Meranie hladiny
Meranie hladiny

Nepretržité meranie hladiny, registrácia medzných hodnôt alebo kombinácia oboch – spol. Balluff ponúka širokú paletu riešení na technologické ovládanie, zásobovanie a zabezpečenie. V závislosti od montážnej polohy, vlastností médií a okolitých podmienok ponúkame optimálne snímače, ktoré majú jediný cieľ: efektívne procesy.

Pritom si môžete vybrať bezdotykové alebo dotykové riešenie. Senzorika Balluff umožňuje meranie hladín tekutých, pastóznych a granulovaných médií aj cez steny nádrží. Naše snímače pritom spĺňajú aj prísne podmienky potravinárskeho a farmaceutického priemyslu, ako aj lekárskej techniky.

Príklady aplikácií

Jednoduché meranie hladín
Neustále absolútne a presné meranie hladín
Kontrola naplnenia vysokopecnej vsádzky a koksu
Rozpoznávanie kvapalín v pipetách
Monitorovanie hladiny krvi v kardiorespiračnom prístroji pomocou technológie Smart Level
Správna hladina na sušenie
Kontrola procesu plnenia
Zisťovanie hladín v obtokových potrubiach
Zaznamenanie hladiny v nádržiach na základe kontaktu s médiami
Kontrola hladiny oleja a chladiaceho média