Súbor PDF

I. Všeobecné ustanovenia

1.1 Pre naše dodávky, ktoré realizujeme v rámci nášho systému nákupného košíka umiestneného na našej internetovej stránke www.balluff.com/local/de/home/ (ďalej len „systém nákupného košíka“), platia výlučne naše nasledujúce Všeobecné obchodné podmienky pre online objednávky (ďalej len „VOP“). Vaše odporujúce, odlišujúce sa alebo obchodné podmienky, ktoré nie sú stanovené v týchto VOP, neuznávame, okrem prípadu, keď sme s nimi výslovne písomne súhlasili. To platí aj v prípade, že realizujeme dodávku bez výhrad s vedomím o odporujúcich, odlišujúcich sa alebo takých podmienkach, ktoré nie sú stanovené v našich VOP.

1.2 Nakupovanie tovaru na našej internetovej stránke môžu uskutočniť právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel.

1.3 Na všetky právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujucim sa použijú normy zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka (ďalej len ako „ObZ“).

1.4 Pre účely týchto VOP sa rozumie:

 • predávajúci spoločnosť Balluff Slovakia, s.r.o., so sídlom: Blagoevova 9, 851 04 Bratislava, IČO:44 601 271,
 • kupujúcim právnickou osobou právnická osoba zapísaná v Obchodnom registri Slovenskej republiky alebo inom registri,
 • kupujúcim fyzickou osobou podnikateľom fyzická osoba podnikajúca v zmysle živnostenského oprávnenia, zapísaná v Živnostenskom registri Slovenskej republiky alebo inom registri,
 • kupujúcim kupujúci právnická osoba, kupujúci fyzická osoba podnikateľ,
 • zmluvou kúpna zmluva uzatvorená medzi predávajúcim na jednej strane a kupujúcim na strane druhej.

II. Uzatvorenie zmluvy

2.1 Prezentácia výrobkov na našej internetovej stránke nepredstavuje našu právne záväznú zmluvnú ponuku, ale len nezáväznú výzvu pre Vás, objednať si výrobky z nášho portfólia. Záväznú požiadavku na kúpu tovaru odovzdáte vtedy, ak prejdete jednotlivými krokmi procesu uskutočňovania objednávky, zadáte relevantné údaje a v rámci posledného kroku kliknete na ikonu „Objednávka tovaru s povinnosťou platby“. Príjem Vašej objednávky bezprostredne potvrdíme odoslaním automaticky vygenerovanej e-mailovej správy („potvrdenie objednávky“). Nejde pritom o potvrdenie zákazky, to Vám zašleme v ďalšom kroku, a tým dôjde k uzatvoreniu zmluvy.

2.2 Technické kroky uzatvorenia zmluvy sú pritom nasledovné: Na našej internetovej stránke www.balluff.com/local/sk/home/ sa prostredníctvom selektora výrobkov alebo priamym zadaním hľadaného výrazu dostanete na zobrazenie jednotlivých výrobkov, ktoré môžete kliknutím na ikonu „Pridať do košíka“ vložiť nezáväzne do nákupného košíka. Obsah nákupného košíka si môžete kedykoľvek nezáväzne pozrieť kliknutím na ikonu „Nákupný košík“. V nákupnom košíku môžete vybrané výrobky znova z neho odstrániť. Ak chcete kúpiť výrobky nachádzajúce sa v nákupnom košíku, kliknite na ikonu „K pokladni“, čím otvoríte novú stránku. Nákup môžete uskutočniť ako registrovaný zákazník alebo tiež bez registrácie. Ak sa chcete zaregistrovať, musíte zadať svoju e-mailovú adresu a kliknúť na ikonu „Pokračovať s registráciou zákazníka“. Následne na základe Vašej e-mailovej adresy, prípadne ďalších informácií, ktoré musíte zadať, ak nie ste naším súčasným zákazníkom, preveríme Vaše oprávnenie na používanie systému nákupného košíka. Vaše heslo, ktoré je priradené Vašej e-mailovej adrese (Vaše prihlasovacie údaje), si vytvoríte sami v priebehu registrácie. Pri ďalších objednávkach sa už potom nemusíte registrovať, stačí, ak zadáte svoju e-mailovú adresu a svoje heslo. V nasledujúcom medzikroku máte možnosť zmeniť údaje o fakturačnej a dodacej adrese. Na tento účel Vám zobrazíme adresy, ktoré ste zadali pri registrácii (pri nových zákazníkoch), alebo ktoré sú uložené v našom systéme skladového hospodárstva (pri súčasných zákazníkoch). Okrem toho tu môžete ešte raz skontrolovať všetky údaje a v prípade potreby ich upraviť pomocou funkcie vymazávania a zmien. Ak chcete nákup uskutočniť bez registrácie, kliknite na ikonu „Bez registrácie“, a v ďalšom kroku zadajte svoje údaje o Vás (najmä obchodné meno alebo meno a priezvisko, IČO a adresu). Aj tu máte znova možnosť tieto údaje upraviť pomocou funkcie vymazávania a zmien. V poslednom kroku zvolíte spôsob platby a kliknutím na ikonu „Objednávka tovaru s povinnosťou platby“ proces objednávania ukončíte. Zmluvný text objednávky uložíme. Text a tieto VOP, ktoré sú k dispozícii na prepojenej stránke, môžete uložiť a vytlačiť, a vtredy zároveň vzniká právny vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim, avšak samotná zmluva vznikne momentom podľa bodu 2.1. Predchádzajúce objednávky si môžete pozrieť v zákazníckej sekcii pod položkou „Moje objednávky“.

