Súbor PDF

VOP (Všeobecné obchodné podmienky)

I.
Všeobecne – ústne vedľajšie dohody – ponuky
II.
Dodávanie – doba dodania – predĺženie dodacích lehôt – čiastkové plnenia
III.
Vyššia moc – odstúpenie od zmluvy
IV.
Výhrada vlastníckeho práva
V.
Dodacie podmienky – prechod rizika a nebezpečenstva – Incoterms – poistenie počas prepravy
VI.
Nároky vyplývajúce z vád – reklamačné náležitosti
VII.
Priemyselné práva na ochranu a autorské práva – právne vady
VIII.
Zodpovednosť za škodu
IX.
Ceny
X.
Platobné podmienky – započítanie, záruky – odstúpenie
XI.
Miesto plnenia – miesto súdnych sporov – aplikovateľné právo
XII.
Práva na používanie
XIII.
Prechod rizík a nebezpečenstva
XIV.
Povinnosti vyplývajúce zo spolupôsobenia, spolupráce a zodpovednosti za škodu
XV.
Vecné vady
XVI.
Priemyselné práva na ochranu a autorské práva – právne vady Kontakt

I. Všeobecne – ústne vedľajšie dohody – ponuky

1. Pre naše dodávky a plnenia platia výlučne naše nasledujúce všeobecné obchodné podmienky. Vaše odporujúce, odlišujúce sa alebo všeobecné obchodné podmienky, ktoré nie sú stanovené v týchto podmienkach neuznávame, okrem prípadu kedy sme s nimi výslovne písomne súhlasili. To platí aj v prípade, že poskytujeme plnenia bez výhrad pri vedomosti o odporujúcich, odlišných alebo takých podmienkach, ktoré nie sú stanovené v našich obchodných alebo servisných podmienkach.

2.Naše obchodné podmienky platia len vo vzťahu k podnikateľom, v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka.
3.Naši zamestnanci zaoberajúci sa predajom nie sú oprávnení na uzatváranie vedľajších ústnych dohôd.
4. Pokiaľ nebolo medzi zmluvnými stranami výslovne dohodnuté niečo iné, sú naše ponuky plnení a cenové ponuky nezáväzné. Objednávka je pre nás záväzná až vtedy, keď bola nami písomne potvrdená alebo rozhodným spôsobom, bez akýchkoľvek pochybností prijatá, a to poskytnutím plnenia alebo vyfakturovaním.
5.Vyobrazenia, nákresy, kalkulácie a iné podklady vzťahujúce sa k výrobkom, aplikáciám alebo projektom, ktoré obsahujú cenné know-how alebo cenné informácie, zostávajú naším vlastníctvom a podliehajú ochrane našich autorských práv, a to aj vtedy keď vám tieto dokumenty prenecháme; tieto dokumenty nesmú byť bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu ani rozmnožované, ani sprístupňované tretím osobám.

