Produkty
Produkty
Kontakt i wsparcie
Koszyk
Zaloguj

Proszę się zalogować w celu indywidualnej kalkulacji ceny.

Zapomniałeś hasła?
ZAREJESTRUJ SIĘ JAKO FIRMA

Sprawdzimy, czy masz już u nas numer klienta, aby połączyć z nim nowe konto internetowe.

Zarejestruj
Produkty
Strony internetowe
Dokumenty

Warunki zakupu

1. Zakres obowiązywania

Nasze zamówienia na dostawy i inne usługi (zwane dalej wspólnie "usługami") odbywają się wyłącznie na podstawie poniższych warunków zakupu. Inne, niezgodne warunki sprzedaży lub warunki sprzedaży dostawcy, które nie są uregulowane w niniejszych warunkach zakupu, nie są przez nas uznawane, chyba że pisemnie wyraziliśmy zgodę na ich obowiązywanie. Obowiązuje to również wówczas, jeśli posiadając wiedzę o innych, niezgodnych warunkach lub warunkach nieokreślonych w naszych warunkach zakupu przyjmujemy bez zastrzeżeń usługi lub jeśli dostawca w swojej ofercie, w swoim potwierdzeniu zlecenia, w rachunkach lub inny sposób w związku z realizacją umowy wskazuje na obowiązywanie jego ogólnych warunków handlowych a firma Balluff nie zaprzecza wyraźnie jeszcze raz ich uwzględnieniu. W ramach bieżących warunków handlowych nasze warunki zakupu obowiązują również dla wszystkich przyszłych umów z dostawcą, przy czym nie jesteśmy zobowiązani, wskazywać osobno na obowiązywanie tych warunków zakupu. Niniejsze warunki zakupu obowiązują tylko w obrocie handlowym z podmiotami gospodarczymi.

2. Narzędzia

Narzędzia, urządzenia produkcyjne, modele, matryce, szablony lub inne wzory (zwane dalej wspólnie "narzędziami"), które udostępniamy naszym dostawcom w celu wykonania zamówienia, pozostają naszą własnością i są jedynie wypożyczane dostawcy. Dostawca powinien utrzymywać narzędzia na swój koszt w stanie zdatnym do użytku, w szczególności fachowo je pielęgnować i konserwować. Po spełnieniu swoich umownych obowiązków lub jeśli nie dojdzie do zawarcia umowy albo stosunek umowny zostanie zakończony, dostawca ma obowiązek bezzwłocznego wydania narzędzi w należytym stanie bez wezwania. Ponadto dostawca ma obowiązek bezzwłocznego wydania narzędzi w należytym stanie na nasze żądanie. Dostawca ponosi ryzyko przypadkowego zniszczenia i przypadkowego pogorszenia stanu narzędzi znajdujących się w jego posiadaniu i zobowiązuje się bezzwłocznie informować nas o uszkodzeniu narzędzi. Dostawca ponosi ponadto odpowiedzialność w okresie posiadania narzędzi za każde umyślne lub wynikające z niedbałości uszkodzenie lub pogorszenie stanu narzędzi. Te postanowienia dotyczą odpowiednio narzędzi, które dostawca wytwarza w celu produkcji przeznaczonych dla nas wyrobów a których koszty wytworzenia ponosimy my. Dostawca może wykorzystywać narzędzia podlegające zakresowi zastosowania paragrafu . 2 wyłącznie w związku z wytwarzaniem przeznaczonych dla nas produktów. Dostawca zobowiązuje się nie przekazywać tych narzędzi osobom trzecim bez naszej wcześniejszej pisemnej zgody do oględzin ani jakichkolwiek innych celów. Ponadto dostawca zobowiązuje się nie przekazywać osobom trzecim produktów wytworzonych za pomocą tych narzędzi ani w stanie surowym, ani jako półprodukty lub produkty gotowe bez naszej pisemnej zgody. To samo dotyczy produktów, które dostawca skonstruował według naszych danych i z naszym znaczącym udziałem (poprzez doświadczenia itd.).

