnenia“) sa realizujú výlučne na základe nasledujúcich nákupných podmienok. Protichodné, odlišné alebo predajné podmienky dodávateľa, ktoré nie sú upravené v týchto nákupných podmienkach, neuznávame, nie však v prípade, ak by sme s ich platnosťou výslovne písomne súhlasili. Toto ustanovenia platí aj v prípade, ak protichodné a odlišné podmienky alebo podmienky neupravené v našich nákupných podmienkach vezmeme na vedomie bez výhrad, alebo keď bude dodávateľ vo svojej ponuke, vo svojom potvrdení objednávky, vo faktúrach alebo v inej súvislosti s realizáciou zmluvy odkazovať na platnosť svojich všeobecných obchodných podmienok a ak spol. Balluff nebude výslovne opakovane namietať proti ich aplikácii. V rámci existujúcich obchodných vzťahov platia naše nákupné podmienky aj pre všetky budúce zmluvy s dodávateľom bez toho, aby sme boli povinní zakaždým upozorňovať na platnosť týchto nákupných podmienok. Tieto nákupné podmienky platia iba pre obchodné vzťahy s podnikateľskými subjektmi.

  2. Náradie

  Náradie, výrobné zariadenia, modely, matrice, šablóny alebo iné vzory (ďalej sumárne ako „náradie“), ktoré poskytneme dodávateľovi na realizáciu objednávky, zostávajú naším vlastníctvom a dodávateľovi sú iba zapožičané. Dodávateľ je povinný udržiavať náradie v použiteľnom stave na vlastné náklady, predovšetkým sa musí postarať o jeho náležité a odborné ošetrovanie a udržiavanie. Po splnení svojich zmluvných povinností, alebo ak nedôjde k uskutočneniu zmluvy, resp. ak dôjde k jej ukončeniu, je dodávateľ povinný vydať nám náradie okamžite a bez vyzvania v náležitom stave. Dodávateľ nám musí náradie vydať okamžite v náležitom stave, aj keď ho na to vyzveme. Dodávateľ zodpovedá za náhodné zničenie poskytnutého náradia, ako aj za náhodné zhoršenie jeho vlastností a zaväzuje sa, že nás bude okamžite informovať o poškodeniach náradia. Dodávateľ okrem toho ručí počas trvania poskytnutia náradia za akékoľvek úmyselné alebo nedbalostné škody alebo ujmy na náradí. Tieto ustanovenia platia analogicky aj pre náradie, ktoré dodávateľ vyrobí alebo dá vyrobiť pre potreby výroby výrobkov určených pre nás a za ktoré uhradíme výrobné náklady. Náradie spadajúce do rozsahu použitia tohto č. 2 smie dodávateľ používať výlučne v súvislosti s výrobou výrobkov určených pre nás. Dodávateľ sa zaväzuje, že bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu neposkytne toto náradie tretím osobám na prezretie ani na žiadne iné účely. Okrem toho sa dodávateľ zaväzuje, že výrobky vyrobené pomocou tohto náradia neposkytne bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu tretím osobám nielen v surovom stave, ale ani vo forme polotovarov alebo hotových výrobkov. To isté platí aj pre výrobky, ktoré dodávateľ vyvinul podľa našich údajov alebo s naším podstatným prispením (vo forme pokusov atď.).

