1 Všeobecne – rozsah platnosti – ústne vedľajšie dohody

1.1 Pre všetky plnenia, ktoré poskytujeme – okrem tých, ktoré sú spojené so splnením oprávnených nárokov vyplývajúcich z vád nami dodaných výrobkov – (napríklad servisné, konzultačné služby a služby pre uvádzanie do prevádzky; ďalej nazývané ako „servisné úkony“), platia výlučne nasledujúce podmienky servisu. Odporujúce, odlišujúce sa alebo všeobecné obchodné podmienky zadávateľa zákazky, ktoré nie sú stanovené v týchto podmienkach servisu, neuznávame, okrem prípadu kedy sme s ich platnosťou výslovne písomne súhlasili. Platí to aj v prípade, že poskytujeme servisné úkony bez výhrad pri vedomosti o odporujúcich, odlišných alebo takých podmienkach, ktoré nie sú stanovené v našich podmienkach servisu.

1.2 Naše podmienky servisu platia len vo vzťahu k podnikateľom, v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka.

1.3 Náš servisný personál a naši servisní technici nie sú oprávnení na uzatváranie vedľajších ústnych dohôd.

2 Uzatvorenie zmluvy

Pokiaľ nebolo medzi zmluvnými stranami výslovne dohodnuté niečo iné, sú naše ponuky na plnenia nezáväzné. Objednávka od zadávateľa zákazky je pre nás záväzná až vtedy, keď bola nami písomne potvrdená alebo rozhodným spôsobom, bez akýchkoľvek pochybností prijatá, a to poskytnutím plnenia alebo vyfakturovaním.

3 Náklady – výpočet nákladov – príplatky – platobné podmienky

3.1 Pokiaľ nebolo medzi zmluvnými stranami výslovne dohodnuté niečo iné všetky náklady a výdavky, ktoré vzniknú v súvislosti s našimi servisnými úkonmi, znáša zadávateľ zákazky bez ohľadu na to, či si bude môcť tieto náklady a výdavky vyúčtovať voči nejakej tretej osobe. Vystavovanie faktúr na tretie osoby, ktoré nie sú zadávateľom zákazky, neakceptujeme.

3.2 Pokiaľ nebolo medzi zmluvnými stranami výslovne dohodnuté niečo iné dobu využívania (čas na cestu a servis) služieb našich servisných technikov vypočítavame na základe nášho pracovného času (od pondelka do piatku vždy od 6.00 hod. do 18.00 hod.) a vzniknuté náklady na cestovanie vypočítavame podľa aktuálne platných cenníkov. Za dobu poskytovania servisu mimo nášho pracovného času, si účtujeme nasledujúce príplatky k uvedeným sadzbám odmeňovania:

  • pondelok až piatok medzi 18.00 hod. a 6.00 hod. 50% príplatok
  • sobota 50% príplatok
  • nedeľa 100% príplatok
  • sviatky (pokiaľ nepripadajú na nedeľu) 150% príplatok

3.3 Pokiaľ nebolo medzi zmluvnými stranami výslovne dohodnuté niečo iné, vyúčtovanie času cesty a nákladov na cestu sa vykonáva vždy pre cestu zo sídla našej spoločnosti, ku ktorému je príslušný servisný technik pridelený, na miesto určenia a odtiaľ späť do nášho sídla.

3.4 Stravovanie a ubytovanie
Vnútrozemie: denné pôsobenie bez prenocovania podľa aktuálnych sadzieb cestovných nákladov. Náklady na prenocovanie podľa dokladu alebo dohodnutého paušálu. Zahraničie: denné pôsobenie bez prenocovania podľa skupín jednotlivých krajín. Náklady na prenocovanie podľa dokladu.

3.5 Príslušná zákonná daň z obratu (pridanej hodnoty) bude započítaná dodatočne.

3.6 Ak sú pri servisnom úkone montované (náhradné) diely, je vykonávaná prestavba alebo ak je potrebný iný úkon, bude tento úkon vyúčtovaný zadávateľovi zákazky vo faktúre. Ceny (náhradných) dielov sa určujú podľa našich cenníkov platných v čase uzatvárania zmluvy.