II. Dodávanie – doba dodania – predĺženie dodacích lehôt – čiastkové plnenia

1. Pokiaľ nebolo medzi zmluvnými stranami výslovne dohodnuté niečo iné, nie sú dohodnuté časové údaje o poskytnutí plnenia záväzné.
2. Lehota na poskytnutie plnenia začína plynúť až vtedy, keď boli ujasnené všetky podrobnosti týkajúce sa predmetu záväzku a obidve zmluvné strany sa dohodli na všetkých podmienkach daného obchodu. Dohodnuté lehoty plnenia sú pre nás záväzné iba vtedy, ak:
- všetky podklady, ktoré je potrebné dodať z vašej strany, budú u nás dostupné vo vopred dohodnutom termíne;
- všetky schválenia a povolenia, ktoré si musíte zaobstarať, boli udelené vo vopred dohodnutom termíne;
- vaše zmluvné povinnosti, najmä platobné povinnosti, boli splnené riadne a včas.
3. Pokiaľ nebolo medzi zmluvnými stranami výslovne dohodnuté niečo iné, považuje sa lehota plnenia za dodržanú vtedy, keď pripravená zásielka v rámci dohodnutej lehoty opustila závod. Lehota plnenia sa primerane predĺži vtedy, keď
- nedodržanie lehoty plnenia nastalo z dôvodu zásahu vyššej moci, to znamená z dôvodu výskytu nepredpokladanej udalosti, na ktorú nemáme žiadny vplyv a nespôsobili sme jej vznik (napríklad úradné nariadenia a opatrenia
- pričom nie je podstatné či sú platné alebo neplatné
- oheň, záplavy, víchrice, búrky, výbuchy alebo iné prírodné katastrofy, prevádzkové poruchy, pracovné vzbury, štrajky, výluky alebo tým podmienené výluky). Platí to aj vtedy, keď takáto udalosť nastala počas oneskorenia dodávky alebo u nášho subdodávateľa;
- nie sú vo vopred dohodnutom termíne dostupné potrebné schválenia alebo podklady od tretích osôb, ktoré musíte zaobstarať;
- potrebné informácie neboli vo vopred dohodnutom termíne dodané z vašej strany.
5. V prípade oneskorenia dodania na základe vašej žiadosti alebo na základe okolností, ktoré ste spôsobili alebo za ktoré zodpovedáte, sme oprávnení vyúčtovať vám po oznámení o pripravenosti zásielky na odovzdanie náklady vzniknuté pri skladovaní, najmenej však 0,5 % fakturovanej sumy za každý začatý týždeň, maximálne však celkovo 10 % fakturovanej sumy. Preukázanie skutočnosti, že vznikli vyššie, nižšie alebo nevznikli vôbec žiadne náklady na skladovanie, je umožnené obidvom zmluvným stranám. Zákonné práva na odstúpenie od zmluvy a na požadovanie náhrady škody zostávajú týmto nedotknuté.

III. Vyššia moc – odstúpenie od zmluvy

1. Ak by nám nebolo umožnené poskytnúť plnenie z dôvodu udalosti spôsobenej vyššou mocou (viď čl. II. ods. 4) ani v dodatočne poskytnutej primeranej lehote, majú obidve zmluvné strany nárok na úplné alebo čiastočné odstúpenie od zmluvy. To isté platí aj pri dodatočnej nemožnosti plnenia zmluvy, ktorú nemôžeme ovplyvniť a za ktorú nezodpovedáme. Žiadna zo zmluvných strán nemá v prípade odstúpenia od zmluvy z vyššie uvedeného dôvodu nárok na náhradu škody. Ak má niektorá zo zmluvných strán v úmysle odstúpiť od zmluvy z uvedených dôvodov, musí to bezodkladne oznámiť druhej zmluvnej strane.
2.Od povinnosti poskytnutia plnenia sme oslobodení v tom prípade, keď nám bez nášho zavinenia alebo včas nebudú dodané správne tovary objednané pre splnenie nášho záväzku vyplývajúceho zo zmluvy.

IV. Výhrada vlastníckeho práva

1.Pokiaľ nebolo medzi zmluvnými stranami výslovne dohodnuté niečo iné zostávame vlastníkom dodávaných predmetov až do úplného vyplatenia všetkých vašich záväzkov vyplývajúcich z obchodného vzťahu s nami. Platí to aj vtedy, ak bola zaplatená cena za určité vami označené čiastkové plnenia. Ak je výhrada vlastníckeho práva viazaná na osobitné predpoklady alebo formálne ustanovenia platné vo vašej krajine, ste povinní nás na túto skutočnosť upozorniť a postarať sa o splnenie týchto podmienok na vaše náklady.
2. Pokiaľ nebolo medzi zmluvnými stranami výslovne dohodnuté niečo iné vzťahy vzniknuté spracovaním cudzej veci pri plnení predmetu objednávky sa spravujú podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka.
3.Pokiaľ nebolo medzi zmluvnými stranami výslovne dohodnuté niečo iné sú naše pohľadávky vyplývajúce zo vzťahov uvedených v ods. 2 tohto článku zabezpečené tak, ako je uvedené v článku IV ods. 3 a nasl. Všeobecných obchodných podmienok spoločnosti Balluff GmbH.