  3. Dodacie podmienky – dodacie termíny – oneskorenie

  Ak nebola uzatvorená žiadna odlišná dohoda, zrealizuje sa dodávka DAP (dodávka na miesto určenia – Incoterms 2010) na miesto dodania, ktoré uvedieme v objednávke alebo, ak dodávka neobsahuje žiadnu informáciu o mieste dodania, do sídla našej spoločnosti. Pri nedodržaní dohodnutých termínov plnenia sme oprávnení požadovať po márnom uplynutí primeranej lehoty náhradu škody a odstúpiť od zmluvy, nie však v prípade, ak dodávateľ nezodpovedá za omeškanie. Ak sa dodávateľ dostane do omeškania, sme oprávnení požadovať za každý začatý týždeň od začiatku omeškania paušálnu náhradu škody za omeškanie vo výške 0,5 % z hodnoty objednaných plnení, pri ktorých sa dodávateľ dostal do omeškania, celkovo však nanajvýš do 10 % z celkovej hodnoty zákazky. Obe zmluvné strany majú právo preukázať, že došlo k vyššej alebo nižšej škode, resp. že nedošlo k žiadnej škode. Len čo dodávateľ zistí, že nedokáže poskytnúť včas celé plnenie alebo jeho časť, musí nám okamžite oznámiť túto skutočnosť a uviesť dôvody a predbežné trvanie oneskorenia. Takéto oznámenie ani naše mlčanie v tomto prípade nie sú uznaním nového dodacieho termínu a nedotýkajú sa našich zmluvných a zákonných práv a nárokov. Čiastkové plnenia sú prípustné iba na základe nášho výslovného, predchádzajúceho písomného súhlasu. Prijatie čiastkových plnení sa nijak nedotýka našich zmluvných a zákonných práv a nárokov. Pri omeškaní dodávky nesúhlasíme s doložkami o neručení, obmedzeniami rozsahu zodpovednosti a/alebo obmedzeniami ručenia akéhokoľvek druhu od dodávateľa.

  4. Expedovanie – balenie – náklady – prechod nebezpečenstva

  Dodávateľ je povinný uvádzať jasne na všetkých expedičných dokladoch a dodacích listoch naše číslo objednávky, ako aj obsah zásielky. Ak nebola uzatvorená žiadna odlišná dohoda, dodá sa dodávka do sídla našej spoločnosti alebo na iné nami uvedené miesto určenia bez vyúčtovania nákladov na dopravu a balenie. Všetky náklady na expedovanie a balenie sú zahrnuté v cene. Dodávateľ je povinný zaistiť náležité zabalenie a vyexpedovanie. Za výber vhodného dopravcu zodpovedá dodávateľ. Ak nebola uzatvorená žiadna odlišná dohoda, odvezie si dodávateľ prepravné balenie dodávaných predmetov zo sídla našej spoločnosti alebo z iného nami uvedeného miesta určenia a zlikviduje ho na vlastné náklady. Pripravenosť na expedovanie nám musí byť oznamovaná vždy. Udržiavame poistenie škôd, ktoré vzniknú na tovare počas prepravy. Z tohto hľadiska je dodávateľ povinný okamžite nám nahlásiť prípadné prepravné poškodenia. Nebezpečenstvo náhodného zničenia alebo náhodného zhoršenia na nás prechádza až pri riadnom odovzdaní výrobkov. Prijatie dodávky si dodávateľ musí nechať potvrdiť nami splnomocnenou osobou v písomnej forme.

  5. Ceny – stanovenie cien – platba

  Všetky dohodnuté ceny sú pevné ceny a nepodliehajú žiadnym dodatočným zmenám, ak nebola uzatvorená žiadna odlišná dohoda. Ak nebola uzatvorená žiadna odlišná dohoda, chápu sa ceny s dodávkou tovaru na miesto určenia vrátane nákladov na expedovanie a balenie a jeho likvidáciu. Ak nebola uzatvorená žiadna odlišná dohoda, uhradíme faktúry v priebehu 30 dní netto. Lehota začína plynúť v momente doručenia náležitej a verifikovateľnej faktúry k nám, najskôr ale v momente doručenia dodávky. Všetky platby sa realizujú vždy s výhradou a nepovažujú sa za prevzatie ani za uznanie zmluvného charakteru plnenia.