3.7 Platobné podmienky: Náklady na servisné úkony je potrebné uhradiť ihneď po doručení faktúry, bez zbytočného omeškania.

3.8 Započítanie pohľadávok zadávateľa zákazky oproti našim pohľadávkam je prípustné iba vtedy, keď pohľadávky zadávateľa objednávky boli nami výslovne uznané, sú nesporné alebo právoplatne určené. Na realizáciu zádržného práva je zadávateľ zákazky oprávnený iba do takej miery, v akej je výška jeho protinároku založeného na rovnakom zmluvnom vzťahu.

3.9 Postúpenie nárokov vyplývajúcich z tohto zmluvného vzťahu je prípustné len po našom predchádzajúcom písomnom súhlase. Nárok na udelenie takéhoto súhlasu nie je možné uplatniť a jeho udelenie závisí iba na našej slobodnej vôli.

 

4 Čas, obsah a rozsah servisných úkonov – vyššia moc

4.1 Čas poskytovania plnení sa riadi podľa dohody so zadávateľom zákazky: vo zvyšných prípadoch podľa našich aktuálnych časových a personálnych možností.

4.2 Pokiaľ nebolo medzi zmluvnými stranami výslovne dohodnuté niečo iné, nie sú dohodnuté časové údaje o poskytnutí plnenia záväzné.

4.3 Servisné úkony sú poskytované zásadne v rámci nášho pracovného času (viď čl. 3. ods. 2.). Pokiaľ je to možné z časového a personálneho hľadiska, poskytneme servisné úkony – na základe výslovného želania zadávateľa zákazky – aj mimo nášho štandardného pracovného času, avšak iba pri zaúčtovaní dodatočných nákladov podľa čl. 3. ods. 2.

4.4 Servisné úkony sú poskytované podľa dohôd uzatvorených so zadávateľom zákazky – vo zvyšných prípadoch vždy podľa konkrétnej potreby – u zadávateľa zákazky na mieste objektov, na ktorých je potrebné vykonať servisné úkony (ďalej nazývané len ako „objekty servisu“) alebo v niektorej z našich pobočiek. Ak je potrebné vykonať požadované servisné úkony v niektorej z našich pobočiek, odošle zadávateľ zákazky objekt servisu alebo časti z neho do pobočky, ktorej adresu mu oznámime. Pokiaľ nebolo medzi zmluvnými stranami výslovne dohodnuté niečo iné náklady na zaslanie a spätné odoslanie znáša zadávateľ zákazky. Riziko náhodného poškodenia alebo náhodného zániku objektu servisu počas zasielania a spätného odosielania znáša taktiež zadávateľ zákazky.
V prípade oneskorenia spätného odoslania objektu servisu na základe okolností, ktoré patria do kompetencie zadávateľa zákazky, sme oprávnení vyúčtovať zadávateľovi zákazky (po oznámení o pripravenosti zásielky) náklady vzniknuté pri skladovaní objektu servisu, najmenej však 0,5 % predajnej ceny netto objektu servisu, ktorý bol pripravený na odoslanie, a to za každý začatý týždeň, maximálne však celkovo 10 % predajnej ceny netto platnej pre objekt servisu, ktorý bol pripravený na odoslanie. Preukázanie skutočnosti, že vznikli vyššie, nižšie alebo prípadne, že nevznikli vôbec žiadne náklady na skladovanie je umožnené obidvom zmluvným stranám.

4.5 Naše servisné úkony obmedzíme na dohodnutý rozsah (t. j. v rámci odstránenia porúch vzťahujúcich sa na ohlásenú poruchu) alebo – pokiaľ rozsah nebol dohodnutý – na objekty servisu. Na základe dodatočnej žiadosti zadávateľa zákazky, nie sme povinní vykonávať servisné úkony na iných objektoch, ako tých ktoré boli vopred dohodnuté.