V. Dodacie podmienky – prechod rizika a nebezpečenstva – Incoterms – poistenie počas prepravy

1.Pokiaľ nebolo medzi zmluvnými stranami výslovne dohodnuté niečo iné, prebieha dodanie „ex works“ (Incoterms 2010) na mieste uvedenom v našej ponuke alebo v našom prijatí, alebo pokiaľ nie je v našej ponuke/prijatí uvedené žiadne miesto určenia, považuje sa za „ex works“ sídlo našej spoločnosti.
2. Pokiaľ nebolo medzi zmluvnými stranami výslovne dohodnuté niečo iné, prechádza na vás nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia predmetu kúpy po odovzdaní tovaru na prepravu, najneskôr však k takémuto prechodu dochádza pri opustení expedičného skladu. Platí to aj vtedy, keď sme dodávku prevzali my. Ak sa zaslanie tovaru oneskorí z dôvodu vášho pochybenia, tak prechádza toto riziko na vás od okamihu, od ktorého sme vám oznámili, že tovar je pripravený na odoslanie.
3. V prípade, ak sú v zmluve uvedené medzinárodne používané klauzuly týkajúce sa zasielania tovaru a prechodu nebezpečenstva náhodnej skazy a náhodného zhoršenia predmetu kúpy, sú stanovené podľa medzinárodných pravidiel pre určovanie bežných obchodných zmluvných pravidiel (Incoterms 2010).
4. Poistenie počas prepravy je z našej strany vykonávané len po vzájomnej dohode zmluvných strán.

VI. Nároky vyplývajúce z vád – reklamačné náležitosti

1. Pokiaľ nebolo medzi zmluvnými stranami výslovne dohodnuté niečo iné, sú stav, akosť a vhodnosť výrobku na používanie upravené výlučne v liste s údajmi, ktorý patrí k príslušnému výrobku, alebo v návode na používanie či prevádzku, ktorý je dodávaný spolu s výrobkom.
2. Pokiaľ nebolo medzi zmluvnými stranami výslovne dohodnuté niečo iné, pri nároku na dodatočné plnenie (vylepšenie alebo dodatočné dodanie tovaru) máme právo zvoliť nákladovo výhodnejší variant, pokiaľ tým pre vás nevzniknú žiadne negatívne následky.
3. Reklamácie z dôvodu neúplnej alebo nesprávnej dodávky nám musíte oznámiť bezodkladne, najneskôr v priebehu jedného týždňa po dodaní (zjavné vady) alebo neskôr po objavení sa vady (skryté vady), a to v písomnej podobe. V opačnom prípade je uplatnenie nárokov vyplývajúcich z vád dodaného tovaru vylúčené.
5. Nároky vyplývajúce z vád si môže druhá zmluvná strana uplatniť najneskôr v lehote 24 mesiacov po prechode nebezpečenstva náhodnej skazy a náhodného zhoršenia predmetu kúpy (§ 428 ods. 1 písm. c) Obchodného zákonníka). To neplatí pre nároky vyplývajúce z vád, ktoré sa vzťahujú na výrobky podliehajúce opotrebovaniu (optoelektronické snímače, mechanické snímače, snímače dráhy Micropulse, magneticky kódované systémy na meranie dráhy a uhlov, indukčné väzbové členy a príslušenstvo, ktoré bolo takto klasifikované firmou BALLUFF (napríklad káble, konektory, pridržiavacie uholníky); tie si môže druhá zmluvná strana uplatniť v lehote 12 mesiacov po prechode nebezpečenstva náhodnej skazy a náhodného zhoršenia predmetu kúpy. Predchádzajúce ustanovenia neplatia, pokiaľ zákon určuje dlhšie lehoty premlčania a pre zodpovednosť za škody vyplývajúce z ujmy na živote, alebo zdraví, ako aj pre zodpovednosť za škody, ktoré vznikli úmyselným alebo hrubo nedbanlivým porušením povinností.
6. Pokiaľ je pre výrobok dohodnutý určitý počet aktivačných alebo spínacích cyklov, platí táto dohoda maximálne dovtedy, pokiaľ neuplynú lehoty uvedené v predchádzajúcom čl. VI. ods. 5. Ak bude pre niektorý výrobok dosiahnutý dohodnutý počet aktivačných alebo spínacích cyklov pred uplynutým lehôt uvedených v predchádzajúcom čl. VI. ods. 5, končia tým všetky následné nároky vyplývajúce z takejto dohody. V ostatných prípadoch vstúpi dohoda o určitom počte aktivačných alebo spínacích cyklov do platnosti iba vtedy, keď bol výrobok používaný v súlade s podmienkami, ktoré sú opísané v príslušnom liste s údajmi o dodanom tovare alebo v príslušnom návode na používanie dodanom spolu s tovarom.
7. Nároky vyplývajúce z vád sú okrem iného vylúčené pri:
- nevykonávaní predpísanej prehliadky tovaru riadne a včas, a tiež v prípade uvedenom v čl. VI. ods. 3.;
- dodatočnej zmene predmetu záväzku zo strany nepovolanej osoby, okrem prípadu, že vada preukázateľne nevznikla z dôvodu týchto zmien;
- vadách, ktoré vznikli z dôvodu prirodzeného opotrebovania, používania v rozpore s určením alebo neodborného skladovania v rozpore s určením.
8. Nárok na náhradu škody môžete uplatňovať len za podmienok uvedených v čl. VIII.