  6. Akosť – štandardy kvality

  Všetky dodávky a plnenia musia zodpovedať najnovšiemu stavu techniky, platným zákonným ustanoveniam a predpisom, ako aj smerniciam úradov, profesijných združení a špecializovaných zväzov a musia byť vhodné na predpokladané použitie. Predovšetkým sa musia rešpektovať predpisy BOZP, iné predpisy o ochrane pri práci, ako aj všeobecne uznávané bezpečnostno-technické normy a normy pracovného lekárstva. Ďalej vychádzame z toho, že príslušné osoby disponujú oprávneniami a kvalifikáciami, ktoré sú potrebné na realizáciu dodávok a plnení. V ostatnom sa dodávky a plnenia musia realizovať pri zachovávaní štandardnej komerčnej starostlivosti. Pri plneniach, ktoré sa zakladajú na výkresovej dokumentácii, plánoch alebo na iných špecifikáciách, resp. na iných podkladoch zákazky uvádzajúcich akostné znaky, sa musí zaistiť čo najpresnejšie dodržanie špecifikácií a akostných znakov, ktoré obsahujú. Majú prednosť pred – inak platnými – priemyselnými normami. Zmeny vo vyhotovení alebo kvalite poskytovaných plnení v porovnaní s uzatvorenými dohodami alebo s predchádzajúcimi plneniami smie dodávateľ vykonať iba na základe predchádzajúceho posúdenia vzorov a po našom prechádzajúcom písomnom schválení. Pri pochybnostiach si dodávateľ musí vyžiadať informácie o plánovanom účele použitia alebo o druhu ďalšieho spracovania. Čiastočné prevzatie alebo spracovanie dodaných výrobkov sa nepovažuje za prijatie bez výhrad. Napriek čiastočnému použitiu alebo spracovaniu dodaných výrobkov zostávajú zachované všetky nároky na odstránenie nedostatkov.

  7. Nároky na odstránenie nedostatkov

  Pri dodaní výrobkov s nedostatkami môžeme na základe nášho uváženia požadovať odstránenie nedostatkov v primeranej dodatočnej lehote alebo dodávku veci bez nedostatkov. Dodávateľ je povinný znášať všetky výdavky a náklady potrebné na dodatočné plnenie. Dodávateľ znáša predovšetkým všetky náklady a výdavky v súvislosti so zistením a odstránením nedostatkov, aj keď vzniknú u nás, najmä náklady na prešetrenie, demontáž a opätovnú montáž, za práce, materiál, prepravu a iné náklady pri dodatočnom dodaní alebo dodatočných opravách. Platí to aj v prípade, ak dôjde k zvýšeniu výdavkov na základe toho, že dodávaný predmet sa dopraví na iné miesto ako miesto plnenia, avšak nie v prípade vzniku neprimeraných nákladov. Nami zvolený druh dodatočného plnenia, ako ani dodatočné plnenie ako také sa nesmú odmietnuť so zdôvodnením, že by boli možné iba pri neprimeraných nákladoch, ak náklady (zvoleného) dodatočného plnenia neprekračujú pôvodnú kúpnu cenu tovaru s nedostatkami o viac ako trojnásobok. V naliehavých prípadoch (keď dodávateľ mešká s odstraňovaním nedostatku, alebo keď nám hrozia nezvyčajne vysoké škody) sme oprávnení – aj pri aplikácii legislatívy o kúpnych zmluvách – odstrániť nedostatky sami alebo prostredníctvom tretích osôb na náklady a riziko dodávateľa. Pri aplikácii legislatívy o kúpnych zmluvách to prirodzene neplatí, keď za nedostatok nezodpovedá dodávateľ. Ak (a) sme dodávateľovi márne stanovili primeranú lehotu na odstránenie nedostatku alebo na dodávku veci bez nedostatkov, (b) ak dodatočné plnenie zlyhalo, (c) je neprijateľné, (d) ak ho dodávateľ vecne odmietne s konečnou platnosťou, alebo (e) ak ide o osobitné okolnosti, ktoré pri zvážení obojstranných záujmov odôvodňujú uplatnenie širších práv opísaných v nasledujúcom texte, sme oprávnení znížiť kúpnu cenu v pomere, v akom by bola hodnota veci v stave bez nedostatkov voči skutočnej hodnote v momente uzatvorenia zmluvy (zníženie) alebo odstúpiť od zmluvy. Dodatočne alebo alternatívne sme zakaždým oprávnení požadovať náhradu škody, ktorá vznikne v dôsledku dodania výrobkov s nedostatkami, nie však v prípade, ak za porušenie povinnosti nezodpovedá dodávateľ. Nároky na základe vecných nedostatkov sa premlčiavajú dva roky po prechode nebezpečenstiev, nie však v prípade, ak legislatíva určuje dlhšie premlčanie, alebo ak sa s dodávateľom dohodneme na dlhšom premlčaní. Nesúhlasíme s obmedzením našich zákonných nárokov na náhradu škody nielen z hľadiska miery zavinenia, ale ani z hľadiska rozsahu ručenia a jeho výšky. V ostatnom sa uplatňujú zákonné predpisy o dodávke výrobkov s nedostatkami. Uplatnenie širších nárokov z dôvodu dodávky výrobkov s nedostatkami zostáva na našom uvážení.