3. Warunki dostaw – terminy dostaw – opóźnienia

Jeśli nie podjęto innych uzgodnień, dostawa odbywa się na zasadach DAP (Incoterms 2010) w miejscu dostawy wymienionym w zamówieniu lub jeśli w naszym zamówieniu nie podano miejsca dostawy, na zasadach DAP w siedzibie naszej firmy. Jeśli uzgodnione terminy usług nie będą dotrzymane, jesteśmy uprawnieni po bezskutecznym upływie stosownego okresu do żądania odszkodowania i odstąpienia od umowy, chyba że za opóźnienie nie jest odpowiedzialny dostawca. Jeśli dostawca opóźnia się, jesteśmy uprawnieni do żądania za każdy rozpoczęty tydzień od wystąpienia opóźnienia zryczałtowanego odszkodowania z tytułu opóźnienia w wysokości 0,5 % wartości zamówienia usług, z którymi dostawca opóźnia się, jednak łącznie nie więcej niż 10% całej wartości zlecenia. Dla obu stron dozwolona jest próba dowiedzenia, iż wystąpiła wyższa, niższa lub w ogóle nie wystąpiła żadna szkoda. Gdy tylko dostawca stwierdzi, iż nie może zrealizować usługi w całości lub częściowo na czas, ma obowiązek pisemnego zgłoszenia tego faktu, z podaniem przyczyn i przewidywalnego okresu opóźnienia. Ani taka informacja ani nasz brak odpowiedzi na nią nie stanowi uznania nowego terminu dostawy ani nie narusza naszych umownych i ustawowych praw i roszczeń. Częściowa realizacja usług dozwolona jest wyłącznie za naszą wyraźną, wcześniejszą, pisemną zgodą. Przyjęcie usług częściowych lub usług opóźnionych nie narusza naszych umownych i ustawowych praw i roszczeń. Nie wyrażamy zgody na zwolnienie z odpowiedzialności, ograniczenie odpowiedzialności dostawcy jakiegokolwiek rodzaju na wypadek opóźnienia dostawy.

4. Wysyłka – opakowanie – koszty – przeniesienie ryzyka

Dostawca jest zobowiązany do wyraźnego podawania na wszystkich dokumentach wysyłkowych i listach przewozowych naszego numeru zamówienia oraz zawartości przesyłki. O ile nie uzgodniono inaczej, dostawa odbywa się z opłaconym frachtem i opakowaniem do siedziby naszej firmy lub innego podanego przez nas miejsca przeznaczenia. Wszelkie koszty wysyłki i opakowania zawarte są w cenie. Dostawca jest zobowiązany do odpowiedniego opakowania i odpowiedniej wysyłki. Wybór odpowiedniego spedytora jest sprawą dostawcy. O ile nie uzgodniono inaczej, dostawca ma obowiązek odbioru opakowania wysyłkowego dostarczonych przedmiotów z siedziby naszej firmy lub innego określonego przez nas miejsca przeznaczenia i jego utylizacji na własny koszt. Należy zawsze informować nas o gotowości do wysyłki. Utrzymujemy ubezpieczenie transportu. W związku z tym dostawca powinien bezzwłocznie poinformować nas o ewentualnych szkodach transportowych. Ryzyko przypadkowego zniszczenia lub przypadkowego pogorszenia stanu przechodzi na nas dopiero po prawidłowym przekazaniu produktów. Dostawca ma obowiązek uzyskania pisemnego potwierdzenia odbioru dostawy od upoważnionej przez nas osoby.

5. Ceny – ustalanie cen – płatności

Wszystkie ustalone ceny są cenami stałymi i nie podlegają późniejszym zmianom, jeśli nie ustalono inaczej. Jeśli nie ustalono inaczej, ceny rozumiane są jako ceny loco miejsce przeznaczenia wraz z kosztami wysyłki i opakowania oraz jego utylizacji. O ile nie uzgodniono inaczej faktury regulowane są w ciągu 30 dni netto. Termin rozpoczyna się z chwilą wpływu prawidłowo wystawionej i zrozumiałej faktury, najwcześniej jednak w dniu dostawy. Wszystkie płatności odbywają się każdorazowo z zastrzeżeniem i nie oznaczają ani przyjęcia ani akceptacji usługi jako zgodnej z umową.