2.3 Kupujúci môže od predávajúceho odoberať tovar, iba ak nemá voči predávajúcemu žiadny neuhradený splatný peňažný záväzok po lehote splatnosti. V takom prípade predávajúci nie je povinný dodať kupujúcemu objednaný tovar, prípadne dodanie ďalšieho tovaru podmieniť platbou vopred.

III. Informačné povinnosti – Heslo

3.1 Pri používaní systému nákupného košíka ste povinní uvádzať pravdivé a úplné údaje. Pokiaľ sa údaje zmenia, najmä obchodné meno, meno, priezvisko, adresa, sídlo alebo e-mailová adresa, ste povinní nám túto zmenu bezodkladne oznámiť zmenením údajov v systéme nákupného košíka. Ak nám túto informáciu neposkytnete, alebo ak už vopred uvediete nesprávne alebo neúplné údaje, sme oprávnení, pokiaľ vôbec došlo k uzatvoreniu zmluvy, od zmluvy odstúpiť.

3.2 Ste povinní zabezpečiť, aby e-mailová adresa, ktorú ste zadali, bola od momentu zadania dostupná, a aby príjem e-mailových správ od nás nebol vylúčený z dôvodu nevyžiadanej pošty, preposielania, deaktivácie alebo preplnenia e-mailovej adresy.

3.3 Na realizáciu objednávky s registráciou je potrebné heslo. Heslo ste povinní starostlivo uchovávať a nakladať s ním tak, aby bola vylúčená jeho strata, a aby o ňom nemohli získať vedomosť tretie osoby. V prípade straty hesla ste nám povinní túto skutočnosť bezodkladne oznámiť. Môžete tak urobiť aj prostredníctvom e-mailu. Po prijatí správy zablokujeme prístupom chránenú oblasť. Ak v dôsledku Vami zavineného nakladania s heslom získajú vedomosť o hesle tretie osoby, ručíte v plnej výške za všetky objednávky uskutočnené pod týmto heslom až do momentu doručenia oznámenia o strate hesla.

IV. Dodávanie, lehota dodania, predĺženie dodacích lehôt, čiastkové plnenia

4.1 Približná, nezáväzná dodacia lehota je uvedená pri jednotlivých výrobkoch. Platný, presný termín dodania, Vám oznámime v potvrdení zákazky. Pokiaľ nebolo výslovne dohodnuté inak, tieto termíny nie sú zo zásady pevnými termínmi dodania tovaru.

4.2 Tovar dodávame len na miesta v rámci územia Slovenskej republiky.

4.3 Dodacia lehota sa primerane predĺži, ak:

 • nedodržanie dodacej lehoty nastalo z dôvodu zásahu vyššej moci, tzn. z dôvodu výskytu nepredpokladanej udalosti, na ktorú nemáme žiadny vplyv, a za ktorú nenesieme zodpovednosť (napr. úradné opatrenia a nariadenia (bez ohľadu na to, či sú platné alebo neplatné), oheň, záplavy, víchrice, výbuchy a iné prírodné katastrofy, prevádzkové poruchy). Platí to aj vtedy, ak takáto udalosť nastala počas oneskorenia dodávky alebo u nášho subdodávateľa.
 • nie sú včas k dispozícii potrebné povolenia alebo dokumenty od tretích osôb, ktoré ste povinní zaobstarať;
 • včas neposkytnete potrebné údaje.