  8. Náležitosti prešetrovania a sťažovania

  Dodávateľ má tovar dodať po 100 % kontrole. Po doručení dodávky kontrolujeme iba, či zodpovedá objednanému množstvu a objednanému typu, ako aj prítomnosť vonkajších prepravných poškodení. V tomto zmysle sa dodávateľ zrieka prípadných širších zákonných požiadaviek kladených na vstupnú kontrolu tovarov. Ak v rámci prípadnej výberovej kontroly zistíme nedostatky, sme na základe nášho uváženia oprávnení odmietnuť celú dodávku bez ďalšej kontroly alebo skontrolovať celú dodávku, resp. poveriť jej kontrolou tretiu osobu a vyúčtovať dodávateľovi náklady vynaložené na takúto kontrolu. Lehota na sťažnosti pri nedostatkoch trvá 10 pracovných dní. Lehota na sťažnosti začína plynúť pri očividných nedostatkoch v momente odovzdania, pri neočividných nedostatkoch po ich odhalení.

  9. Zabezpečenie kvality

  Dodávateľ je povinný zaistiť vhodný druh a rozsah zabezpečenia kvality, ktorý zodpovedá najnovšiemu stavu techniky a preukázať nám túto skutočnosť na požiadanie. Zaväzuje sa, že na našu výzvu uzatvorí s nami príslušnú dohodu o zabezpečení kvality, a to na základe systému QS 9000 alebo prípadných nasledujúcich či doplňujúcich noriem. Okrem toho sa dodávateľ bude snažiť o čo najdôslednejšie dodržanie požiadaviek podľa ISO/TS 16949 a ISO 14001.

  10. Vyššia moc

  Nepredvídateľné udalosti, na ktoré nemáme žiaden vplyv a za ktoré neručíme, napr. prevádzkové poruchy, štrajky, výluky, zmeny zákonov, ako aj iné prípady vyššej moci, nás oslobodzujú od povinnosti prevziať plnenie, keď sa toto plnenie stane pre nás v dôsledku takýchto okolností pri zohľadnení ekonomických hľadísk neúnosné. V takomto prípade sme oprávnení odstúpiť od zmluvy. Platí to aj pri nepredvídateľných a nevyhnutných zmenách vo výrobe.