6. Właściwości – standardy jakościowe

Wszelkie dostawy i usługi muszą odpowiadać aktualnemu stanowi rozwoju techniki, odnośnym przepisom ustawowym oraz dyrektywom urzędów, stowarzyszeń zawodowych i branżowych i nadawać się do przewidzianego zastosowania. Szczególnie należy przestrzegać przepisów o zapobieganiu wypadkom, przepisów BHP oraz ogólnie uznanych zasad technicznych i medycyny pracy. Ponadto zakładamy, iż dane osoby posiadają niezbędne kompetencje i kwalifikacje do wytwarzania przedmiotów dostaw i usług. Poza tym dostawy i usługi powinny odbywać się z zachowaniem należytej staranności handlowej. W przypadku usług, których podstawą są dokumenty zlecenia zawierające rysunki, schematy lub inne specyfikacje i ustalenia właściwości, należy jak najdokładniej przestrzegać zawartych w nich specyfikacji i ustalonych właściwości. Są one priorytetowe w stosunku do innych obowiązujących norm przemysłowych. Zmiany w wykonaniu lub jakości wykonywanych usług w stosunku do podjętych ustaleń lub w stosunku do poprzednich usług dostawca może podejmować tylko wówczas, jeśli nastąpiło z naszej strony wcześniejsze wykonanie wzoru i wcześniejsze pisemne zezwolenie. W razie wątpliwości dostawca powinien zasięgnąć informacji dotyczącej przewidzianego celu zastosowania oraz rodzaju dalszej obróbki. Częściowe przyjęcie lub obróbka dostarczonych produktów nie oznacza przyjęcia towaru bez zarzutu. Mimo częściowej akceptacji lub obróbki dostarczonych produktów wszelkie roszczenia z tytułu wad pozostają zachowane.

7. Roszczenia z tytułu wad

W razie dostawy wadliwych produktów możemy wedle naszego wyboru żądać w stosownym okresie usunięcia wad lub dostawy towaru bez wad. Dostawca ponosi wszystkie nakłady i koszty związane z późniejszym wykonaniem umowy. Dostawca ponosi przede wszystkim koszty i nakłady związane ze stwierdzeniem wady i usunięciem wady, również te które powstaną u nas, w szczególności koszty badań, demontażu i ponownego montażu, pracy, materiałów, transportu oraz inne koszty związane z ponowną dostawą i naprawą. Obowiązuje to również wówczas, jeśli nakłady zwiększą się przez to, iż przedmiot dostawy został dostarczony w inne miejsce niż miejsce przeznaczenia, jednak nie w przypadku, gdy powstaną koszty niewspółmiernie wysokie. Wybrany przez nas rodzaj późniejszego wykonania oraz późniejsze wykonanie jako takie nie może zostać odrzucone z uzasadnieniem, iż jest ono możliwe jedynie przy niewspółmiernie wysokich kosztach, o ile koszty (wybranego) późniejszego wykonania nie przekraczają pierwotnej ceny zakupu wadliwego towaru o więcej niż trzykrotność. W pilnych przypadkach (jeśli dostawca opóźnia się z usunięciem wady lub jeśli grożą nam nadzwyczaj wysokie straty), jesteśmy uprawnieni - również jeśli zastosowanie znajduje prawo o umowach zakupu - do samodzielnego usunięcia wad na koszt i ryzyko dostawcy lub do zlecenia usunięcia wad osobom trzecim. W razie zastosowania prawa o umowach zakupu, nie obowiązuje to jednak, jeśli dostawca nie jest odpowiedzialny za wady. Jeśli (a) wyznaczyliśmy dostawcy bezskutecznie stosowny okres na usunięcie wad lub dostarczenie przedmiotu bez wad, (b) późniejsze wykonanie nie powiodło się, (c) było niewykonalne, (d) zostało poważnie i ostatecznie odrzucone przez dostawcę lub (e) jeśli zaszły szczególne okoliczności, które po rozważeniu obustronnych interesów uzasadniają dochodzenie dalszych, opisanych poniżej praw, jesteśmy uprawnieni do obniżenia ceny zakupu w takim stosunku, w jakim w chwili zawarcia umowy wartość przedmiotu w stanie bez wad stałaby do wartości rzeczywistej (zmniejszenie) lub do odstąpienia od umowy. Dodatkowo lub alternatywnie jesteśmy każdorazowo uprawnieni do żądania odszkodowania z tytułu szkód spowodowanych przez wadliwe produkty, chyba że dostawca nie ponosi winy za naruszenie obowiązków. Roszczenia z tytułu wad materialnych przedawniają się po upływie dwóch lat od przeniesienia ryzyka, chyba że ustawowo przewidziane jest dłuższe przedawnienie, lub uzgodniliśmy z dostawcą dłuższy okres przedawnienia. Nie zgadzamy się na ograniczenie naszych ustawowych roszczeń o odszkodowanie ani pod względem stopnia zawinienia ani zakresu odpowiedzialności i wysokości odpowiedzialności. Poza tym zastosowanie znajdują ustawowe przepisy o dostawach produktów wadliwych. Mamy więc w tym względzie prawo do dochodzenia dalszych roszczeń z tytułu dostawy wadliwych produktów.