VII. Priemyselné práva na ochranu a autorské práva – právne vady

 

1. Pokiaľ nebolo medzi zmluvnými stranami výslovne dohodnuté niečo iné, sme povinní plnenia poskytovať iba v krajine miesta výroby a dodania, nezávisle od priemyselných práv na ochranu tretích osôb (ďalej len „práva na ochranu“). „Právami na ochranu“ v tomto zmysle sú patenty, úžitkové a chuťové vzory, značky, vrátane ich príslušných prihlásení, ako aj autorské práva. Pokiaľ nejaká tretia osoba uplatní oprávnené nároky kvôli porušeniu práv na ochranu pri nami poskytovaných zmluvne používaných výrobkoch a službách, ručíme vám počas lehoty uvedenej v čl. VI. ods. 5, nasledovne:
2. Podľa nášho výberu a na naše náklady zabezpečíme pre dotknuté výrobky a služby buď právo na ich používanie, zmeníme ich tak, aby nebolo porušované právo na ochranu, alebo pristúpime k ich výmene. Ak nám to nebude umožnené za primeraných podmienok, prináležia vám zákonné práva na odstúpenie od zmluvy alebo primerané zníženie kúpnej ceny. Naša povinnosť k poskytnutiu náhrady škody sa riadi ustanovením čl. VIII.
3. Vyššie uvedené práva druhej zmluvnej strany si je možné uplatniť iba v prípade, pokiaľ ste nás o nárokoch uplatňovaných zo strany tretej osoby bezodkladne písomne informovali, neuznali ste porušenie práv a ponechali nám vyhradené všetky opatrenia potrebné na nápravu vzniknutého stavu a zmierovacie konania.
4. Vaše nároky sú vylúčené, pokiaľ došlo k porušeniu práva na ochranu výlučne z dôvodu vášho zavinenia.
5. Vaše nároky sú ďalej vylúčené vtedy, keď je porušenie práva na ochranu spôsobené vašimi špeciálnymi zadaniami, aplikáciou, ktorú sme nemohli predvídať alebo tým, že plnenie bolo dodatočne pozmenené nepovolanou osobou.
6. Ďalšie alebo iné nároky ako tie, ktoré sú upravené v tomto čl. VII. voči nám alebo našim subdodávateľom pri plnení našich záväzkov vzniknutým z dôvodu právnych vád, sú vylúčené.
7. Pokiaľ v súvislosti s plnením zmluvných povinností vznikne dielo alebo stav, ktorých sa týka práva na ochranu, všetky práva na ochranu pri takomto diele alebo stave prináležia výlučne nám, okrem prípadu, kedy ste sa rozhodujúcim spôsobom podieľali na vzniku tohto diela alebo stavu. V takom prípade alebo vo všetkých ostatných prípadoch, v ktorých vznikol stav alebo dielo podliehajúce spoločnému právu na ochranu, sme sa dohodli, že nám prináleží aspoň bezodplatné, priestorovo, časovo a obsahovo neobmedzené nevýlučné právo na používanie tohto diela alebo stavu.