  11. Poskytovanie materiálov a výrobkov – podkladov

  Materiály alebo výrobky zostávajú naším vlastníctvom. Smú sa používať iba na stanovený účel. Spojenie, spracovanie alebo zmiešanie nami poskytnutých materiálov alebo výrobkov sa bude vždy realizovať pre nás ako výrobcu, avšak bez záväzkov pre nás. Ak na základe spojenia, spracovania alebo zmiešania dôjde k zániku (spolu-) vlastníctva, ustanovuje sa už teraz, že (spolu-) vlastníctvo novej veci prechádza na nás v pomere hodnoty poskytnutých vecí voči celému výrobku. Dodávateľ bude uchovávať predmety s naším (spolu-) vlastníctvom bezplatne. Všetky podklady, plány, obrázky, výpočty, návrhy, výrobné predpisy, vzory, výkresy atď. (ďalej sumárne ako „podklady“), ktoré poskytneme dodávateľovi na predloženie ponuky alebo na realizáciu zmluvy, zostávajú naším vlastníctvom. Dodávateľ smie podklady použiť iba v rámci plnenia zmluvy. Podklady nám budú bezplatne vrátené bez vyzvania, len čo už nebudú potrebné na spracovanie ponuky a na realizáciu zmluvy, a to vrátane prípadne vyhotovených kópií. Dodávateľ sa zaväzuje, že bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu neposkytne podklady tretím osobám a že súčasne vo vzťahu k tretím osobám utají ich obsah.

  12. Výhrada vlastníckeho práva a iné zabezpečovacie práva

  Úpravy výhrad vlastníckeho práva našich dodávateľov akceptujeme iba vo forme jednoduchej výhrady vlastníckeho práva (výhrada vlastníckeho práva dodávateľa vždy až do úhrady príslušných dodávok). Všetky výhrady vlastníckeho práva nad tento rámec − najmä tzv. rozšírené alebo predĺžené výhrady vlastníckeho práva, ako aj koncernové výhrady − a iné zabezpečovacie práva sú vylúčené.

  13. Zodpovednosť za nedostatky výrobkov

  Dodávateľ nás oslobodí od nárokov v rámci zodpovednosti výrobcu a zodpovednosti za nedostatky výrobkov, ak príčinou chyby zakladajúcej nárok na ručenie bude výrobok dodaný dodávateľom a ak sa mu nepodarí preukázať, že chyba nevznikla v jeho výrobe alebo organizácii. Nárok zahŕňa aj náklady na spätnú zvolávaciu akciu. Dodávateľ nás musí upozorniť na riziká, ktorých zdrojom bude jeho výrobok pri jeho používaní v rozpore so stanoveným účelom. Na pokrytie vyššie uvedených rizík uzatvorí dodávateľ poistenie povinného ručenia v primeranej výške a na požiadanie nám ho preukáže. Širšie nároky, ktoré nám prípadne prislúchajú, zostávajú nedotknuté.

  14. Ochranné práva tretích osôb

  Dodávateľ ručí, že v súvislosti s jeho plneniami nedôjde k porušeniu žiadnych patentov alebo iných ochranných práv tretích osôb (napr. úžitkové a dizajnové vzory, značky a autorské práva). Toto ustanovenie platí pre miesto výroby a dodania, ako aj pre všetky krajiny, do ktorých budú výrobky dodávateľa alebo spol. Balluff, v ktorých sú obsiahnuté alebo osadené výrobky dodávateľa, distribuované alebo dovezené. Ak by si tretie osoby uplatňovali nároky v dôsledku takéhoto porušenia práva, je dodávateľ povinný oslobodiť nás od takýchto údajných alebo skutočných nárokov, nie však v prípade, keď dodávateľ nezodpovedá za porušenie povinností. Dodávateľ je v takomto prípade okrem toho povinný nahradiť nám všetky škody, ako aj potrebné náklady a výdavky, ktoré nám vzniknú na základe alebo v súvislosti s uplatňovaním nárokov tretími osobami. V ostatnom platia pre právne nedostatky analogicky pravidlá uvedené v č. 7 týchto nákupných podmienok.