8. Kwestie kontroli i reklamacji

Dostawca ma obowiązek dostarczenia towaru w 100% sprawdzonego. Przy przyjmowaniu dostaw sprawdzamy jedynie, czy odpowiadają one zamówionej ilości i zamówionemu typowi oraz czy nie są obecne zewnętrznie rozpoznawalne szkody transportowe. Dostawca rezygnuje więc w tym względzie z ewentualnego dalszego, ustawowego żądania kontroli przyjmowanego towaru. Jeśli w ramach ewentualnej kontroli wyrywkowej stwierdzimy wady, jesteśmy uprawnieni wedle naszego wyboru do zwrotu całej dostawy bez dalszych kontroli lub do przeprowadzenia kontroli całej dostawy lub zlecenia jej osobom trzecim i naliczenia powstałych kosztów kontroli dostawcy. Termin reklamacji wad wynosi 10 dni roboczych. Termin reklamacji rozpoczyna się w przypadku widocznych wad z chwilą przekazania, w przypadku niewidocznych wad z chwilą wykrycia wady.

9. Kontrola jakości

Dostawca ma obowiązek prowadzenia odpowiednio do rodzaju i zakresu dostaw, kontroli jakości zgodnej z aktualnym stanem rozwoju techniki i przedkładania nam na żądanie jej wyników. Jest on zobowiązany na nasze żądanie do zawarcia z nami odpowiedniego porozumienia o zapewnieniu jakości, a mianowicie na podstawie QS 9000 lub ewentualnie dalszych lub uzupełniających norm. Ponadto dostawca będzie dokładał starań, aby spełnić wymogi ISO/TS 16949 i ISO 14001 na tyle, na ile jest to możliwe.

10. Siła wyższa

Nieprzewidziane wydarzenia na które nie mamy wpływu i za które nie ponosimy odpowiedzialności, np. awarie zakładowe, strajki, lokauty, zmiany prawa oraz inne przypadki siły wyższej, zwalniają nas z obowiązku odbioru usługi, jeśli usługa ze względu na te okoliczności z uwzględnieniem ekonomicznego punktu widzenia nie jest już dla nas możliwa do wykorzystania. W takim przypadku jesteśmy uprawnieni do odstąpienia od umowy. Dotyczy to również nieprzewidzianych i nieuniknionych zmian produkcji.