VIII. Zodpovednosť za škodu

 

1. Zodpovedáme za náhradu skutočnej škody a ušlý zisk v zmysle § 379 Obchodného zákonníka (ďalej len „náhrada škody“) kvôli vadám dodávky alebo plnenia alebo kvôli porušeniu iných zmluvných alebo nezmluvných povinností, najmä tých, ktoré vyplývajú z nedovoleného konania, a to iba v prípade ak bola škoda spôsobená úmyselne alebo v dôsledku hrubej nedbanlivosti. Horeuvedené obmedzenie zodpovednosti neplatí pri ujme na zdraví alebo živote, pri prevzatí záruky alebo rizík spojených so zaobstaraním, pri podstatnom porušení zmluvných povinností, ako aj pri zodpovednosti za vady výrobku.
2. Náhrada škody kvôli podstatnému porušeniu zmluvných povinností je podľa § 379 Obchodného zákonníka obmedzená na náhradu takých škôd, ktoré sme museli predpokladať pri uzatváraní zmluvy ako možný následok na základe nám známych okolností, (ďalej len „typické zmluvné škody“), pokiaľ nebola škoda spôsobená úmyselne alebo v dôsledku hrubej nedbanlivosti alebo škoda spočíva v ujme na zdraví alebo živote, kvôli prevzatiu záruky alebo rizika spojeného so zaobstaraním, ako aj prípadu, kedy zodpovednosť za škodu vyplýva zo zákonnej zodpovednosti za vady výrobkov.
3. Typické zmluvné škody v zmysle čl. VIII. ods. 2 sú:
(a) na jednu škodovú udalosť: škody maximálne vo výške nákupnej ceny dodaných výrobkov netto v € u dotknutej zmluvy.
(b) na jeden kalendárny rok: škody maximálne vo výške obratu netto, za ktorý ste v predchádzajúcom kalendárnom roku získali od nás výrobky. V prvom roku zmluvy škody maximálne vo výške obratov, za ktoré ste od nás získali výrobky až do vzniku škodovej udalosti. V každom prípade nie sú typické zmluvné škody v zmysle čl . VIII. ods. 2 nepriame škody (napríklad ušlý zisk alebo škody, ktoré sú výsledkom prerušení výroby).
4. Nezávisle od čl. VIII. ods. 3 je potrebné pri určovaní sumy, ktorú vám máme zaplatiť ako škody, zohľadniť našu ekonomickú situáciu, druh, rozsah a trvanie obchodných stykov, a je potrebné zohľadniť mimoriadne nepriaznivú situáciu vzťahujúcu sa na montáž výrobku. Najmä musia byť náhradné výkony, plnenia, náklady a výdavky, ktoré máme znášať, v primeranom pomere k hodnote výrobku.
5. Všetky obmedzenia záruky platia v rovnakom rozsahu pre našich subdodávateľov pri plnení a vykonávaní prác.
6. Podstatné porušenie zmluvných povinností v zmysle čl. VIII. ods. 1 a čl. VIII. ods. 2 znamená porušenie tých zmluvných povinností, bez ktorých splnenia nie je možné realizovať predmet zmluvy, a tiež porušenia zmluvy podľa § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka.

IX. Ceny

 

Pokiaľ nebolo medzi zmluvnými stranami výslovne dohodnuté niečo iné, naše ceny sú uvedené netto a platia pre dodanie z dodacieho závodu. Náklady na balenie, prepravu a poistenie účtujeme zvlášť, pokiaľ nebolo medzi zmluvnými stranami výslovne dohodnuté niečo iné.