4.4 Ak to možno rozumne očakávať, sme oprávnení k čiastkovým dodávkam, ktoré môžeme osobitne fakturovať.

4.5 V prípade oneskoreného dodania na základe Vašej žiadosti alebo okolností, za ktoré nesiete zodpovednosť, sme oprávnení vyúčtovať Vám po avizovaní pripravenosti na zaslanie tovaru náklady vzniknuté so skladovaním, najmenej však vo výške 0,5 % z fakturovanej sumy za každý začatý týždeň, celkovo však najviac 10 % z fakturovanej sumy. Preukázať skutočnosť, že vznikli vyššie, nižšie alebo, že nevznikli vôbec žiadne náklady na skladovanie, môžu obidve zmluvné strany. Zákonné práva na odstúpenie od zmluvy a náhradu škody nie sú týmto dotknuté.

V. Vyššia moc, Odstúpenie od zmluvy, Oslobodenie od povinnosti dodať tovar v prípade jeho nedodania zo strany subdodávateľa, Prechod nebezpečenstiev

5.1 Ak by sme z dôvodu udalosti spôsobenej vyššou mocou (porovnaj bod 4.3) nemohli dodať tovar ani v primerane predĺženej dodacej lehote, majú obidve zmluvné strany právo na úplné alebo čiastočné odstúpenie od zmluvy, ak nedôjde k dohode o predĺžení dodacej lehoty. Možnosť odstúpiť od zmluvy pre obe strany platí aj pri dodatočnej nemožnosti plnenia zmluvy, za ktorú nezodpovedáme. V prípade takéhoto odstúpenia od zmluvy nemá žiadna zo zmluvných strán nárok na náhradu škody. Ak má niektorá zo zmluvných strán v úmysle odstúpiť od zmluvy z uvedených dôvodov, musí to bezodkladne oznámiť druhej zmluvnej strane.

5.2 Od povinnosti dodať tovar sme oslobodení v tom prípade, keď nám bez nášho zavinenia nebude dodaný správny tovar, ktorý sme objednali na splnenie záväzku vyplývajúceho zo zmluvy. Ak nedôjde medzi nami k dohode o zmene tovaru tvoriaceho predmet zákazky alebo o zmene dodacej lehoty, obe strany sú oprávnené odstúpiť od zmluvy.

5.3 Pokiaľ nebolo výslovne dohodnuté inak, nebezpečenstvo náhodného zániku a náhodného zhoršenia tovaru prechádza na Vás od momentu odovzdania tovaru prepravcovi, najneskôr však pri opustení expedičného skladu. Ak sa zaslanie tovaru oneskorí Vašim zavinením, nebezpečenstvo prechádza na Vás od okamihu, ako sme Vám oznámili, že tovar je pripravený na expedíciu.

VI. Výhrada vlastníctva

6.1. Až do úplného splnenia všetkých Vašich záväzkov zo zmluvy s nami, t. j. do úplného zaplatenia kúpnej ceny zostávame vlastníkom dodávaných tovarov.

6.2 Spojenie, zmiešanie a spracovanie tovaru Vami pred úhradou kúpnej ceny sa realizuje pre nás vždy z pozície výrobcu, avšak bez našej akejkoľvek ďalšej povinnosti. Ak zanikne naše vlastníctvo tovaru spojením, zmiešaním alebo spracovaním tovaru, dojednáva sa už teraz, že (spolu)vlastníctvo k novej veci prejde na nás v pomere zodpovedajúcej hodnote fakturovaných čiastok spojeného, zmiešaného alebo spracovaného tovaru. (Spolu)vlastníctvo novej veci pre nás bezodplatne uschováte.

6.3 Vyhradzujeme si právo pozastaviť dodávaky, ak Vy zastavíte platby, dostanete sa s platbou do omeškania, alebo ak existujú objektívne náznaky zhoršenia Vašej ekonomickej situácie po uzatvorení zmluvy alebo iné skutočnosti po uzatvorení zmluvy, na základne ktorých možno oprávnene predpokladať, že náš nárok na protiplnenie bude kvôli Vašej nedostatočnej likvidite ohrozený. Na tovary, ku ktorým máme (spolu)vlastnícke právo, nám už teraz pre istotu odstupujete svoje pohľadávky, ktoré vyplynú z ďalšieho predaja alebo z iného právneho dôvodu, vo výške účtovnej hodnoty príslušného predmetu dodávky. Na našu žiadosť ste povinní vystaviť nám písomné vyhlásenie o odstúpení pohľadávky. Pohľadávky inkasované pred oznámenia odstúpenia dlžníkom ste povinní nám okamžite poukázať.

6.4 Danie predmetu zákazky do zálohu alebo zabezpečovacie prevody vlastníctva sú neprípustné pred nadobudnutím Vášho vlastníckeho práva k tovaru. V prípade exekúcií, zhabania alebo iných dispozícií alebo zásahov tretích osôb nás musíte bezodkladne informovať a plne zodpovedáte za škodu, ktorá nám tým vznikla.