11. Dostarczanie materiałów i produktów – dokumenty

Materiały i produkty dostarczone przez nas pozostają naszą własnością. Mogą być wykorzystywane wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem. Połączenie, przetwarzanie lub zmieszanie dostarczonych przez nas materiałów lub produktów odbywa się zawsze dla nas jako producenta, jednak bez zobowiązania dla nas. Jeśli (współ)własność wygasa na skutek połączenia, przetworzenia lub zmieszania, to już teraz uzgadnia się, iż (współ)własność nowej rzeczy przenoszona jest na nas odpowiednio do stosunku wartości dostarczonych składników do wartości całego wyrobu. Dostawca będzie przechowywać przedmioty znajdujące się w naszej (współ)własności nieodpłatnie. Wszelkie dokumenty, schematy, ilustracje, obliczenia, projekty, wymogi producenta, wzory, rysunki itd. ( zwane dalej wspólnie "dokumentami"), które udostępniliśmy dostawcy w celu sporządzenia oferty lub realizacji umowy, pozostają naszą własnością. Dostawca może wykorzystywać te dokumenty wyłącznie w ramach realizacji zlecenia. Dokumenty należy odesłać do nas bezpłatnie, bez wezwania, gdy tylko nie będą już potrzebne do opracowania oferty i realizacji umowy, i to włącznie z wykonanymi ewentualnie kopiami. Dostawca zobowiązuje się nie przekazywać dokumentów bez naszej uprzedniej pisemnej zgody żadnym osobom trzecim a ponadto zachować treść dokumentów w tajemnicy przed osobami trzecimi.

12. Zastrzeżenie własności i inne prawa zabezpieczające

Regulacje dotyczące zastrzeżenia własności naszych dostawców akceptujemy wyłącznie w formie prostego zastrzeżenia własności (zastrzeżenie własności dostawcy do momentu uregulowania płatności za dane dostawy). Wszelkie wykraczające poza to formy zastrzeżenia własności - w szczególności tak zwane rozszerzone lub przedłużone zastrzeżenie własności oraz zastrzeżenia własności rzeczy sprzedanej pod warunkiem spełnienia roszczeń osób trzecich związanych z koncernem sprzedającym i inne prawa zabezpieczające są wykluczone.

13. Odpowiedzialność za produkt

Dostawca jest zobowiązany do zwolnienia nas z roszczeń w ramach odpowiedzialności producenta i odpowiedzialności za produkt, jeśli błąd powodujący odpowiedzialność obecny jest w produkcie dostarczonym przez dostawcę i nie uda mu się dowieść, iż błąd nie jest wynikiem jego produkcji lub organizacji. Roszczenie obejmuje również koszty ewentualnej akcji wycofywania produktu z rynku. Dostawca ma obowiązek wskazać nam również niebezpieczeństwa, które pochodzą z jego produktów w razie użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem. Dostawca jest zobowiązany w celu pokrycia wymienionego wcześniej ryzyka do zawarcia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w stosownej wysokości i do przedłożenia go nam na żądanie. Przysługujące nam ewentualnie dalsze roszczenia pozostają nienaruszone.

14. Prawa ochronne osób trzecich

Dostawca zaręcza, iż w związku z jego usługami nie zostały naruszone żadne patenty i inne prawa ochronne osób trzecich (np. wzory użytkowe i zdobnicze, marki, prawa autorskie). Dotyczy to miejsca produkcji i miejsca dostawy oraz wszystkich krajów, w których produkty dostawcy lub produkty Balluff, w których zawarte lub zamontowane są produkty dostawcy, są dystrybuowane lub sprzedawane. Gdyby osoby trzecie wysunęły w stosunku do nas roszczenia ze względu na takie naruszenie prawa, wówczas dostawca zobowiązany jest do zwolnienia nas z takich rzekomych lub faktycznych roszczeń, chyba że dostawca nie ponosi winy za naruszenie obowiązku. Dostawca jest w takim przypadku ponadto zobowiązany do zwrócenia nam wszelkich wymaganych kosztów i nakładów, jakie powstałyby u nas w związku z wysunięciem roszczeń przez osoby trzecie. W pozostałych przypadkach obowiązują odpowiednio dla wad prawnych . uregulowania zawarte w paragrafie 7 niniejszych warunków zakupu.