X. Platobné podmienky – započítanie, záruky – odstúpenie

 

1. Pokiaľ nebolo medzi zmluvnými stranami výslovne dohodnuté niečo iné, je doba splatnosti ceny za dodaný tovar dohodnutá na 30 dní od dátumu vystavenia faktúry – doba splatnosti však neuplynie skôr ako bol druhej zmluvnej strane doručený tovar za ktorý má byť fakturovaná cena uhradená.
2. Započítanie vašich pohľadávok oproti našim je prípustné len vtedy, ak boli vaše pohľadávky z našej strany uznané, sú nesporné alebo právoplatne určené. To isté platí aj pre zadržiavacie práva; na realizáciu zadržiavacieho práva ste okrem toho oprávnení iba v prípade, že váš protinárok spočíva na rovnakom zmluvnom vzťahu.
3. V odôvodnených prípadoch, keď sa po uzatvorení zmluvy zhorší vaša finančná situácia alebo ak po uzatvorení zmluvy nastanú iné skutočnosti alebo budú zistené skutočnosti, ktoré odôvodňujú predpoklad, že náš nárok na vzájomné plnenie je ohrozený vašou nedostatočnou spôsobilosťou na plnenie záväzku, sme oprávnení od vás požadovať za dodaný tovar a poskytnuté služby primeranú zábezpeku a/alebo odvolať poskytnuté lehoty na platby aj pre iné pohľadávky. V prípade, ak nám v primeranej lehote neposkytnete nami požadovanú primeranú zábezpeku, vzniká nám právo na odstúpenie od zmluvy. Existujúce nároky vyplývajúce z dovtedy vykonaných plnení zostávajú v celom rozsahu nedotknuté.
4. Postúpenie nárokov vyplývajúcich z tohto zmluvného vzťahu je prípustné len po našom predchádzajúcom písomnom súhlase. Nárok na udelenie takéhoto súhlasu nie je možné uplatniť a jeho udelenie závisí iba na našej slobodnej vôli.

XI. Miesto plnenia – miesto súdnych sporov – aplikovateľné právo

1. Pokiaľ nebolo medzi zmluvnými stranami výslovne dohodnuté niečo iné miestom plnenia pre všetky povinnosti vyplývajúce z tohto zmluvného vzťahu je sídlo našej spoločnosti v Bratislave.
2. Pre právne spory, ktoré spadajú do vecnej príslušnosti okresných súdov je dohodou zmluvných strán stanovený Okresný súd Bratislava V a pre právne spory, ktoré spadajú do vecnej príslušnosti krajských súdov, je dohodou stanovený Krajský súd v Bratislave – ako miesto konania súdnych sporov. Pokiaľ nebolo medzi zmluvnými stranami výslovne dohodnuté niečo iné sme oprávnení, podľa svojho uváženia a výberu, podať žalobu v mieste sídla vašej spoločnosti.
3. Pokiaľ nebolo medzi zmluvnými stranami výslovne dohodnuté niečo iné vzťah medzi zmluvnými stranami sa spravuje ustanoveniami slovenského práva. Dodatkové podmienky k softvéru Pokiaľ sme vám ako súčasť našich plnení alebo v tejto súvislosti prenechali na používanie softvér (ďalej nazývaný ako „softvér“) – odplatne alebo bezodplatne – platia dodatočne aj nasledujúce ustanovenia, pričom v prípade rozporov medzi horeuvedenými a nasledujúcimi ustanoveniami vzťahujúcimi sa na softvér platia nasledujúce ustanovenia.