VII. Reklamačný poriadok

7.1 Pokiaľ nebolo dohodnuté inak, sú akosť a vhodnosť výrobku na určité použitie upravené v technickom liste k príslušnému výrobku alebo v návode na používanie k príslušnému výrobku.

7.2 Sme zajedno v tom, že pri nároku na dodatočné plnenie (oprava alebo dodatočné dodanie) máme právo zvoliť nákladovo výhodnejší variant, pokiaľ nám z toho nevzniknú nevýhody.

7.3 Reklamácie z dôvodu neúplnej alebo nesprávnej dodávky tovaru nám musíte bezodkladne písomne oznámiť, a to najneskôr v lehote do jedného týždňa po dodaní (zjavné vady) alebo po zistení vady, a za tým účelom ste povinní tovar po jeho prevzatí okamžite riadne skontrolovať.

7.4 Záruku za akosť tovaru predávajúci preberá len v tom prípade, ak sa písomne zaviazal, že tovar bude po určitý čas spôsobilý na účel určený výrobcom, resp. že si po určitý čas zachová obvyklé vlastnosti. Prevzatie záruky za akosť môže mať formu záručného listu alebo vyznačenia záručnej doby na obale tovaru, avšak samotné uzatvorenie zmluvy prostredníctvom systému nákupného košíka nemá účinky prevzatia záväzku zo záruky za akosť. Ak predávajúci prevzal záväzok zo záruky za akosť, nároky z vád je možné uplatniť v lehote ním určenej, a ak lehota nie je určená, tak najviac do 12 mesiacov od prechodu nebezpečenstva na kupujúceho. To neplatí pre nároky z vád, ktoré sa vzťahujú na výrobky podliehajúce bežnému opotrebovaniu (napr. optoelektronické snímače, mechanické snímače, snímače dráhy Micropulse, magneticky kódované dráhomerné a uhlomerné systémy, indukčné väzbové členy a príslušenstvo, ktoré bolo ako také klasifikované spoločnosťou Balluff (napr. káble, konektory, pridržiavacie uholníky), atď.); ďalej na vady tovaru spôsobené jeho poškodením v dôsledku neodborného zaobchádzania, neoprávnených zásahov do tovaru a zmien tovaru, nesprávnej montáže alebo údržby, nerešpektovania návodu na používanie alebo technického listu, nesprávneho skladovania, a podobne. V prípade tovaru, ktorý je určený k odbornej montáži je potrebné pri uplatnení nárokov z vád predložiť doklad preukazujúci odbornú montáž oprávnenou osobou.

7.5 Pokiaľ je pre výrobok stanovený určitý počet aktivačných alebo spínacích cyklov, platí tento počet aktivačných alebo spínacích cyklov namiesto lehoty podľa bodu 7.4, ak predávajúci výslovne neurčí inak. Stanovený určitý počet aktivačných alebo spínacích cyklov platí len vtedy, ak sa výrobok používal v súlade s podmienkami opísanými v príslušnom technickom liste výrobku alebo v príslušnom návode na používanie.

7.6 Nároky z vád sú okrem vyššie uvedeného vylúčené aj pri nevykonaní kontroly a reklamácie vady v súlade s bodom 7.3 až 7.5 riadne a v stanovenom termíne. Obsah nárokov z vád vyplýva z ObZ, pričom možno uplatňovať nároky ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.

7.7 Nárok na náhradu škody si môžete uplatňovať len za podmienok uvedených v článku 9 VOP.

VIII. Ochrana práv duševného vlastníctva

8.1 Pokiaľ nebolo výslovne dohodnuté inak, sme povinní dodávky realizovať len v krajine miesta výroby a dodania, bez zaťaženia právami na ochranu priemyselného vlastníctva tretích osôb (ďalej len „ochranné práva“). Ochranné práva v tomto zmysle sú najmä patenty, úžitkové vzory, dizajny, ochranné známky, ako aj autorské práva.

8.2 Podľa našej voľby a na naše náklady buď získame pre dotknutý výrobok právo na používanie, zmeníme výrobok tak, aby ochranné právo nebolo porušované, alebo ho vymeníme. Ak to nebude za primeraných podmienok pre nás možné, prináleží Vám právo na odstúpenie od zmluvy alebo zníženie ceny. Naša povinnosť na poskytnutie náhrady škody sa riadi ustanoveniami článku 9 týchto VOP.