4.6 Udalosti spôsobené vyššou pomocou, t. j. nepredvídateľné udalosti, na ktoré nemáme žiadny vplyv, a ktoré nemáme v kompetencii (napríklad úradné nariadenia a opatrenia (pričom nie je podstatné, či sú platné alebo neplatné), požiare, záplavy, víchrice, búrky, výbuchy alebo iné prírodné katastrofy, poruchy prevádzky, pracovné štrajky, vzbury, výluky, zmeny zákonov) primerane predlžujú lehoty na poskytnutie plnení, a to aj vtedy, keď nastali až počas omeškania alebo u niektorého z našich dodávateľov. Ak by na základe takýchto udalostí nebolo možné poskytnúť plnenie ani v rámci dodatočne poskytnutej primeranej lehoty, majú obidve zmluvné strany nárok na úplné alebo čiastočné odstúpenie od zmluvy. Žiadna zo zmluvných strán nemá v prípade odstúpenia od zmluvy z vyššie uvedeného dôvodu nárok na náhradu škody.

4.7 Pokiaľ je to potrebné, zadávateľovi zákazky prenecháme po vykonaní servisných úkonov nevyhnutné návody na obsluhu alebo iné technické informácie týkajúce sa objektov servisu alebo vykonaných servisných úkonov.

 

5 Náležitosti vzájomnej súčinnosti zadávateľa zákazky

5.1 Zadávateľ zákazky musí zaistiť, aby vykonávanie servisných úkonov začalo bezodkladne na vopred dohodnutom mieste po príchode nášho servisného personálu a bez meškania mohlo byť dovedené do úspešného konca. Prístupnosť k objektom servisu musí byť zaručená kedykoľvek. Pracovné podmienky musia byť také, aby bolo možné pracovať pri dodržaní všetkých predpisov, obzvlášť tých, ktoré sa vzťahujú na zabránenie vzniku škôd.

5.2 Zadávateľ zákazky bude udržiavať všetky technické zariadenia, ktoré sú potrebné na vykonanie servisného úkonu vo funkčnom stave a poskytne ich k dispozícii servisnému personálu. Zadávateľ zákazky dá ďalej k dispozícii všetky pomocné a prevádzkové prostriedky, ktoré sú potrebné na prevádzku objektov servisu.

5.3 Zadávateľ zákazky poskytne odborný personál, ktorý je potrebný na riadnu obsluhu technických zariadení.

5.4 V prípade potreby je nutné zabezpečiť prítomnosť tlmočníka.

5.5 Všetky tu uvedené náležitosti spojené so súčinnosťou poskytne zadávateľ zákazky bezplatne. Ak zadávateľ zákazky nesplní svoje povinnosti včas, sme oprávnení, ale nie povinní, vykonať úkony prináležiace zadávateľovi zákazky namiesto neho a na jeho náklady.

5.6 Ak sa zadávateľ zákazky dostane do omeškania alebo z vlastnej viny poruší iné náležitosti a povinnosti spojené so súčinnosťou, sme oprávnení požadovať náhradu škôd, ktoré nám v dôsledku toho vznikli.

 

6 Prerušenie servisných úkonov – prerušené servisné úkony

6.1 Servisné úkony sú v zásade vykonávané bez prerušenia, plynulým spôsobom. Ak to nie je možné z dôvodov, na ktoré nemáme vplyv my alebo náš servisný personál, dodatočné náklady vzniknuté týmto stavom, najmä náklady na dodatočné cestovanie servisného personálu tam a naspäť, znáša zadávateľ zákazky. Platí to aj vtedy, keď je potrebné zaobstarať (náhradné) diely, ktorých potreba sa zistí v priebehu vykonávania servisných úkonov, a ktoré nie sú ihneď k dispozícii. Vo všetkých týchto prípadoch sa budeme usilovať o dokončenie servisných úkonov tak skoro, ako je to možné, avšak za náhradu nákladov vzniknutých navyše, pokiaľ nebolo medzi zmluvnými stranami výslovne dohodnuté niečo iné.