XII. Práva na používanie

 

1. Poskytujeme vám nevýlučné právo na používanie softvéru v súlade s určeným používaním. Rozsah používania v súlade s určením vyplýva z listu s údajmi, ktorý patrí k danému softvéru, alebo z návodu na používanie patriaceho k príslušnému softvéru. Používateľské právo je obmedzené na dohodnutú dobu, v prípade, že takáto dohoda neexistuje je používateľské právo časovo neobmedzené.
2. Softvér smiete používať výlučne s hardvérom, ktorý je uvedený v liste s údajmi alebo v návode na používanie, v prípade nedostupnosti takýchto údajov len spolu s hardvérom, ktorý bol dodaný k príslušnému softvéru. Na používanie softvéru s iným zariadením je potrebné naše predchádzajúce písomné povolenie; v prípade zavineného porušenia tejto povinnosti sme oprávnení požadovať primeranú dodatočnú náhradu. Ďalšie vyplývajúce nároky nie sú týmto dotknuté.
3. Ak sú v liste s údajmi alebo v návode na používanie uvedené viaceré zariadenia, smiete softvér používať súčasne vždy len na jednom z týchto zariadení (jednoduchá licencia), pokiaľ nebola výnimočne dohodnutá multilicencia (viď čl. XII. ods. 12). V prípade, ak je pri jednom zariadení vytvorených niekoľko pracovísk, na ktorých sa dá softvér používať samostatne, jednoduchá licencia sa vzťahuje iba na jedno pracovisko.
4. Prenechanie softvéru do užívania sa vykonáva výlučne v strojovo čitateľnej podobe (object code).
5. Z daného softvéru môžete vytvoriť iba jednu kópiu, ktorá sa smie používať výlučne na účely zálohovania (záložná kópia). V ostatných prípadoch smiete softvér rozmnožovať iba vtedy, keď bola dohodnutá multilicencia (viď čl. XII. ods. 12).
6. Okrem výnimiek uvedených v príslušných ustanoveniach Autorského zákona, nie ste oprávnení na zmenu softvéru, jeho spätný vývoj, prekladanie alebo vynímanie jeho častí. Nesmiete odstraňovať alfanumerické a iné znaky z dátových nosičov a máte povinnosť preniesť ich bezo zmeny na každú záložnú kópiu.
7. Udeľujeme vám – v prípade závažného dôvodu odvolateľné – právo na prenos používateľských práv k softvéru na tretiu osobu. Odovzdanie tretej osobe sa však smie vykonávať iba spoločne so zariadením, ktoré ste získali spolu so softvérom. V prípade prenosu používateľského práva na tretiu osobu ste povinní zabezpečiť, aby neboli tretej osobe poskytnuté žiadne rozsiahlejšie používateľské práva k softvéru ako prináležia vám, podľa týchto obchodných podmienok alebo údajov uvedených v príslušnom liste s údajmi alebo v príslušnom návode na používanie. Taktiež ste povinní zabezpečiť, aby tretia osoba plnila povinnosti týkajúce sa softvéru, ktoré pre vás vyplývajú z týchto obchodných podmienok. V prípade odovzdania si nesmiete ponechať žiadne kópie softvéru.
8. Nie ste oprávnení na poskytovanie sublicencií.
9. Ak softvér prenecháte tretej osobe, ste zodpovední za dodržanie prípadných požiadaviek kladených na vývozcu softvéru a v prípade zavineného porušenia povinností za vzniknuté povinnosti a nároky v dôsledku takéhoto porušenia nezodpovedáme.
10. Pokiaľ vám prenecháme softvér, ku ktorému máme len odvodené používateľské práva (cudzí softvér), platia dodatočne a prednostne pred ustanoveniami tohto čl. XII podmienky používania dohodnuté medzi nami a naším poskytovateľom licencie. V prípade, že vám prenecháme softvér typu Open Source, platia dodatočne a prednostne pred ustanoveniami tohto čl. XII podmienky používania, ktorým podlieha softvér Open Source. V liste s údajmi alebo v návode na používanie softvéru upozorníme na dostupnosť a podmienky používania prenechaného cudzieho softvéru a softvéru Open Source a na požiadanie vám sprístupníme podmienky jeho používania. Pri porušení týchto podmienok používania je okrem nás oprávnený na uplatnenie vzniknutých nárokov a práv vo vlastnom mene aj poskytovateľ licencie.
11. Na používanie softvéru pri/na viacerých zariadeniach alebo súčasne na viacerých pracoviskách potrebujete osobitne dohodnuté používateľské práva pre každé zariadenie, resp. pracovisko osobitne. To isté platí aj pre používanie softvéru v sieťach, aj keď sa pritom nevykonáva kopírovanie a rozmnožovanie softvéru. V horeuvedených prípadoch (ďalej pomenovaných ako „multilicencia“) platia dodatočne a prednostne k nariadeniam podľa čl. XII. ods. 1. až čl. XII. ods. 11. nasledujúce ustanovenia (a) a (b):
(a) Predpokladom pre multilicenciu je nami vydané výslovné písomné potvrdenie o počte prípustných kópií, ktoré smiete vytvoriť z daného softvéru, a o počte zariadení alebo pracovísk, na ktorých sa softvér smie používať. Pre multilicencie platí čl. XII. ods. 7., avšak s tým, že multilicencie smú byť prevedené na tretie osoby len vtedy, keď sa prevedú spolu a so všetkými zariadeniami, na ktorých sa smie softvér používať.
(b) Musíte dodržiavať nami sprostredkované upozornenia dodané spolu s multilicenciou, vzťahujúce sa ku kopírovaniu softvéru. Musíte tiež viesť záznamy o ďalšej existencii všetkých kópií a na požiadanie nám tieto záznamy predložiť.