8.3 Vyššie uvedené práva máte len vtedy, pokiaľ sme prevzali záruku za akosť tovaru a pokiaľ ste nás o nárokoch uplatňovaných zo strany tretích osôb bezodkladne písomne informovali, neuznali ste porušenie práv a ponechali ste nám vyhradené všetky opatrenia a právne možnosti obrany potrebné na nápravu vzniknutého stavu a vedenie zmierovacieho konania.

8.4 Vaše nároky sú vylúčené, pokiaľ došlo k porušeniu ochranného práva Vašim konaním.

8.5 Vaše nároky sú ďalej vylúčené aj vtedy, keď je porušenie ochranného práva spôsobené nami nepredvídateľným použitím alebo tým, že výrobok bol Vami dodatočne neoprávnene zmenený.

8.6 Ďalšie alebo iné nároky ako tie, ktoré sú upravené v tomto článku 8 voči nám alebo našim subdodávateľom pri plnení našich záväzkov z dôvodu právnych vád, sú vylúčené.

IX. Zodpovednosť za škodu

9.1 Zodpovedáme za náhradu škody a náhradu nevyhnutných výdavkov v zmysle § 373 a nasl. ObZ (ďalej len „náhrada škody“) z dôvodu vád dodávky alebo kvôli porušeniu podstatných zmluvných povinností, najmä tých, ktoré vyplývajú z neprípustného konania, a to iba v prípade, ak bola škoda spôsobená úmyselne alebo v dôsledku hrubej nedbanlivosti, prípadne v iných prípadoch, ak naša zodpovednosť vyplýva z objektívneho práva. V ostatných prípadoch nenesieme žiadnu zodpovednosť za škodu spôsobenú výrobkom, jeho prípadnými vadami alebo škodu vzniknutú v súvislosti s používaním výrobku nevhodným spôsobom.

9.2 Náhrada škody kvôli porušeniu podstatných zmluvných povinností je obmedzená na náhradu typických predvídateľných zmluvných škôd, ktoré sme museli predpokladať pri uzatváraní zmluvy ako možný následok na základe nám známych okolností, alebo ktorú bolo možné predvídať s prihliadnutím na skutočnosti, ktoré sme poznali alebo mali poznať pri obvyklej starostlivosti, pokiaľ nebola škoda spôsobená úmyselne.

9.3 Typickými zmluvnými predvídateľnými škodami v zmysle bodu 9.2 sú:

a) na jednu škodovú udalosť: škody maximálne vo výške nákupnej ceny netto dotknutej zmluvy (dodávky tovaru);

b) na jeden kalendárny rok: škody maximálne vo výške obratu netto, za ktorý ste v predchádzajúcom kalendárnom roku od nás nakúpili výrobky. V prvom roku zmluvy škody maximálne vo výške obratov, za ktoré ste od nás nakúpili výrobky až do vzniku škodovej udalosti. V každom prípade typické zmluvné predvídateľné škody v zmysle bodu 9.2 sú aj nepriame škody, ako napríklad ušlý zisk alebo škody spôsobené prerušením výroby. V zmysle § 379 ObZ sme sa výslovne dohodli, že náhrada akejkoľvek škody (vrátane ušlého zisku, nárokov kupujúceho a tretích osôb), ktorá by bola spôsobená predávajúcim, dodaným tovarom, alebo ktorá by vznikla kupujúcemu alebo tretej osobe ako dôsledok porušenia povinnosti predávajúceho, je obmedzená vždy sumami podľa tohto bodu.

9.4 Pri určovaní sumy, ktorú Vám máme ako náhradu škody zaplatiť, je nutné primerane v náš prospech zohľadniť našu ekonomickú situáciu, druh, rozsah a trvanie obchodného styku, prípadne mieru Vášho zapríčinenia a/alebo zavinenia.

9.5 Obmedzenia obsiahnuté v tomto článku platia v rovnakom rozsahu aj pre našich subdodávateľov a osoby použité pri plnení zmluvy.

9.6 Podstatné porušenie zmluvnej povinnosti v zmysle bodu 9.1 a 9.2 je také porušenie, ktoré strana porušujúca zmluvu vedela v čase uzavretia zmluvy alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel zmluvy, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola zmluva uzavretá, že druhá strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení zmluvy.

9.7 Za škodu vzniknutú v dôsledku vady tovaru, ktorá sa objavila po prechode nebezpečenstva zodpovedá predávajúci len v tom prípade, ak prevzal záväzok zo záruky za akosť a ak škoda vznikla v lehote, počas ktorej trval tento záväzok zo záruky za akosť.