6.2 Vyhradzujeme si právo na krátkodobé prerušenie prebiehajúcich servisných úkonov, ak je nevyhnutné využiť služby servisného personálu iným spôsobom alebo na inom mieste (napríklad z dôvodu akútnych prevádzkových porúch u iného zákazníka) a ak nie je nutné okamžité vykonanie servisných úkonov u zadávateľa zákazky. Náklady, ktoré tým navyše vzniknú, znáša naša spoločnosť.

6.3 Ak nie je možné vykonať servisné úkony, alebo nie je možné ich úplné poskytnutie z dôvodov, za ktoré zodpovedá zadávateľ zákazky, sme oprávnení odstúpiť od zmluvy.

6.4 Ak budeme poverení vykonaním servisného úkonu, a tento servisný úkon nie je možné vykonať, pretože
a) nie je možné nájsť chybu aj napriek dodržaniu všeobecne uznávaných technických pravidiel alebo
b) nie je možné zaobstarať (náhradný) diel, je zadávateľ zákazky povinný uhradiť náklady, ktoré nám vznikli, okrem situácie, kedy za nemožnosť vykonania servisného úkonu zodpovedá naša spoločnosť.

 

7 Nároky vyplývajúce z vád

7.1 Prípadné nároky vyplývajúce z vád možno uplatniť v lehote 12 mesiacov po odobratí. Toto ustanovenie neplatí, pokiaľ Obchodný zákonník alebo Občiansky zákonník ustanovuje inak.

7.2 Prípadné vady našich servisných úkonov je potrebné u nás reklamovať v primeranej lehote po dodaní plnenia (zjavné vady) alebo po ich zistení, a to v písomnej forme. V opačnom prípade je uplatnenie nárokov vyplývajúcich z vád vylúčené.

7.3 Náhradu škody si môže zadávateľ zákazky nárokovať len za podmienok uvedených v čl. 8.

 

8 Zodpovednosť

8.1. Zodpovedáme za náhradu skutočnej škody a ušlý zisk v zmysle § 379 Obchodného zákonníka (ďalej len „náhrada škody“) kvôli nedostatkom servisného úkonu alebo kvôli porušeniu iných zmluvných alebo nezmluvných povinností, najmä tých, ktoré vyplývajú z nedovolenej manipulácie, a to iba v prípade ak bola škoda spôsobená úmyselne alebo v dôsledku hrubej nedbanlivosti. Horeuvedené obmedzenie zodpovednosti neplatí pri ujme na zdraví alebo živote, pri podstatnom porušení zmluvných povinností, ako ani pri zodpovednosti za vady výrobku.

8.2. Náhrada škody kvôli podstatnému porušeniu zmluvných povinností je podľa § 379 Obchodného zákonníka obmedzená na náhradu takých škôd, ktoré sme museli predpokladať pri uzatváraní zmluvy ako možný následok na základe nám známych okolností (ďalej len „typické zmluvné škody“), pokiaľ nebola škoda spôsobená úmyselne alebo v dôsledku hrubej nedbanlivosti alebo škoda spočíva v ujme na zdraví alebo živote, kvôli prevzatiu záruky alebo rizika spojeného so zaobstaraním, ako aj prípadu, kedy zodpovednosť za škodu vyplýva zo zákonnej zodpovednosti za vady výrobkov.

8.3 Typické zmluvné škody v zmysle čl. 8. ods. 2. sú: a) na jednu škodovú udalosť: škody maximálne vo výške čistej odmeny u dotknutej zmluvy. b) na jeden kalendárny rok: škody maximálne vo výške obratu netto, za ktorý zadávateľ zákazky v predchádzajúcom kalendárnom roku získal od nás servisné úkony. V prvom roku zmluvy škody maximálne vo výške čistých obratov, za ktoré zadávateľ zákazky od nás získal servisné úkony, až do vzniku škodovej udalosti. V každom prípade za typické zmluvné škody v zmysle čl. 8. ods. 2 sa nepovažujú nepriame škody (napríklad ušlý zisk alebo škody, ktoré sú výsledkom prerušenia výroby).