  15. Obmedzenia rozsahu zodpovednosti/obmedzenia ručenia

  Dodávateľ ručí − bez ohľadu na právny dôvod − podľa zákonných predpisov a týchto nákupných podmienok bez obmedzenia. Akékoľvek obmedzenie našich zákonných a zmluvných nárokov na náhradu škody (predovšetkým na základe ručenia za omeškanie a nedostatky a zodpovednosti za nedostatky výrobkov) budeme výslovne namietať nielen z hľadiska miery zavinenia, ale aj z hľadiska rozsahu ručenia a jeho výšky.

  16. Odporujúce zákazy zadržiavania a zaúčtovania, odstúpenie

  Pri plnení s nedostatkami sme oprávnení zadržiavať naše platby v primeranom rozsahu, ak na základe plnej dôvery nevyplýva nič iné. Odstúpenie pohľadávok voči nám je účinné iba na základe nášho predchádzajúceho písomného súhlasu. Nesúhlasíme s obmedzením našich zákonných možností na zaúčtovanie a na uplatnenie zádržných práv. Zádržné práva prislúchajú dodávateľovi iba v prípade, keď sú jeho protinároky určené právoplatne, nespochybnené alebo nami uznané. Okrem toho je dodávateľ pri výkone svojho zádržného práva obmedzený rozsahom svojho protinároku z rovnakého zmluvného pomeru.

  17. Súlad so zákonmi

  Dodávateľ ručí za to, že počas doby platnosti a realizácie zmluvy uzatvorenej s nami bude dodržiavať aktuálne platné zákony, vyhlášky a iné právne predpisy a obchodné zvyklosti, ktoré sa dajú aplikovať na oblasť podnikania dodávateľa, predovšetkým z hľadiska vývoja, výroby, predaja, prepravy, exportu, certifikácie ním dodávaných výrobkov. Týka sa to najmä zákonných predpisov o bezpečnej technickej a ekologickej realizácii technických výrobkov a o zaobchádzaní s nimi, všeobecne uznávaných technických noriem a iných predpisov, ktoré odrážajú stav techniky v momente dodávok. Na základe našej výzvy je dodávateľ pripravený potvrdiť písomne dodržiavanie vyššie uvedených zákonov atď. Dodávateľ nám nahradí všetky škody a náklady, ktoré vzniknú na základe zavineného nedodržania vyššie uvedených pravidiel zo strany dodávateľa a oslobodí nás od prípadných nárokov tretích osôb uplatňovaných voči nám v tejto súvislosti.

  18. Kontrola exportu a clo

  Pre tovar sa uvedie štatistické číslo tovaru (napr. 85340011 alebo kód HS alebo číslo colnej tarify) a krajina pôvodu tovaru. Pre tovary zaradené do zoznamov sa uvedie číslo národného zoznamu tovarov podliehajúcich vývoznému povoleniu alebo číslo zoznamu tovarov podliehajúcich vývoznému povoleniu podľa príloh I až IV nariadenia ES na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím, ako aj číslo zoznamu platného pre USA, ak sa na ne budú vzťahovať ustanovenia amerického zákona o vývoze dovezeného tovaru. Tovary skonštruované špeciálne na vojenské účely sa označia ako „specially designed/špeciálna konštrukcia“. Preferenčné doklady o pôvode, ako aj vyhlásenia o zhode a označenia krajiny pôvodu, resp. určenia nám dodávateľ musí predložiť bez vyzvania; autonómne certifikáty o pôvode (osvedčenia vydávané komorami) na vyžiadanie.

  19. Miesto plnenia – sídlo súdu – aplikované právo

  Miestom plnenia je pre všetky dodávky a služby sídlo našej spoločnosti. Platí príslušnosť súdu príslušného pre sídlo spoločnosti. Na základe nášho uváženia môžeme ale dodávateľa žalovať aj na súde všeobecne príslušnom pre neho. Platí výlučne nemecké právo pri vylúčení aplikácie kolíznych ustanovení a Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (CISG).