X. Platobné podmienky

10.1 Naše ceny sú ceny netto s pripočítaním DPH, nákladov na balenie a prepravu (paušálna suma za zaslanie). O výške týchto nákladov budete vopred informovaný pred odoslaním Vašej objednávky.

10.2 Ponúkame Vám nasledujúce možnosti platby:

Platba vopred: Ste povinní vopred uhradiť fakturovanú čiastku prevodom na náš účet v lehote 10 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy. Číslo účtu Vám oznámime v potvrdení zákazky a vystavíme Vám relevantný daňový/účtovný doklad.

Platba na základe faktúry: Pri platbe na základe faktúry ste povinní, pokiaľ nebolo výslovne dohodnuté inak, fakturovanú čiastku hradiť v lehote splatnosti vystavenej faktúry, nie však nevyhnutne pred dodaním tovaru, na nami uvedený účet.

Platba kreditnou kartou: Kúpna cena sa stáva splatnou ihneď s objednávkou. Pri platbe kreditnou kartou bude príslušná čiastka odúčtovaná v momente dodávky. Používame prenosový protokol „SSL“ na šifrovanie Vašich osobných údajov.

10.3 Vyhradzujeme si platbu na základe faktúry ponúknuť len registrovaným kupujúcim, ktorí splnia naše prípadné ďalšie podmienky pre platbu na základe faktúry.

XI. Započítavanie, Zábezpeka, Odstúpenie

11.1 Započítavanie Vašich pohľadávok voči našim je prípustné len vtedy, ak boli Vaše pohľadávky nami uznané, ak sú nesporné, ak boli právoplatne určené alebo ak sú v.synalagmatickom pomere k našej pohľadávke a ak sa na tom písomne dohodneme. To isté platí aj pre zádržné práva a práva na odmietnutie plnenia; na výkon zádržného práva ste okrem toho oprávnení len v takom rozsahu, v akom spočíva Váš protinárok na rovnakom zmluvnom základe.

11.2 V prípade objektívnych náznakov zhoršenia Vašej ekonomickej situácie po uzatvorení zmluvy alebo ak po uzatvorení zmluvy nastanú alebo budú zistené iné skutočnosti, ktoré odôvodňujú predpoklad, že náš nárok na protiplnenie bude ohrozený Vašou nedostatočnou likviditou, sme oprávnení od Vás požadovať za naše dodávky primerané zábezpeky a/alebo odvolať poskytnuté platobné lehoty aj pre iné pohľadávky. V prípade, ak nám v primeranej lehote neposkytnete nami požadované primerané zábezpeky, sme oprávnení od zmluvy odstúpiť. Existujúce nároky z už zrealizovaných výkonov alebo kvôli oneskoreniu nie sú týmto dotknuté.

11.3 Postúpenie nárokov z tohto zmluvného vzťahu je prípustné len po našom predchádzajúcom písomnom súhlase. Nárok na udelenie takéhoto súhlasu neexistuje.

XII. Spätný odber elektrických zariadení a obalov - recyklácia

12.1 Pokiaľ sme podľa zákonných predpisov (napr. podľa zákona o odpadoch) povinní, odoberieme od Vás na Vašu žiadosť dodaný tovar po ukončení používania a zabezpečíme jeho riadnu likvidáciu v súlade so zákonnými predpismi. Náklady za takýto spätný odber a likvidáciu znášate Vy. O výške nákladov Vás vopred informujeme.

12.2 Pokiaľ sme podľa zákonných predpisov povinní, odoberieme od Vás prepravné obaly. Náklady na takúto spätnú prepravu prepravných obalov znášate Vy. O výške nákladov Vás vopred informujeme.

XIII. Ochrana osobných údajov

13.1 Osobné údaje získavame, spracúvame a uchovávame len v súlade s ustanoveniami slovenského a európskeho práva (Nariadenie GDPR, zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a doplnení ďaľších predpisov).

XIV. Rozhodné právo

14.1 Spory zo zmluvy a z týchto VOP je kompetentný prejednať a rozhodnúť miestne a vecne príslušný súd v zmysle zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok.

14.2 Zmluvný vzťah sa riadi slovenským právnym poriadkom.

XV. Práva spojené s používaním softvéru

15.1 Dodatočné obchodné podmienky používaniu k softvéru, pokiaľ sme Vám ako súčasť našej dodávky alebo v súvislosti s ňou, či už odplatne alebo bezodplatne, prenechali na používanie softvér (ďalej len „softvér“), platia doplňujúco nasledujúce ustanovenia v článkoch 15 až 19 týchto VOP, pričom v prípade rozporov medzi vyššie uvedenými a nasledujúcimi ustanoveniami vo vzťahu k softvéru budú mať prednosť nasledujúce ustanovenia.