XIII. Prechod rizík a nebezpečenstva

Pri prenechaní softvéru prostredníctvom elektronických komunikačných médií (napríklad prostredníctvom internetu) prechádza na vás aj riziko náhodného zániku a náhodného poškodenia softvéru.

XIV. Povinnosti vyplývajúce zo spolupôsobenia, spolupráce a zodpovednosti za škodu

 

1. Zaväzujete sa podniknúť všetky potrebné alebo predvídateľné opatrenia na zabránenie vzniku škôd alebo na ich obmedzenie v súvislosti s používaním softvéru. Predovšetkým sa zaväzujete zabezpečiť pravidelné zálohovanie programov a údajov.
2. V prípade ak túto svoju povinnosť porušíte vlastným zavinením, neručíme za následky, ktoré z toho vzniknú, najmä nie za opätovné zaobstaranie stratených alebo poškodených údajov alebo programov.

XV. Vecné vady

1. Nároky vyplývajúce z vád vzťahujúcich sa na softvér zanikajú v lehote 12 mesiacov po prechode rizika náhodného zániku a náhodného poškodenia softvéru. Horeuvedené ustanovenia neplatia, v prípade ak Obchodný zákonník alebo Občiansky zákonník ustanovuje inak.
2. Za vecné vady softvéru sa považujú len vami preukázané a reprodukovateľné odchýlky od konečnej špecifikácie uvedenej v liste s údajmi alebo v návode na používanie softvéru. Vecná vada neexistuje, keď sa takáto vada nevyskytuje v poslednej odovzdanej verzii softvéru, ktorého použitie je pre objednávateľa prijateľné.
3. Nároky vyplývajúce z vecných vád nevznikajú v prípadoch uvedených v čl. XV. ods. 3 Všeobecných obchodných podmienok spoločnosti Balluff GmbH
4. Nárok na dodatočné plnenie je v prípade softvéru možné uspokojiť nasledovne: ako náhradu dodáme novú aktualizáciu (Update) alebo novú verziu (Upgrade) softvéru, pokiaľ je u nás dostupná alebo je možné ju zaobstarať s vynaložením primeraného úsilia a nákladov.

XVI. Priemyselné práva na ochranu a autorské práva – právne vady Kontakt

 

V prípade ak si tretia osoba voči vám uplatní oprávnené nároky vyplývajúce z porušenia práv na ochranu softvéru počas lehoty uvedenej v čl. XV., zodpovedáme vám v rozsahu povinností uvedených v čl. VII. Vyhlásenie o ochrane údajov Ochrana vašej privátnej sféry a ochrana vašich osobných údajov je pre nás dôležitá. Prostredníctvom tohto vyhlásenia o ochrane údajov pre vás chceme sprehľadniť naše opatrenia podniknuté na ochranu vašich osobných údajov.

Nahor