8.4. Nezávisle od čl. 8. ods. 3. je potrebné pri určovaní sumy, ktorú máme zaplatiť zadávateľovi zákazky ako škody, zohľadniť našu ekonomickú situáciu, druh, rozsah a trvanie obchodných stykov a je potrebné zohľadniť v náš prospech mimoriadne nepriaznivú situáciu vzťahujúcu sa na montáž výrobku. Náhradné výkony, plnenia, náklady a výdavky, ktoré máme znášať musia byť najmä v primeranom pomere k hodnote servisných úkonov.

8.5. Všetky obmedzenia záruky platia v rovnakom rozsahu aj pre našich subdodávateľov pri plnení a vykonávaní prác. 8.7. Podstatné porušenie zmluvných povinností v zmysle čl. 8. ods. 1 a čl. 8. ods. 2 znamená porušenie tých zmluvných povinností, bez ktorých splnenia nie je možné realizovať predmet zmluvy, a tiež porušenia zmluvy podľa § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka.

 

9 Prevzatie plnenia

9.1 Po ukončení prác sa musí zadávateľ zákazky presvedčiť o ich riadnom vykonaní a podpísať nami predložený preberací protokol. Zadávateľ zákazky nemôže odmietnuť prevzatie na základe nepodstatných nedostatkov.

9.2 Servisný personál musí predložiť zadávateľovi zákazky na podpis servisný príkaz s uvedenými hodinami cestovania a výkonu práce. Svojím podpisom objednávateľ uznáva poskytnutie servisných úkonov podľa zadanej servisnej zákazky.
S podpísaním servisného príkazu, najneskôr však opätovným uvedením objektu servisu do prevádzky a jeho používaním, je spojené prevzatie plnenia.

 

10 Rozšírené záložné právo

Pokiaľ bude servisný úkon vykonávaný v niektorom našom závode, prináleží nám (z dôvodu pohľadávky vyplývajúcej z príslušnej zmluvy) zmluvné záložné právo na predmety, ktoré sa dostali do našej držby v súvislosti s príslušnou zmluvou. Zákonné záložné právo si môžeme uplatniť aj kvôli pohľadávkam vyplývajúcim z predchádzajúcich servisných úkonov, pokiaľ tieto majú súvislosť s dotknutým predmetom.

 

11 Výhrada vlastníckeho práva

11.1 Pokiaľ sa namontované (náhradné) diely nestanú podstatnou súčasťou predmetu servisu, zostávame vlastníkmi týchto (náhradných) dielov až do úplného zaplatenia všetkých záväzkov zo strany zadávateľa zákazky, ktoré vyplývajú z obchodného vzťahu s nami.

11.2. Pokiaľ nebolo medzi zmluvnými stranami výslovne dohodnuté niečo iné vzťahy vzniknuté spracovaním cudzej veci pri vykonávaní servisu sa spravujú podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka.

11.3 Pokiaľ nebolo medzi zmluvnými stranami výslovne dohodnuté niečo iné sú naše pohľadávky vyplývajúce zo vzťahov uvedených v ods. 2 tohto článku zabezpečené tak, ako je uvedené v čl. 11 ods. 3 a nasl. Všeobecných obchodných podmienok spoločnosti Balluff GmbH.

 

12 Záverečné ustanovenia

12.1 Pokiaľ nebolo medzi zmluvnými stranami výslovne dohodnuté niečo iné zmluvné vzťahy podliehajú výlučne právu Slovenskej republiky.

12.2. Pre právne spory, ktoré spadajú do vecnej príslušnosti okresných súdov, je dohodou stanovený Okresný súd Bratislava V a pre právne spory, ktoré spadajú do vecnej príslušnosti krajských súdov, je dohodou stanovený Krajský súd v Bratislave – ako miesto konania súdnych sporov. Pokiaľ nebolo medzi zmluvnými stranami výslovne dohodnuté niečo iné sme oprávnení, podľa svojho uváženia a výberu, podať žalobu na súde miestne príslušnom podľa sídla vašej spoločnosti.

Nahor