15.2 Priznávame Vám nevýlučné právo (nevýhradnú licenciu) na používanie softvéru v súlade s jeho určením. Rozsah a spôsob používania softvéru v súlade s určením vyplýva z technického listu k danému softvéru alebo z návodu na používanie k danému softvéru. Právo na používanie je obmedzené na dohodnuté obdobie, v prípade, že takáto dohoda neexistuje, je právo na používanie časovo neobmedzené. Sme oprávnení aj naďalej sami používať softvér, ako i umožniť jeho odplatné či neodplatné užívanie tretím osobám.

15.3 Softvér smiete používať výlučne s hardvérom, ktorý je špecifikovaný v technickom liste alebo v návode na používanie, v prípade neexistencie takejto špecifikácie len spolu s hardvérom, ktorý bol dodaný k príslušnému softvéru. Používanie softvéru s iným zariadením si vyžaduje náš predchádzajúci písomný súhlas; v prípade zavineného porušenia tejto povinnosti sme oprávnení požadovať primeranú dodatočnú finančnú náhradu. Ďalšie nároky nie sú týmto dotknuté.

15.4 Ak sú v technickom liste alebo v návode na používanie uvedené viaceré zariadenia, smiete softvér súčasne používať vždy len na jednom z týchto zariadení (jednoduchá licencia), pokiaľ nebola výnimočne dohodnutá multilicencia (pozri bod 15.12). V prípade, ak na jednom zariadení existuje viacero pracovísk, na ktorých sa dá softvér samostatne používať, vzťahuje sa jednoduchá licencia len na jedno takéto pracovisko.

15.5 Prenechanie softvéru do užívania sa vykonáva výlučne v strojovo čitateľnej podobe (object code).

15.6 Zo softvéru si môžete vytvoriť iba jednu kópiu, ktorú môžete používať len na účely zálohovania (záložná kópia). V ostatných prípadoch smiete softvér rozmnožovať iba vtedy, ak bola výnimočne dohodnutá multilicencia.

15.7 Okrem prípadov uvedených v § 89 Autorského zákona nie ste oprávnení na zmenu softvéru, jeho spätný vývoj, prekladanie alebo vynímanie jeho častí. Nesmiete odstraňovať alfanumerické a iné identifikátory z dátových nosičov a máte povinnosť preniesť ich bezo zmeny na každú záložnú kópiu.

15.8 Udeľujeme Vám, v prípade závažného dôvodu, odvolateľné právo na prenos používateľských práv k softvéru na tretiu osobu. Postúpenie softvéru tretej osobe je však možné iba spoločne so zariadením, ktoré ste získali spolu so softvérom. V prípade prenosu používateľského práva na tretiu osobu ste povinní zabezpečiť, aby neboli tretej osobe poskytnuté žiadne rozsiahlejšie používateľské práva k softvéru, ako prináležia Vám podľa týchto VOP alebo údajov uvedených v príslušnom technickom liste alebo v príslušnom návode na používanie. Taktiež ste povinní zabezpečiť, aby tretej osobe boli čo sa týka softvéru uložené minimálne povinnosti vyplývajúce z týchto VOP. V prípade postúpenia si nesmiete ponechať žiadne kópie softvéru.

15.9 Nie ste oprávnení poskytovať sublicencie.

15.10 Ak prenecháte softvér tretej osobe, ste zodpovední za dodržanie prípadných požiadaviek kladených na vývozcu softvéru a v prípade zavineného porušenia povinností ste povinní ochrániť nás pred akýmikoľvek povinnosťami a nárokmi z tohto vyplývajúcich.

15.11 Ak Vám prenecháme softvér, ku ktorému máme len odvodené používateľské práva (cudzí softvér), platia dodatočne a prednostne pred ustanoveniami tohto článku 15 podmienky používania dohodnuté medzi nami a naším poskytovateľom licencie, s ktorými ste povinní sa oboznámiť a dodržiavať ich. Ak vám prenecháme softvér typu Open Source, platia dodatočne a prednostne pred ustanoveniami tohto článku 15 podmienky používania, ktorým podlieha softvér Open Source, s ktorými ste povinní sa oboznámiť a dodržiavať ich. V technickom liste alebo v návode na používanie Vás upozorníme na existenciu a podmienky používania cudzieho softvéru a softvéru Open Source a na požiadanie Vám sprístupníme podmienky jeho používania. V prípade porušenia týchto podmienok používania je okrem nás oprávnený uplatňovať si vzniknuté nároky a práva vo vlastnom mene aj náš poskytovateľ licencie.