15. Ograniczenia odpowiedzialności

Dostawca ponosi odpowiedzialność - niezależnie od przyczyny prawnej - bez ograniczeń według przepisów ustawowych i niniejszych warunków zakupu. Jakiekolwiek ograniczenia naszych ustawowych i umownych roszczeń o odszkodowanie (szczególnie z tytułu odpowiedzialności za opóźnienia, wady i produkt) są wyraźnie wykluczone zarówno pod względem stopnia zawinienia jak i pod względem zakresu odpowiedzialności i wysokości odpowiedzialności.

16. Wzajemny zakaz zatrzymywania i naliczania, cesja

W razie wadliwego wykonania usługi jesteśmy uprawnieni do zatrzymania naszych płatności w stosownym zakresie, o ile z zasady dobrej wiary nie wynika nic innego. Cesja kierowanych do nas roszczeń jest skuteczna tylko po naszej uprzedniej, pisemnej zgodzie. Nie wyrażamy zgody na ograniczenie naszych ustawowych możliwości naliczania i dochodzenia praw zatrzymania. Prawa zatrzymania przysługują dostawcy tylko wtedy, gdy jego roszczenia są prawomocne, niepodważalne lub zostały przez nas uznane. Ponadto dostawca uprawniony jest do wykonania prawa zatrzymania tylko w takim stopniu, w jakim jego roszczenie opiera się na tym samym stosunku umownym.

17. Zgodność z ustawami

Dostawca zaręcza, iż w okresie i przy wykonywaniu zawartej z nami umowy będzie przestrzegał obowiązujących ustaw, rozporządzeń i innych przepisów prawnych i zwyczajów handlowych, jakie znajdują zastosowanie w zakresie działalności dostawcy, w szczególności dotyczących projektowania, produkcji, sprzedaży, transportu, eksportu i certyfikacji dostarczanych przez niego produktów. Dotyczy to szczególnie przepisów ustawowych dotyczących bezpieczeństwa technicznego i ochrony środowiska przy wykonywaniu i przewożeniu wyrobów technicznych, ogólnie uznanych zasad techniki i innych przepisów, które oddają stan rozwoju technicznego w momencie dostaw. Dostawca zgadza się na pisemne potwierdzenie na nasze żądanie przestrzegania opisanych powyżej przepisów prawnych. Dostawca wynagrodzi nam wszystkie szkody i koszty, które powstałyby na skutek zawinionego nieprzestrzegania powyższych uregulowań przez dostawcę i zwolni nas z ewentualnych, wysuwanych w związku z tym względem nas roszczeń przez osoby trzecie.

18. Kontrola eksportu i cło

Dla towarów należy podawać statystyczny numer towaru (np. 85340011 lub kod HS albo numer taryfy celnej) oraz kraj pochodzenia towaru. Dla wymienionych towarów należy podać międzynarodowy numer listy eksportowej lub numer listy eksportowej załączników I do IV EGDual- use-VO oraz numery listy USA, jeśli towary podlegają amerykańskiemu prawu o reeksporcie. Towary, które zostały specjalnie skonstruowane do celów militarnych należy oznakować jako „specially designed/specjalnie skonstruowane“. Dostawca ma obowiązek przedłożyć nam bez wezwania preferencyjne dowody pochodzenia oraz deklaracje zgodności i oznaczenia kraju pochodzenia lub przeznaczenia, natomiast autonomiczne świadectwa pochodzenia (świadectwa izb handlowych) na żądanie.

19. Miejsce realizacji – właściwość miejscowa sądu – stosowane prawo

Miejscem realizacji dla wszystkich dostaw i usług jest siedziba naszej firmy. Właściwością miejscową sądu jest siedziba naszej firmy. Jesteśmy jednak uprawnieni do skarżenia dostawcy wedle naszego wyboru również w jego ogólnej właściwości miejscowej sądu. Obowiązuje wyłącznie prawo niemieckie z wyłączeniem sprzecznych prawnie postanowień oraz Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).