15.12 Na používanie softvéru na viacerých zariadeniach alebo súčasne na viacerých pracoviskách potrebujete osobitne dohodnuté používateľské práva. To isté platí aj pre používanie softvéru v sieťach, aj keď pritom nedochádza k rozmnožovaniu softvéru. Vo vyššie uvedených prípadoch (ďalej len „multilicencia“) platia dodatočne a prednostne k ustanoveniam podľa bodu 15.1 až 15.12 nasledujúce ustanovenia a) a b):

a) Predpokladom pre multilicenciu je nami vydané výslovné písomné potvrdenie o počte prípustných kópií, ktoré smiete vytvoriť z daného softvéru, a o počte zariadení resp. pracovísk, na ktorých sa softvér smie používať. Pre multilicencie platí bod 15.8 avšak s tým, že multilicencie môžete previesť na tretie osoby len vtedy, keď sa prevedú spolu a so všetkými zariadeniami, na ktorých sa softvér smie používať.

b) Musíte dodržiavať upozornenia týkajúce sa kopírovania softvéru, ktoré sme Vám dodali spolu s multilicenciou. Musíte tiež viesť záznamy o existencii všetkých kópií a na požiadanie nám tieto záznamy predložiť.

XVI. Prechod nebezpečenstva

16.1 Pri prenechaní softvéru prostredníctvom elektronických komunikačných médií (napr. prostredníctvo internetu), prechádza na Vás nebezpečenstvo náhodného zániku a náhodného zhoršenia softvéru, ak softvér opustí našu sféru vplyvu (napr. pri sťahovaní).

XVII. Povinnosti vyplývajúce zo súčinnosti a zodpovednosť za škodu

17.1 Ste povinní prijať všetky potrebné opatrenia na zabránenie vzniku alebo obmedzenie škôd v súvislosti s používaním softvéru. Predovšetkým ste povinní vo vlastnom záujme zabezpečiť pravidelné zálohovanie programov a údajov.

17.2 V prípade, že túto povinnosť zavinene porušíte, neručíme za nijaké následky z tohto vyplývajúce, najmä nie za znovuobstaranie stratených alebo poškodených údajov alebo programov.

XVIII. Vecné chyby

18.1 Predávajúci zodpovedá za vecné chyby softvéru len v prípade, že sa k tejto zodpovednosti písomne zaviazal. Nároky z titulu vecných chýb vo vzťahu k softvéru zanikajú v lehote v lehote určenej predávajúcej, a ak lehota nie je určená, tak najviac do 12 mesiacov od prechodu nebezpečenstva na kupujúceho.

18.2 Za vecné chyby softvéru sa považujú len Vami preukázané a reprodukovateľné odchýlky od konečnej špecifikácie uvedenej v technickom liste alebo v návode na používanie. Vecná chyba však neexistuje, ak sa táto chyba nevyskytuje v poslednej odovzdanej verzii softvéru. Kupujúci je povinný sledovať aktualizácie, resp. nové verzie softvéru.

18.3 Nároky z titulu vecných chýb nevznikajú

 • v prípade škôd, ktoré vzniknú chybným alebo nedbanlivým zaobchádzaním so softvérom,
 • v prípade škôd, ktoré vzniknú v dôsledku osobitných vonkajších vplyvov, ktoré zmluva nepredpokladá,
 • pre prípad Vami alebo tretími osobami vykonaných zmien a následkov z nich vzniknutých,
 • pre prípad rozšírenia softvéru Vami alebo tretími osobami nad rámec nám určeného rozhrania,
 • preto, že softvér nebude kompatibilný s Vami používaním prostredím na spracovanie údajov.

18.4 Nárok na dodatočné plnenie je v prípade softvéru možné uspokojiť nasledovne: ako náhradu Vám dodáme novú aktualizáciu (update) alebo novú verziu (upgrade) softvéru, pokiaľ je u nás dostupná alebo pokiaľ ju vieme zaobstarať s vynaložením primeraného úsilia.

18.5 Obmedzenia náhrady škody uvedené v článku 9 týchto VOP sa použijú primerane.

XIX. Práva na ochranu priemyselného vlastníctva a autorské práva – právne chyby

V prípade, ak si tretia osoba kvôli porušeniu ochranných práv vo vzťahu k softvéru uplatní voči Vám oprávnené nároky, zodpovedáme za podmienok stanovených v právnych predpisoch v lehote podľa bodu 18.1. Na Váš postup pri uplatnení práv tretích osôv vo vzťahu k nášmu softvéru sa použijú primerane ustanovenia článku 8 týchto VOP.

 

Nahor